Ohita valikko
Metallinen kompassi, jonka neula näyttää pohjoiseen.
Etusivulle

Sininauhaliiton hallituksen pöytäkirjat 2021

Sininauhaliiton hallituksen pöytäkirjat ovat julkisia hallituksen päätöksellä. Henkilöstöä koskevat tiedot ja pöytäkirjojen liitteet eivät pääsääntöisesti ole julkisia.

Sininauhaliiton hallituksen kokouspöytäkirjat 2021

Aika     13.12.2021 klo 12.00

Paikka Teams

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä:

Inkinen Ari puheenjohtaja
Kastepohja Jussi
Lindström Janika
Rajala Pertti
Suojalehto Ella
Toivanen Satu
Vilkman Kristian varapuheenjohtaja
Vuorenniemi Jouko
Frans-Koivisto Larissa (varajäsen), paikalle klo 12.15., kohdan 119 § aikana
Rantala Janne (varajäsen)

Henkilöstö

Läsnä:

Korsoff Elisa, henkilöstön edustaja
Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri
Kiuru Susanna, järjestöpäällikkö, kohta 124 §
Salovuori Tuomo, Hengellisen työn kehittäjä, kohta 124 §
Silvennoinen Inka, Yksikön päällikkö pelihaittatyö, kohta 125 §

115 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.01 ja Ella Suojalehto piti alkuhartauden.

116 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

117 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Kristian Vilkmania ja Jouko Vuorenniemeä.

Päätös: Esityksen mukainen.

118 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Esityksen mukainen.

119 § Toiminnanjohtajan katsaus (LIITE)

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

120 § Talouskatsaus 10/2021 (LIITTEET)

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esittelee talouskatsauksen 10/2021.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

121 § Katsaus Liiton ja jäsenyhteisöjen STEA-avustusehdotukseen

Päätökset tulevat 9.12.2021, joten niitä ei voida toimittaa etukäteen vaan ne esitellään kokouksessa.

Toiminnanjohtaja kävi läpi Liiton sekä jäsenyhteisöjen STEA-avustusehdotukset vuodelle 2022. Kohdassa esitellyt liitteet toimitetaan hallituksen jäsenille kokouksen jälkeen.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

122 § Sininauhasäätiön kirje Sininauhaliitolle (LIITE)

Sininauhasäätiön johto on toimittanut Sininauhaliiton hallitukselle kirjeen Sininauhasäätiön hallituksen valintaan liittyen ja esittänyt toiveen, että hallitukselle tuodaan tiedoksi liitteenä oleva kirje.

Hallituksen puheenjohtaja, toiminnanjohtaja sekä hallituksen jäsen Ella Suojalehto vastasivat Sininauhasäätiön lähettämään kirjeeseen vahvistaen Liiton olevan alkuperäisen esityksen kannalla.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

123 § Toimintasuunnitelma 2022 (LIITE)

Sininauhaliiton toimintasuunnitelman hyväksyy Liiton kokous huhtikuussa. Jotta pääsemme toteuttamaan suunnitelmaa vuoden alusta, suunnitelma on perusteltua valmistella ja hyväksyä hallituksessa ennen vuoden alkua. Toimintasuunnitelman aiempi versio oli käsittelyssä hallituksen kokouksessa 1.10.2021, tämän jälkeen toimintasuunnitelmaa on viimeistelty eri työryhmissä.

Toiminnanjohtaja esitti kokouksessa lisättäväksi toimintasuunnitelman kohtaan 3. kehittäjänä toimiminen kehittämisen toimialaksi rikosseuraamustyötä Koevapaudesta irti -hankkeen saatua myöntävän avustusehdotuksen vuosille 2022–2024.

Esitys: Hyväksytään Sininauhaliiton toimintasuunnitelma 2022 hallituksen esitykseksi Liiton 27.4.2022 kokoukselle ja annetaan toiminnalliselle johdolle valtuutus alkaa toimia suunnitelman mukaisesti vuoden 2022 alusta alkaen.

Päätös: Hyväksytään Sininauhaliiton toimintasuunnitelma 2022 hallituksen esitykseksi Liiton 27.4.2022 kokoukselle ja annetaan toiminnalliselle johdolle valtuutus alkaa toimia suunnitelman mukaisesti vuoden 2022 alusta alkaen yllä olevalla lisäyksellä.

124 § Sininauhaliiton oman rahan käyttö 2022–2023 (LIITTEET)

Aiemmin on päätetty seuraavista oman rahan kohdennuksista, nämä hallitukselle tiedoksi ja muistutukseksi:

 • EMPPA-työ: Hallituksen kokouksessa 25.9.2020 on päätetty EMPPA-työn vakituista resursointia omalla rahalla.
 • Palvelutuotannon tuki: Hallituksen kokouksessa 17.3.2021 on päätetty Liiton kokoukselle tehdystä esityksestä ja Liiton kokouksessa 21.4.2021 resurssin kohdentamisesta pienten ja keskisuurten jäsenjärjestöjen palvelutuotannon tukemiseen. Perustettu hanke päättyy 30.4.2021. Hankkeen tilannekatsaus on liitteenä.
 • TOIVO-verkkomedia: Hallituksen kokouksessa 24.9.2019 on päätetty Toivo Savolaisen muistorahaston käytöstä TOIVO-verkkomedian kehittämiseen siten, että rahaa käytetään noin 30 000 euroa per vuosi siten, että rahasto on käytetty loppuun noin kolmessa vuodessa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Hengellisen työn kehittämisen tehtävä on perustettu vuonna 2018 ja hallitus on päättänyt 26.8.2019 jatkaa tehtävää vuoden 2021 loppuun. Koska tehtävää ei ole koko aika hoidettu täysipäiväisesti, tuolloin päätetyn resurssin turvin voidaan toimia 30.4.2022 asti.

Tehtävä on osoittautunut tarpeelliseksi ja Sininauhaliiton perustehtävää tukevaksi. Vastaavan toiminnan toteuttaminen muulla rahoituksella on vaikeaa.

Hengellisen työn kehittäjänä toimiva Tuomo Salovuori ja järjestöpäällikkö Susanna Kiuru tulevat kokoukseen esittelemään hengellisen työn tavoitteita vuosille 2022–2024 (LIITE) ja keskustelemaan hengellisen työn kehittämisestä osana Sininauhaliiton työtä.

Hallitus kävi hengellisen työn kehittäjän Tuomo Salovuoren esityksen jälkeen keskustelun hengellisen työn tärkeydestä osana Liiton toimintaa. Tärkeänä pidetään mm. seuraavia:

 • hengellisen työn sanoittamiseksi ja ymmärrettäväksi tehtävää työtä
 • hengellisen työn osaamisen kasvattamista liiton jäsenyhteisöissä; kuinka tehdä hengellistä työtä oikealla ja osaavalla tavalla
 • hengellisen osaamisen nostamista kilpailuvaltiksi
 • liiton erilaisten jäsenyhteisöjen taustojen huomioon ottaminen Liiton hengellisessä työssä
 • toiminta toteutetaan yleisesti käytössä olevan tavoiteasettelun ja arvioinnin prosessein kuin muukin toiminta Sininauhaliitossa.

Esitys: Hengellisen työn kehittämien tehtävää jatketaan kahdella vuodella 1.5.2022–30.4.2024.

Päätös: Esityksen mukainen.

125 § Strategiakeskustelu: Sininauhaliitto ja rahapeliongelmat (LIITE)

Sininauhaliitto on merkittävä rahapelihaittatoimija. Keskustellaan tulevaisuudesta: miten Sininauhaliitto näkee oman roolinsa rahapelihaittatoimijana tulevalla strategiakaudella. Sininauhaliiton pelihaittatyön päällikkö ja Peluurin päällikkö Inka Silvennoinen osallistuu keskusteluun. Olemme Inkan kanssa valmistelleet diaesityksen (LIITE), jossa aihetta katsotaan sekä Sininauhaliiton että rahapelihaittatyön näkökulmasta.

Toiminnanjohtaja ja pelihaittatyön päällikkö esittelivät Liiton pelihaittatoimintaa, sen historiaa, nykyistä rakennetta järjestökentällä sekä Peliklinikalla, Peliklinikan eri palveluissa kohdattujen pelaajien ja läheisten määrää ja pelihaittatyön suhdetta Liiton sääntöihin.

Hallitus aloitti keskustelun Liiton roolista pelihaittatoimijana. Keskustelua sovittiin jatkettavaksi vuoden 2022 kevään kokouksissa.

126 § Henkilöstön edustajan asiat

Henkilöstön edustaja kertoi nykyisen toimintakautensa olevan loppumassa 31.12.2021 ja kiitti hallitusta yhteistyöstä. Henkilöstön edustaja kiitti myös toimivaa johtoa Liiton koronan aikaisesta toiminnasta sekä vuoden 2021 joulumuistamisesta.

127 § Muut asiat

Ei muita asioita.

128 § Seuraavat kokoukset

Seuraavat hallituksen kokoukset ovat seuraavat

 • 19.1.2022 klo 12–15.00 Teams
 • 17.2.2022 klo 15.00 Liiton suunnittelupäivillä. Paikka täsmentyy myöhemmin. Suunnittelupäiville varataan ohjelma siten, että liiton työntekijät ja hallitus työskentelevät yhdessä klo 14.00–15.00.
 • 28.3. klo 12.00–15.00 Sininauhaliitto, Pasilanraitio 5. Ennen kokousta lounas alkaen klo 11.00.

129 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.

Kokousmateriaali sisältää 13 kpl liitteitä.

Aika                  1.11.2021 klo 12.00
Paikka              Pasilanraitio 5, 2. krs

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä:

Inkinen Ari, puheenjohtaja
Kastepohja Jussi (Teams)
Lindström Janika
Rajala Pertti (Teams)
Suojalehto Ella
Toivanen Satu
Vilkman Kristian, varapuheenjohtaja
Vuorenniemi Jouko, poistui paikalta klo 13.58 kohdan 109 § jälkeen (Teams)
Frans-Koivisto Larissa (varajäsen) (Teams)
Rantala Janne (varajäsen)

Henkilöstö

Läsnä:

Korsoff Elisa, henkilöstön edustaja
Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö

100 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.06, ja Pertti Rajala piti alkuhartauden.

101 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

102 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Pertti Rajalaa ja Satu Toivasta.

Päätös: Esityksen mukainen.

103 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Esityksen mukainen.

104 § Toiminnanjohtajan katsaus (LIITE)

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Toiminnanjohtaja kävi osana katsausta tulleet eroilmoituksen Sininauhaliiton jäsenyydestä eroamiseksi. Kirjallisen eroilmoituksen oli jättänyt seuraavat jäsenyhdistykset:

 • Sanaskoti Oy
 • Mallusjokisäätiö sr
 • ViaDia Jyväskylä ry.

Liiton sääntöjen mukaisesti ero astuu voimaan kuukauden päästä eroilmoituksen toimittamisesta hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkitsemisestä.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

105 § Talouskatsaus 9/2021 (LIITTEET)

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esittelee talouskatsauksen 9/2021.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

106 § Tilien ja verkkopankin käyttöoikeuden myöntäminen Olga Berestenille

Pankkitilien käyttöön liittyvistä yleisistä periaatteista sekä niiden avaamisesta ja lopettamisesta sekä tilien käyttövaltuuksista päättää Sininauhaliiton hallitus. Katja Vainio lopettaa työt Sininauhaliitossa ja taloushallinnon töitä uudelleenorganisoidaan siten, että Vainion tehtäviä jaetaan muille taloushallinnon työntekijöille. Vainiolla on ollut tilien ja verkkopankin käyttöoikeudet.

Esitys: Töiden sujuvuuden ja taloushallinnon toimintavarmuuden kannalta esitetään Olga Berestenille myönnettäväksi laajat käyttö- ja tiedonsiirto-oikeudet yhdistyksen tileihin sekä OP:n verkkopankkiin.

Samalla esitetään poistettavaksi Katja Vainiolta kaikki edellä mainitut käyttöoikeudet 1.11.2021 alkaen.

Päätös: Esityksen mukainen.

107 § Jäsenten nimeäminen Sininauhasäätiön hallitukseen (LIITE)

Sininauhasäätiön sääntöjen mukaan Sininauhaliitto nimeää kolme jäsentä Sininauhasäätiön hallitukseen. Sininauhaliiton hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 1.10.2021 ja nimesi valintaryhmän valmistelemaan nimitystä; valintatyöryhmän puheenjohtajaksi valittiin Ella Suojalehto ja jäseniksi Janne Rantala, Kristian Vilkman ja Pekka Lund. Valintaryhmä ehdottaa, että Sininauhasäätiön hallitukseen nimetään Kristian Vilkman, Kristian Seemer ja Juha Kaakinen. Valintatyöryhmän työskentely ja ehdokkaat on esitelty tarkemmin liitteessä.

Kristian Vilkman jääväsi itsensä kohdan 107 § päätöksen teosta ja poistui kokouksesta päätöksen teon ajaksi Ella Suojalehdon esiteltyä valintaryhmän esityksen.

Esitys: Sininauhasäätiön hallitukseen nimetään vuosiksi 2022–2023 Kristian Vilkman, Kristian Seemer ja Juha Kaakinen.

Päätös: Esityksen mukainen.

Kokous keskeytyi taukoon.

108 § Toimintasuunnitelman arviointi (LIITE)

Hallitus käsittelee toimintasuunnitelman toteutumista kolmannesvuosittain. Sininauhaliiton arviointipäällikkö Nina K. Hietakangas esittelee toimintasuunnitelman toteutumisen arvioinnin toiselta vuosikolmannekselta.

Arviointipäällikkö Nina K. Hietakangas esitteli toimintasuunnitelmantoteutumisen arvioinnin toiselta vuosikolmannekselta, ja tämän yhteydessä hallitus päätyi keskustelemaan erityisesti vapaaehtoistyön mittaamisen muutoksesta, voidaanko lahjoittaja tai esim. hallitus nähdä ja laskea vapaaehtoiseksi, sekä siitä, miten vapaaehtoistyön luonne ja siihen sitoutuminen ovat muuttuneet.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

109 § Vuosikysely osana strategiaprosessia (LIITTEET)

Sininauhaliitto toteuttaa vuosittain tammikuussa vuosikyselyn jäsenyhteisöilleen ja henkilöstölleen. Kyselyn tarkoitus on selvittää näkemyksiä ja toiveita Sininauhaliittoon liittyen. Koska vuoden 2022 aikana uudistetaan Sininauhaliiton strategiaa, hyödynnetään vuosikyselyä hallituksen kokouksessa 1.10.2021 hyväksytyn strategiaprosessisuunnitelman mukaisesti strategiaprosessin tukena. Jotta kysely tukee strategiaprosessia mahdollisimman hyvin, käsitellään kyselyä yhdessä hallituksen kanssa. Kyselystä vastaava arviointipäällikkö Nina K. Hietakangas esittelee tämänhetkisen suunnitelman kyselystä.

Esitys: Ohjeistetaan arviointipäällikköä vuosikyselyn viimeistelyssä.

Päätös: Käydyn keskustelun pohjalta hallitus ohjeisti arviointipäällikköä seuraavasti: Kyselyyn lisätään kysymys jäsenmaksuluokasta, jolloin saadaan tarkempaa tietoa vastaajan kokoluokasta. Tämän lisäksi kyselyyn lisätään avoin kysymys siitä, miksi jäsenjärjestö on Sininauhaliiton jäsen.

Kokous keskeytyi taukoon.

110 § Strategiaprosessi: nykyisen strategian arviointi (LIITE)

Sininauhaliiton nykyinen strategiakausi kattaa vuodet 2019–2022. Osana uuden strategian valmistelua arvioimme nykyistä strategiaa (liite): mikä siellä on hyvää ja säilyttämisen arvoista, mitä pitää muuttaa, mikä pitää ajatella ihan toisin.

Hallitus kävi keskustelua mm. seuraavista teemoista:

 • Onko nykyisestä strategiasta tarpeeksi selvästi ymmärrettävissä se, mitä liitto itse tekee ja mitä sen jäsenjärjestöt tekevät. Liiton roolin selkeyttäminen jäsenjärjestöjen rooliin.
 • Strategian sekä arvojen jalkauttamisen ja puheeksi pitämisen tärkeys koko strategiakauden aikana.
 • Strategian oltava sellainen, että toimintaa suhteessa strategiaan on mahdollista mitata strategiakauden aikana.
 • Pelihaittatyön tuleva rooli liitossa sekä peliongelman suhde talousongelmiin, näkökulman laajentaminen.
 • Liiton asiantuntijaroolin selkeyttäminen uuteen strategiaan sekä oman tutkimus- ja kehittämistoiminnan tärkeys. Jäsenjärjestöjen hyödyntäminen entistä paremmin kehittämis- ja tutkimustoiminnassa.
 • Keskeisten sisältöalueiden täsmentäminen ja liiton rooli näissä.
 • Liiton rooli jäsenten työn tukemisessa ja elinvoimaisuuden ylläpidossa muuttuvissa rakenteissa.
 • Kohderyhmän kasvu ja haasteiden monimutkaistuminen suhteessa pienenevään rahoitukseen. Varainkeruun ja rahoituksen haun asiantuntijuuden kasvattaminen.
 • Kristillisen ihmiskäsityksen määritteleminen – miten se ymmärretään tänä päivänä. Mitä tarkoitetaan kristillisen diakoniatyön verkostolla.

111 § Henkilöstön edustajan asiat

Ei asioita.

112 § Muut asiat

Henkilöstön edustaja välitti viestintäpäällikön muistutuksen hallituksen valokuvauksesta.

113 § Seuraavat kokoukset

Seuraavat hallituksen kokoukset:

 • 13.12.2021 klo 12.00–15.00 Hilton Strand. Ennen kokousta lounas alkaen klo 11.00.
 • 19.1.2022 klo 16.00. SiniBoss-tapahtuma, Tampere.
 • 17.2.2022 klo 15.00 Liiton suunnittelupäivillä. Paikka täsmentyy myöhemmin. Suunnittelupäiville varataan ohjelma siten, että liiton työntekijät ja hallitus työskentelevät yhdessä klo 14.00–15.00.
 • 28.3.2022 klo 12.00–15.00 Sininauhaliitto, Pasilanraitio 5. Ennen kokousta lounas alkaen klo 11.00.

114 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.57.

Kokousmateriaali sisältää 9 kpl liitteitä.

Aika                  1.10.2021 klo 12.00
Paikka              Pasilanraitio 5, 2. krs

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä:

Inkinen Ari, puheenjohtaja (Teams)
Kastepohja Jussi, paikalla klo 12.18–14.30 (Teams)
Lindström Janika (Teams)
Suojalehto Ella
Toivanen Satu
Vilkman Kristian, varapuheenjohtaja
Vuorenniemi Jouko, poistui paikalta klo 14.41
Frans-Koivisto Larissa (varajäsen)
Rantala Janne (varajäsen), poistui paikalta klo 14.20

Poissa:

Rajala Pertti

Henkilöstö

Läsnä:

Korsoff Elisa, henkilöstön edustaja
Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö

84 § Kokouksen avaus

Puheenjohtajan ollessa estynyt saapumaan kokouspaikalle ajateltiin kokouksen sujuvuuden näkökulmasta toteuttaa kokous varapuheenjohtaja Kristian Vilkman puheenjohtajuudessa. Hän toimi kokouksen puheenjohtajana ja avasi kokouksen.

Janika Lindström piti alkuhartauden

85 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

86 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Jussi Kastepohjaa ja Janika Lindströmiä.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janika Lindström ja Ella Suojalehto.

87 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Lisättiin muihin asioihin esitys Liiton osallistumisesta SOSTE:n jäsenjärjestöjen puheenjohtaja ‑verkostoon. Muuten hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

88 § Toiminnanjohtajan katsaus (LIITE)

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

89 § Talouskatsaus 8/2021 (LIITTEET)

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esittelee talouskatsauksen 8/2021.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

90 § Liittyminen Kansalaisareenan jäseneksi

Kansalaisareena on vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttaja ja ainoa kaikkien vapaaehtoistoimijoiden edunvalvoja Suomessa. Kansalaisareenan jäsenyhteisöinä on niin valtakunnallisia liittoja, alueellisia vapaaehtoistoiminnan keskuksia, paikallisyhdistyksiä, seurakuntia kuin yrityksiäkin. Kansalaisareenan tavoitteena on parantaa vapaaehtoistoiminnan asemaa poliittisessa päätöksenteossa. Sininauhaliiton jäsenyhteisöt ovat merkittäviä vapaaehtoistoimijoita ja osana Kansalaisareenaa pystymme osallistumaan vapaaehtoistoimintaa tukevaan vaikuttamistyöhön. Kansalaisareenan vuotuinen jäsenmaksu on 50 euroa.

Esitys: Sininauhaliitto hakee Kansalaisareenan jäseneksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

91 § Toimintasuunnitelma 2022 (LIITE)

Vuoden 2022 toimintasuunnitelmasta päättää virallistesti Liiton kokous 27.4.2022. Toimintasuunnitelman valmistelun suunnitelma on, että hallitus voi kokouksessaan 13.12.2021 hyväksyä oman Liiton kokoukselle annettavan esityksensä Liiton toimintasuunnitelmaksi 2022; näin pääsemme toteuttamaan toimintasuunnitelmaan vuoden alusta.

Vuoden 2022 toimintasuunnitelmaa on käsitelty henkilöstön kanssa kehittämispäivillä elokuussa. Näiden keskusteluiden perusteella on hahmoteltu ensi vuoden keskeisimmät teemat, jotka on koottu ensimmäiseen hyvin alustavaan versioon vuoden 2022 toimintasuunnitelmaksi. Toimintasuunnitelma noudattaa strategian rakennetta.

Hallitus kävi seuraavista aiheita keskustelua toimintasuunnitelman yhteydessä:

 • Kysymys siitä, että puhutaanko toimintasuunnitelman kolmijaon mukaisessa kehittämisen kohdassa liiton omasta kehittämistoiminnasta vai pitääkö kohta sisällään kehittämisen yhdessä liiton jäsenyhdistysten kanssa. Kolmijaon mukainen kehittäjärooli vastaa liiton omaa kehittämistyötä, joten tehdään pitkälti erillään jäsenyhteisöistä pl. muutama yhteistyössä tehtävä STEA-hanke.
 • Pohdinta siitä, mikä on Liiton rooli nyt käytävässä kannabis-keskustelussa ja voisiko liitolla olla aktiivisempi rooli. Pidettiin tärkeänä sitä, että kannabis-kysymyksen kaltaisissa keskusteluissa Liitto osallistuu aktiivisesti keskusteluun puhumalla seurauksista varsinaisen kannanottamisen sijaan.
 • Pohdittiin liiton roolia jäsenyhdistysten pyrkimyksissä yhdistää toimintaa ja todettiin, että yhdistymisprosessi on vaikea, vaikka tahtotila olisi olemassa. Liiton roolina voisi näissä tilanteissa olla asiantuntijana toimiminen ja keskusteluiden fasilitointi.

Esitys: Hallitus ohjeistaa toiminnanjohtajaa vuoden 2022 toimintasuunnitelman valmistelussa.

Päätös: Toiminnanjohtaja voi jatkaa toimintasuunnitelman valmistelua esityksen ja käydyn keskustelun pohjalta.

92 § Jäsenten nimeäminen Sininauhasäätiön hallitukseen (LIITE)

Sininauhasäätiön sääntöjen mukaan Sininauhaliitto nimeää Sininauhasäätiön hallitukseen kolme jäsentä. Tausta ja tämänhetkinen tilanne on tarkemmin esitetty liitteessä. Tässä kokouksessa käydään alustava keskustelu, jonka turvin hallitus pystyy tekemään asiasta päätöksen seuraavassa kokouksessaan 1.11.2021.

Esitys: Hallitus nimeää työryhmän, joka valmistelee seuraavaan hallituksen kokoukseen (1.11.2021) esityksen Sininauhasäätiön hallitukseen nimettävistä kolmesta henkilöstä.

Päätös: Hallitus nimesi työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin valmistella hallituksen kokoukseen (1.11.2021) esitys Sininauhasäätiön hallitukseen nimettävistä kolmesta henkilöstä. Työryhmän jäseniksi nimettiin Janne Rantala, Ella Suojalehto (pj.), Kristian Vilkman sekä Pekka Lund (sihteeri).

93 § International Blue Cross -järjestön yleiskokous

Sininauhaliitto on kansainvälisen International Blue Cross -järjestön (IBC) jäsen. IBC:n etäyleiskokous järjestetään 6.–7.10.2021. Sininauhaliiton hallitus on päättänyt, että toiminnanjohtaja Pekka Lund toimii virallisena kokousedustajana. Toiminnanjohtaja esittelee IBC:n kokouksessa käsiteltäviä asioita.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

94 § Strategiaprosessin aikataulu (LIITTEET)

Sininauhaliiton nykyinen strategiakausi päättyy vuoden 2022 loppuun. Hallitus kävi edellisessä kokouksessa 26.8.2021 alustavan keskustelun strategiaprosessista ja päätti, että toiminnanjohtaja valmistelee esityksen strategiaprosessista. Esitys on liitteenä.

Käsitellään tässä vaiheessa strategiaprosessia myös Liiton säännöt (liitteenä): näkeekö hallitus tarvetta uusia Liiton sääntöjä vai ryhdytäänkö strategiaa valmistelemaan nykyisten sääntöjen pohjalta.

Esitys: Hyväksytään esitys strategiaprosessista.

Päätös: Päätöksen mukainen.

95 § TOIVO-verkkomedia (LIITE)

Sininauhaliitto on luopunut paperisen TOIVO-lehden julkaisemista ja valmistellut hallituksessa vuonna 2019 tehdyn päätöksen mukaisesti TOIVO-verkkomediaa. Valmistelussa hyödynnetään Toivo Savolaisen muistorahaston varoja. TOIVO-verkkomedia on tarkoitus saada käynnistettyä vuoden 2022 aikana.

Sininauhaliiton viestintäpäällikkö Anna-Liisa Karhula tulee käymään hallituksen kanssa keskustelua TOIVO-verkkomediasta.

Hallitus Kävi keskustelua seuraavista aiheita ja ohjeisti näin viestintäpäällikköä TOIVO-verkkomediaan valmistelussa:

 • TOIVO on rohkea epäkohtien esille tuoja.
 • TOIVOLLA ei ole poliittista kantaa.
 • TOIVON pitää olla luettavissa mobiilista, samoin RISE:n sellipäätteillä.
 • TOIVO on heikoimmassa asemassa olevan äänen puolustaja ja esiintuoja.
 • TOIVO on ääni ulospäin – näyttää sen millaisissa elämäntilanteissa järjestöjen kohderyhmät ovat ja millaista työtä järjestöissä tehdään.
 • Jos mahdollista, niin TOIVO voisi olla alusta liikkeen omalle keskustelulle siten, että osa verkkomediasta olisi kirjautumisen takana. Avoimelle puolelle ei toivota keskeneräistä keskustelua.

Esitys: Hallitus ohjeistaa viestintäpäällikköä TOIVO-verkkomedian valmistelemisessa.

Päätös: Hallitus ohjeisti viestintäpäällikköä yllä olevan keskustelun muodossa.

96 § Henkilöstön edustajan asiat

Henkilöstön edustaja välitti hallitukselle tiedoksi henkilöstöltä tulleen positiivisen palautteen liittyen toimistolle palaamisen valmisteluun.

97 § Muut asiat

Liiton osallistuminen SOSTE:n jäsenjärjestöjen puheenjohtaja -verkostoon.

Esitys: Jos liitto haluaa olla mukana verkostossa, ehdotetaan Liiton edustajaksi verkostoon Kristian Vilkmania.

Päätös: Liiton on hyvä olla mukana verkostossa edustajana Kristian Vilkman.

98 § Seuraavat kokoukset

Seuraavat hallituksen kokoukset:

 • 1.11. klo 12.00–15.00. Ennen kokousta lounas alkaen klo 11.00. Kokous Liiton tiloissa Pasilanraitio 5. Lounaspaikka ilmoitetaan myöhemmin.
 • 13.12. klo 12.00–15.00. Ennen kokousta lounas alkaen klo 11.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

99 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45.

Kokousmateriaali sisältää 9 kpl liitteitä.

Aika      26.8.klo 15.00
Paikka  Scandic hotelli Pasila

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä:

Inkinen Ari, puheenjohtaja
Kastepohja Jussi (Teams)
Lindström Janika
Rajala Pertti
Suojalehto Ella
Toivanen Satu
Vilkman Kristian, varapuheenjohtaja (Teams)
Vuorenniemi Jouko
Franz-Koivisto Larissa (varajäsen)
Rantala Janne (varajäsen) (Teams)

Henkilöstö

Läsnä:

Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö

Poissa:

Korsoff Elisa, henkilöstön edustaja

70 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.05, ja Jussi Kastepohja piti alkuhartauden.

71 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

72 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Larissa Franz-Koivistoa ja Janne Rantalaa.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

73 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

74 § Toiminnanjohtajan katsaus (LIITE)

Toiminnanjohtaja esitti katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

75 § Talouskatsaus 6/2021 (LIITTEET)

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esitteli talouskatsauksen 6/2021.

Käytiin keskustelua STEA-rahoituksen mahdollisesta laskusta tuleville vuosille ja tähän varautumisesta.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

76 § Jäsenjärjestöavustusten kriteerit (LIITE)

Sininauhaliitto hakee vuosittain STEAlta avustusta (Ak14) jäsenjärjestöavustusten myöntämiseksi jäsenjärjestöilleen. Viime vuodet haettu ja saatu summa on ollut 70 000 euroa. STEAn ohjeiden mukaan jäsenjärjestöavustusten kriteerit pitää hyväksyä yhdistyksen hallituksessa ennen avustuksen hakemista (30.9. mennessä). Kriteerit on valmisteltu STEAn ohjeiden ja aiempien vuosien kokemusten perusteella.

Esitys: Hyväksytään jäsenjärjestöavustusten kriteerit esityksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin jäsenjärjestöavustuksen kriteerit esityksen mukaisesti muutoksella, että hakemukseen on liitettävä avustuksen käyttöä koskeva enintään kahden sivun mittainen suunnitelma, jossa on ilmoitettava avustuksen avulla tehtävän toiminnan tavoite.

77 § Keskustelu työskentelystä

Edellisessä kokouksessa päätettiin siirtää tähän kokoukseen käsiteltäväksi keskustelu työskentelystä: uuden hallituksen aloitettua ja kokoontumisrajoitusten todennäköisesti purkautuessa käydään keskustelu hallituksen työskentelystä.

Hallitus kävi keskustelun nykyisen hallituksen työskentelystä. Keskustelu piti sisällään seuraavat ehdotukset:

 • Pidettiin tarpeellisena käydä keskustelu hallituksen työskentelytavoista jokaisen uuden hallituskauden alussa.
 • Pidettiin tärkeänä sitä, että hallitus käy kattavaa ja osallistavaa keskustelu ennen päätösten tekemistä. Varsinkin strategisella keskustelulla tulee varata aikaa ja hallitusten jäsenten substanssiosaamista tulee voida hyödyntää nykyistä kattavammin.
 • Pidettiin tärkeänä sitä, että hallitus kokoontuu livenä kuitenkin siten, että etäosallistumismahdollisuus on aina olemassa.
 • Todettiin, että toiminnanjohtajan katsaus voisi olla nykyistä kattavampi ja sisältää kohdan toimintasuunnitelman ja strategian toteutumisesta.
 • Todettiin, että tiettyjen asioiden edistämiseksi voi olla tulevaisuudessa perusteltua perustaa asiakohtaisia työryhmiä siten, että vain osa hallituksen jäsenistä osallistuu työryhmiin oman substanssiosaamisen perusteella.
 • Esitettiin ja päätettiin poistettavaksi vakiona esityslistaan sisältynyt kohta hallituksen sisäisestä keskustelusta.

Päätös: Päätettiin ottaa huomioon yllä kirjattu keskustelu tulevassa hallituksen työskentelyssä.

Hallitus piti tauon klo 16.21–16.28.

78 § Strategiatyöskentelyn lähetekeskustelu

Sininauhaliiton nykyinen strategiakausi kattaa vuodet 2019–2022. Täten strategia tulee uusia ensi vuoden aikana. Käydään ensimmäinen lähetekeskustelu tulevasta strategiatyöskentelystä.

Lähetekeskustelun aikana pidettiin tärkeänä seuraavia asioita ajatellen uuden strategian työstämistä:

 • Uuden strategian työskentelyn pohjana on olemassa oleva strategia ja Sininauhaliiton tehtävän kirkastaminen.
 • Strategiatyön tekeminen johdon, henkilöstön, hallituksen ja Sininauhaliikkeen omin voimin, ei ulkopuolelta ostettavana palveluna ja jäsenjärjestöt huomioiden.
 • Strategiakauden pituuden harkinta.
 • Kysymys siitä, tuleeko uudesta strategiasta Sininauhaliiton vai Sininauhaliikkeen strategia.
 • Tarvittavan ajankäytön varmistaminen siten, että strategian työstämiseen varataan erillisiä strategiapäiviä.

79 § Henkilöstön edustajan asiat

Henkilöstön edustajan poissa ollessa ei henkilöstön edustaja tuonut kokoukseen käsiteltäviä asioita.

80 § Muut asiat

Jouko Vuorenniemi tiedotti Kari Lahden eläkkeelle jäämisestä sekä Kan ry:n suunnitelmasta perustaa uusi pantavankien asumis- ja työkuntoutuspalveluja tarjoava max 6 paikan yksikkö Saarijärvelle.

Puheenjohtaja tiedotti Sininauhasäätiön hallitukselta tulevasta pyynnöstä Sininauhasäätiön hallituksen jäsenten valintaa koskien.

81 § Seuraavat kokoukset

Seuraavat hallituksen kokoukset:

 • 1.10. klo 12.00–15.00. Ennen kokousta lounas alkaen klo 11.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
 • 1.11. klo 12.00–15.00. Ennen kokousta lounas alkaen klo 11.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
 • 13.12. klo 12.00–15.00. Ennen kokousta lounas alkaen klo 11.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

82 § Hallituksen sisäinen keskustelu

Kohdassa 77 § päätettiin poistaa vakiona esityslistaan sisältynyt kohta hallituksen sisäisestä keskustelusta pois listalta.

83 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 17.01.

Kokousmateriaali sisältää 5 kpl liitteitä.

Aika                  2.6.klo 12.07–14.12

Paikka              Scandic hotelli Pasila

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä:

Inkinen Ari, puheenjohtaja
Kastepohja Jussi
Lindström Janika
Rajala Pertti (Teams)
Suojalehto Ella
Toivanen Satu
Vilkman Kristian varapuheenjohtaja
Vuorenniemi Jouko
Frans Larissa (varajäsen), poistui paikalta 13.55
Rantala Janne (varajäsen)

Henkilöstö

Läsnä:

Korsoff Elisa, henkilöstön edustaja, poistui paikalta 14.05
Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö

51 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.07 ja piti alkuhartauden.

52 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

53 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Kristian Vilkmania ja Jouko Vuorenniemeä.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

54 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

55 § Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtajan katsaus oli toimitettu hallituksen jäsenille kokousaineiston mukana. Katsauksesta käytiin keskustelua mm. seuraavista aiheista:

 • uusien STEA -hakemusten tarkempi sisältö
 • uuden toimitilan sijainti Länsi-Pasilassa
 • kuntavaalikampanjamateriaalin levinneisyys
 • uuden järjestöpäällikön työn aloitus
 • Välittäjä oy:n vaikutus liiton jäsenkenttään työllistämisen kentällä
 • Liiton lausuntoprosessi ja se miten saadaan hallitus ja jäsenyhdistyksen saadaan mukaan prosessiin.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

56 § Talouskatsaus 4/2021

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esitteli talouskatsauksen 4/2021.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

57 § Olga Hjelmmanin rahaston säännöt

Hallituksen kokouksessa 10.2.2021 päätettiin todeta Olga Hjelmmanin rahasto sidotuksi rahastoksi. Päätöksen yhteydessä todettiin, että rahastolle tulee laatia säännöt, jotka vastaavat testamentin tahtoa.

Esitys: Hyväksytään liitteenä oleva esitys Olga Hjelmmanin rahasto säännöiksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

58 § Toimintasuunnitelman arviointi

Hallitus seuraa Sininauhaliiton toimintasuunnitelman toteutumista kolme kertaa vuodessa. Kokouksessa Liiton arviointipäällikkö Nina K. Hietakangas esitti arviointikoosteen neljän ensimmäisen kuukauden toteumasta.

Siirrettiin kokouksen edetessä kohdaksi 58 §.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi ja sovittiin esitys lähetettäväksi jälkikäteen hallituksen jäsenille.

59 § Jäsenjärjestöavustukset

Sininauhaliitto on saanut 70 000 euron STEA-avustuksen (Ak14) jaettavaksi pienavustuksina jäsenjärjestöille. Liiton hallitus on päättänyt avustuskriteereistä kokouksessaan 2.9.2020. Hakemuksia tuli yhteensä 21, näistä 19:lle voidaan esittää avustusta.

Esitys: Myönnetään jäsenjärjestöavustukset vuodelle 2021 esityksen mukaisesti.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti lukuun ottamatta Hangon Katulähetyksen hakemusta.

Hangon Katulähetyksen osalta päätös oli ehdollinen. Yhdistykseltä varmistetaan se, ettei avustusta ole tarkoitus käyttää taloudelliseen toimintaan.

60 § Jäsenhakemus: ViaDia Keski-Uusimaa ry

ViaDia Keski-Uusimaa ry on hakenut Sininauhaliiton jäsenyyttä (Liitteet, 4 kpl). Yhdistys toimii sääntöjensä mukaisesti kristilliseltä pohjalta diakoniatyön kentällä ”aineellisen, henkisen ja hengellisen hädän lieventämiseksi.” ViaDia Keski-Uusimaa ry täyttää Sininauhaliiton jäseneltä edellytetyt kriteerit.

Esitys: Hyväksytään ViaDia Keski-Uusimaa ry Sininauhaliiton jäseneksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

61 § Palvelutuotannon tuki

Käynnissä olevan sote-uudistuksen takia palvelutuottajajärjestöjen asema muuttuu sote-vastuun siirtyessä kunnilta hyvinvointialueille. Liiton kokouksessa on päätetty Liiton oman rahan kohdentamisesta Liiton jäsenyhteisöjen palvelutuotannon tukemiseen. Koska kyse on Liiton oman rahan käyttämisestä, hallituksen on hyvä käydä keskustelu resurssin kohdentamisesta. Keskustelun pohjana on liitteenä oleva esitys.

Esitys: Ohjeistetaan toiminnallista johtoa palvelutuotannon tukeen varatun resurssin käyttämisestä.

Hallitus kävi keskustelun liitteenä olevan esityksen pohjalta. Keskustelussa nostettiin esiin seuraavia teemoja:

 • Mahdollisen sertifikaattijärjestelmän luominen Sininauhaliikkeen palvelutoiminnalle.
 • Liiton tulee huomioida jo olemassa olevat jäsenyhteisöjen palvelutuotannon brändit ja tuotteet.
 • Julkisten kilpailutusten vaikutus toimintojen yksipuolistumiseen.
 • Järjestöillä on tarvetta palvelutuotannon kehittämiseen.
 • Toiminta voisi tarjota tukea toiminnan käynnistämisen arviointiin ja yhteistyömahdollisuuksien luomiseen.

62 § Keskustelu työskentelystä

Uuden hallituksen aloittaessa ja kokoontumisrajoitusten todennäköisesti purkautuessa käydään keskustelu hallituksen työskentelystä.

Siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

63 § Liiton kokouksen 2022 ajankohdasta päättäminen

Sääntöjen mukaan liiton kokous tulee järjestää ennen huhtikuun päättymistä. Kokouksen ajankohta on hyvä päättää varhain, jotta siitä voidaan tiedottaa ajoissa jäsenistölle ja sen yhteyteen voidaan suunnitella oheistapahtumia.

Esitys: Liiton kokous pidetään keskiviikkona 27.4.2022.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

64 § Henkilöstön edustajan asiat

Henkilöstön edustaja toivotti onnea ja menestystä uusille hallituksen jäsenille sekä uudelle puheenjohtajalle.

65 § Muut asiat

Viestintäpäällikkö Anna-Liisa Karhulan esitys hallituksen jäsenten blogin kirjoitusvuoroista tulevalle syksylle ja keväälle.

66 § Palkkojen tarkistus, ei julkinen ja käsitellään ilman henkilöstön edustajaa

67 § Seuraavat kokoukset

Seuraavat hallituksen kokoukset:

 • 28.8. klo 15.00–17.00. Kokous pidetään Sininauhaliiton kehittämispäivien yhteydessä ja ennen kokousta pyritään järjestämään yhteistyöskentely liiton työntekijöiden ja hallituksen kesken. Ohjelma ja paikka täsmentyvät lähempänä.
 • 1.10. klo 12.00–15.00. Ennen kokousta lounas alkaen klo 11.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
 • 1.11. klo 12.00–15.00. Ennen kokousta lounas alkaen klo 11.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
 • 13.12. klo 12.00–15.00. Ennen kokousta lounas alkaen klo 11.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

68 § Hallituksen sisäinen keskustelu

Hallitus ei nähnyt tarvetta sisäiselle keskustelulle.

69 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 14.12.

Kokousmateriaali sisältää 13 kpl liitteitä.

Aika                  21.4.2021 klo 15.45–16.16
Paikka              Teams

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä:

Suojalehto Ella
Toivanen Satu
Vuorenniemi Jouko, poistui paikalta klo 16.08
Rantala Janne (varajäsen)
Inkinen Ari
Rajala Pertti
Kastepohja Jussi
Lindström Janika

Poissa:

Vilkman Kristian, varapuheenjohtaja
Franz Larissa (varajäsen)

Henkilöstö

Läsnä:

Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri

Poissa:

Korsoff Elisa, henkilöstön edustaja

42 § Kokouksen avaus

Pertti Rajala valittiin avaamaan kokous varapuheenjohtajan ollessa poissa.

43 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

44 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä ensimmäistä hallituksen jäsentä.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Ella Suojalehto ja Satu Toivanen

45 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen työjärjestys.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

46 § Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Sininauhaliiton sääntöjen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Ari Inkisen ja varapuheenjohtajaksi Kristian Vilkmanin. Koska Vilkman ei ollut paikalla, päätettiin, että jos Vilkman ei ole käytettävissä tehtävään, valitaan uusi varapuheenjohtaja seuraavassa kokouksessa.

Kokouksen puheenjohtajaksi vaihtui Ari Inkinen.

47 § Muut asiat

Muissa asioissa keskusteltiin uusien hallituksen jäsenten perehdyttämisestä tehtävään. Pekka Lund on yhteydessä uusiin hallituksen jäseniin ja sopii ajan tapaamiseen. Marja Mettälä lähettää uusille hallituksen jäsenille Sininauhaliiton keskeiset säännöt.

48 § Seuraavat kokoukset

Seuraavat hallituksen kokoukset:

 • 2.6.2021 klo 12.00. Kokous pyritään pitämään läsnä Pasilassa ja aloittamaan lounaalla n. klo 11. Tarkka aika ja paikka vahvistuvat lähempänä.
 • 26.8. klo 15.00–17.00. Kokous pidetään Sininauhaliiton kehittämispäivien yhteydessä ja ennen kokousta pyritään järjestämään yhteistyöskentely liiton työntekijöiden ja hallituksen kesken. Ohjelma ja paikka täsmentyvät lähempänä.

49 § Hallituksen sisäinen keskustelu

Ei tarvetta sisäiseen keskusteluun.

50 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 16.16.