Ohita valikko
Etusivulle

Tutkimus

Yhteistyötä, laatua ja hyödynnettävyyttä.

Tutkimus

Teemme ja julkaisemme säännöllisesti lähinnä omaan jäsenyhteisökenttäämme liittyviä kyselyitä, selvityksiä ja tutkimuksia. Tutkimukset tuottavat perustietoa jäsenyhteisöjen toiminnasta, kuten päiväkeskuksista, tuetun asumisen palveluista ja työllistämistoiminnasta, sekä toimijoista, työntekijöistä, vapaaehtoisista ja työllistetyistä. Kysymällä samoja asioita vuodesta toiseen pystymme muodostamaan kuvan siitä, miten jäsenyhteisöjen toiminta muuttuu. Lisäksi teemme ajoittain kattavampia tutkimuksia valituista täsmällisemmistä teemoista.

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma MIPA

Vuosina 2015-2019 Sininauhaliitto on mukana päihde- ja mielenterveysjärjestöjen MIPA-tutkimusohjelmassa. Kyseessä on A-klinikkasäätiön koordinoima kymmenen järjestön ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jota rahoittaa STEA.

Hankkeen tavoitteena on kehittää päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä, laatua, yhteismitallisuutta ja hyödynnettävyyttä järjestöjen kehittämis-, viestintä- ja vaikuttamistoiminnan tukena. Siinä toteutetaan kuusi yhteistä tutkimushanketta, työpajoja ja kansallisia tutkimusseminaareja kolmen pääteeman sisällä.

Sininauhaliitto toimii päihde- ja mielenterveysjärjestöjen rooleja ja identiteettejä tutkivan hankkeen (4/2017-3/2019) emo-organisaationa. Hankkeesta vastaa tutkija Sari Jurvansuu.

Tutkimuksessa keskitytään seuraaviin järjestötoiminnan osa-alueisiin:
1) järjestöjen suhde yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen (järjestöt advocacy -toimijoina)
2) toimijoiden osallisuus
3) toiminnan rahoitus ja sen ohjausvaikutukset

Keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa seuraavat:
Mihin päihde- ja mielenterveysjärjestöt pyrkivät vaikuttamaan ja millaisin keinoin? Miten toimijoiden osallisuus järjestöissä toteutuu ja miten sitä pyritään vahvistamaan? Mitä ovat järjestöjen keskeiset rahoituslähteet ja niissä tapahtuneet muutokset? Missä määrin rahoittajatahot tai rahoitusmahdollisuudet ohjaavat järjestöjen toimintaa? Tarkastelua taustoittavat kolmannen sektorin muutoskehitykset, kuten järjestöjen toiminnan ammatillistuminen, toiminnan ohjauksen lisääntyminen, liike-elämälle ominaisten periaatteiden tulo osaksi järjestöjen toimintaa sekä järjestöjen roolin väitetty muuttuminen jäsenorganisaatioista selkeämmin palvelujen tuottajiksi.

Hankkeen tiedonkeruu on käynnissä lokakuun ajan. Kyselylomakkeet on lähetetty vastattaviksi 461 paikalliselle päihde- ja mielenterveysyhdistykselle ja 76 valtakunnalliselle toimijalle. Kiitos kaikille jo vastanneille!

Tutkimus todistaa: Kaikkein heikoimmassa asemassa olevat saavat apua Sininauhaliiton jäsenyhteisöiltä (Uusi toivo 3-4/2016)

Aiemmat tutkimukset:

LUND, PEKKA & HOSTIKKA, HENNA & HÄNNINEN, KATARIINA & LAAPIO, MARJA-LIISA (2015) Aatteena auttaminen. Kristillisten päihdejärjestöjen eetos, kuntouttava ote ja ikääntyneet asiakkaat. Helsinki: Sininauhaliitto.
Julkaisun PDF

KIVELÄ PÄIVI (2015) Miten tulevaisuuden palvelujärjestelmä kohtaa ihmisen. Helsinki: Sininauhaliitto.
Julkaisun PDF

KIVELÄ, PÄIVI & LUND, PEKKA (2014) Ilkeät ongelmat ja auttamistyö. Teoksessa Ulla Salonen-Soulié (toim.) Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus. Helsinki: Huoltaja-säätiö
​Julkaisun PDF

Kivelän teoksen Syrjässä syrjäytyneet arvio Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä: Riikka Perälä: Pelon sosiaalipolitiikasta. Yhteiskuntapolitiikka 79(2014)
Lehden verkkoversio

KIVELÄ, PÄIVI (2014) Syrjässä syrjäytyneet. Helsinki: Sininauhaliitto.
Julkaisun PDF

KANERVA, EVA (2011) Onko elämällä väliä? Puhutaan elämän tarkoituksesta. Jyväskylä: PS-kustannus.

HOSTIKKA, HENNA & SALONEN, ANNA S. & RANTALA, HEIKKI (2011) Kristillisen päihdetyön barometri 2011. Helsinki: Sininauhaliitto.
Julkaisun PDF

SILFVAST, KATRINA (2010): ”Tarvittaessa keskustelemme hengellisistä asioista.” – tutkimus kristillisten päihdejärjestöjen toiminnasta. Helsinki: Sininauhaliitto.

TEDRE, SILVA & PULKKINEN, ANNELI (2010): Palvelu, johon köyhyys tiivistyy. Tutkimus kristillisen päihdetyön päiväkeskuksista. Diakonian tutkimus 2 / 2010.
Artikkeli verkossa

TEDRE, SILVA & PERÄLÄ, RIIKKA (2010): Työllistetyt – uudet hoivatyön näkymättömät? Työelämän tutkimus 3 / 2010.
Artikkeli verkossa

PERÄLÄ, RIIKKA (2010): Sosiaali- ja terveyspalveluiden uusi neuvoteltu järjestys. Esimerkki kuntien ja kristillisten päihdejärjestöjen välisestä yhteistyöstä suomalaisissa kunnissa. Yhteiskuntapolitiikka 75 (2010) 4:
Artikkeli verkossa

PERÄLÄ, RIIKKA & TEDRE, SILVA & KANERVA, EVA (2009) Kenen ehdoilla, mitä ja miten? Järjestöt palvelujärjestelmän muutoksissa. Yhteiskuntapolitiikka 74(2009):2
Artikkeli verkossa

LUND, PEKKA (2008): Päihdetyön päiväkeskus. Katoava työmuoto vai tärkeä osa palveluketjua. Helsinki: Sininauhaliitto.

 

Ota yhteyttä

Pekka Lund

toiminnanjohtaja

Puh. 050 522 3906