Ohita valikko
Kaksi naista kahvilla

Kirjallisuus

Tietoa ja kokemuksia.

Kaikki Sininauhaliiton kirjat, oppaat ja artikkelit ovat maksuttomia ja toimitetaan postikuluja vastaan, ellei toisin mainita. 

2023

Yhdistyksen hallinto – Käsikirja Sininauhaliiton jäsenjärjestöille

Suvi-Sorja Kemppainen
Sininauhaliiton julkaisu 1. painos 2023

Käsikirja on käytännönläheinen tietopaketti yhdistyksen toimintaa ja hallintoa ohjaavasta keskeisestä lainsäädännöstä. Käsikirja tukee jäsenjärjestöjä työnsä organisoinnissa ja lain asettamien velvollisuuksien täyttämisessä. Se tarjoaa konkreettisia neuvoja ja ohjeita yhdistyksen toiminnan keskeisiin osa-alueisiin ja auttaa toimimaan lainsäädännön ja viranomaisohjeiden mukaisesti.

Compassi 2023 uudistettu 2 painos verkkoon (1)

Tuomo Salovuori (toim.)
Sininauhaliiton julkaisu uudistettu 2. painos 2023, verkkomateriaali

12 askeleen Compassi-ryhmät on tarkoitettu ihmisille, jotka haluavat työstää elämänsä rikkinäisyyttä kristillisen uskon ja 12 askeleen ohjelman avulla. Ryhmäläisten ongelmat voivat liittyä erilaisiin riippuvuuksiin: päihteisiin, seksiriippuvuuteen, peliriippuvuuteen, läheisriippuvuuteen tai ilmetä masennuksena, ahdistuneisuutena tai ihmissuhdeongelmina.

Compassi-ryhmäohjelma syntyi 2000-luvun alussa, ja se uudistettiin 2022. Materiaalin tekemisessä on hyödynnetty monien päihdetyön ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden tietoa 12 askeleen ryhmistä, toipumisesta ja kristillisen uskon tuomista voimavaroista. Compassi-oppaan 2. painokseen on lisätty sivuja teemakeskusteluiden vetämistä varten.

2021

Vankilasta omaan kotiin – kokemuksia vankilasta vapautuvien asunnottomuustyöstä

Miikka-Pekka Rautiainen (toim.)
Sininauhaliiton julkaisu 2021

Kodittomana vankilasta vapautuvan on vaikea alkaa rakentaa rikoksetonta elämää. Asunnottomana vapautuminen lieveilmiöineen lisää rikoksen uusimisen todennäköisyyttä. Vankilasta omaan kotiin -julkaisu kokoaa yhteen Helsingissä, Lahdessa ja Jyväskylässä toimineen Pyöröovesta ulos -hankkeesta saatuja kokemuksia uusintarikollisuuden vähentämiseen tähtäävästä työstä.

Pilke-ohjaajan käsikirja

Terhi Pajunen, Marja-Liisa Laapio & Katariina Hänninen
Sininauhaliiton ja Helsingin Diakonissalaitoksen julkaisu 2015, uudistettu painos 2021

Pilke-toiminta on vertaistuellista, ammatillisesti ohjattua ryhmätoimintaa ikääntyneille (+60-vuotiaille), joilla on tai on ollut päihdeongelmia. Pilke-ohjaajan käsikirja auttaa porukoita luotsaavia ammattilaisia suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmän toimintaa sekä ottamaan haltuun toiminnan eettisiä ohjenuoria.

2020

Osallisuutta ruoka-avun rinnalle? Havaintoja ja näkökulmia toiminnan ääreltä

Tuukka Niemi & Torsten Winter
Sininauhaliiton julkaisu 2020

Sininauhaliiton vuosina 2018–2020 toteuttamassa Ruokajonosta osallisuuteen -hankkeessa pyrittiin kehittämään toimintaa, jolla vahvistetaan ruoka-avun piirissä olevien osallisuutta. Tämä tutkimusjulkaisu avaa Ruokajonosta osallisuuteen -hankkeen keskeisimpiä tuloksia: Lisääntyikö osallisuus ja millä tavoin? Miten asiakkaat kokivat ruoka-avun yhteydessä aloitetut uudet toimintamuodot? Lisäksi hankkeen tuloksia ja saatuja kokemuksia peilataan aikaisempiin ruoka-apua koskeviin tutkimuksiin.

Vanhemmuudenkaari. Opas päihteitä käyttävien lasten vanhempien tukiryhmän ohjaajille >>

Tarja Hiltunen (toim.)
Sininauhaliiton julkaisu 2020

Vanhemmuudenkaari-ryhmämalli on tarkoitettu sellaisten vanhempien tueksi, joiden murrosikäinen tai aikuinen lapsi käyttää haitallisesti päihteitä. Oppaassa kuvataan seikkaperäisesti, miten ryhmäprosessi käytännössä toteutetaan eli seitsemän tapaamiskerran sisältö, kesto, teemat, tavoitteet ja teoria sekä harjoitukset. Mukana on myös ryhmäläisille jaettava materiaali ja aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.

Ihmisarvoteot, osallisuus ja luottamus >>

Päivi Kivelä
Sininauhaliiton julkaisu 2020

Ihmisarvoteko ja identiteettityö perustuvat kristilliseen arvopohjaan ja ihmiskäsitykseen. Ihmisarvoteot ovat välttämätöntä hoiva- ja huolenpitotyönä, jota vaaditaan kaikkein vaikeimmissa tilanteissa olevien ihmisten heitteille jäämisen ja hyväksikäytön estämiseksi. Niiden avulla auttajan ja autettavan välille voi muodostua luottamussuhde, joka on välttämätön ensiaskel kuntoutumisen, toimijuuden vahvistamisen ja osallisuuden edistämisen polulla.

Minä kasvan – naisen kasvu ja riippuvuuksista toipuminen. Ohjaajan opas >>

Virpi Kujala & Tarja Hiltunen
Sininauhaliiton julkaisu 2020

Käsikirja päihdehaitoista ja muista riippuvuuksista kuntoutuville naisille järjestettävien ryhmien ohjaajille. Oppaan avulla voi järjestää ja suunnitella yhdeksän kuukauden mittaisen toipumisohjelman. Ohjatussa toipumisryhmässä osallistujat käyvät läpi omaa elämäänsä, riippuvuuksiensa syntyä ja niistä toipumista. Kaikki ryhmässä käytettävä jaettava materiaali on saatavilla ja tulostettavissa tästä oppaasta.

Luonto kuntoutumisen tukena, verkkoversio >>

Tuomo Salovuori
Sininauhaliiton julkaisu 2020

Kirja esittelee luontoympäristöjä hyödyntävän Green Care -toiminnan taustoja ja menetelmiä. Viherympäristöjen kuntouttava käyttö, eläinavusteinen toiminta, luontoon liittyvät kädentaidot, maatilojen ja metsäympäristöjen käyttö esitellään omissa luvuissaan käytännön esimerkein. Kirjasta löytyy paljon käytännön toimijoille tarpeellista tietoutta myös luontoavusteisen toiminnan ohjaukseen, kehittämiseen ja arviointiin.

Osallisuuden murusia. Vinkkejä osallisuutta lisäävään toimintaan >>

Ruokajonosta osallisuuteen -hanke (ESR) 2018-2020 & Sanna Manu (toim.)
Sininauhaliiton julkaisu 2020

”Muruset” ovat pieniä tuokioita, jotka on tehty virkistämään sekä piristämään. Ennen kaikkea niiden toivotaan herättelevän osallisuutta: jokaisella on oikeus osallisuuteen!

Perheklubi. Vertaistukea päihteettömään elämäntapaan >>

Eva Kanerva & Tarja Hiltunen (toim.)
Sininauhaliiton julkaisu 2020

Liiallinen päihteidenkäyttö koskettaa käyttäjän lisäksi koko hänen lähipiiriään. Perheklubi-tapaamisissa päihteidenkäyttäjät ja läheiset keskustelevat päihteidenkäytön aiheuttamista tunteista, ajatuksista ja vaikutuksista perheenjäsenten toimintaan. Perheklubi-toimintaa esitellään tässä kirjassa klubitoiminnan periaatteiden ja käytäntöjen sekä klubilaisten kokemuspuheenvuorojen avulla.

Jaettu suru – kevyempi kantaa: opas päihdesensitiivistä surua kohtaavalle >>

Katariina Hänninen, Markus Kopperoinen, Marja-Liisa Laapio, Virpi Liirus-Mäkelä & Eeva Nurminen
Sininauhaliiton julkaisu 2020

Opas esittelee hyväksi koettuja tapoja ja käytännönläheisiä menetelmiä kohdata päihdekuoleman suru sensitiivisesti, surevan yksilöllistä kokemusta kunnioittaen

2019

Minä kasvan. Naisen kasvu ja riippuvuuksista toipuminen >>

Virpi Kujala & Tarja Hiltunen
Sinauhaliiton julkaisu 2019

Minä kasvan ‑kirja on tehty päihdehaitoista kuntoutuvien naisten tueksi. Se käy läpi riippuvuuksien syntyä ja toipumisen vaiheita ja ohjaa tutustumaan omaan elämään, itseen, ihmissuhteisiin ja tunteisiin. Kirja sopii itsenäiseen oman elämän työstämiseen sekä ohjattuun ryhmätyöskentelyyn toipumisryhmissä ja leireillä.

2017

Päihdekuolema ja vaiettu suru  >>

Katariina Hänninen, Marja-Liisa Laapio,Virpi Liirus-Mäkelä & Eeva Nurminen (toim.)
Sininauhaliiton päihdesensitiivisen surutyön julkaisu 2017

Kirja auttaa etsimään ammatillista herkkyyttä kohdata päihdekuolema ja siihen kätkeytyvä monisyinen suru.

Kellarista kahvipöytään. Vanhempien kokemuksia lastensa päihteidenkäytöstä >>

Tarja Hiltunen & Katri Kluukeri (toim.)
Sininauhaliiton läheistyön julkaisu 2017

Päihteitä haitallisesti käyttävien lasten vanhemmat jäävät liian usein vaille huomiota ja tukea. Vanhempien huolta ei välttämättä osata tilastoida, tai huolesta vanhemmille aiheutuvia haittoja ei havaita.

Kotona kuolemaan saakka >>

Katariina Hänninen
Sininauhaliitto 2017

Artikkeli saattohoito- ja surutyöhön käytännöistä Sininauhaliiton jäsenyhteisöissä.

2016

Anna meidän nähdä >>

Sininauhaliitto 2016

Sininauhaliiton 80-vuotisjuhlajulkaisun puheenvuorot tarkastelevat laaja-alaisen auttamistyön eetosta, kristillisen arvopohjan merkitystä ja aatteellisista lähtökohdista tehtävän huono-osaisuuden vastaisen työn vaikuttavuutta.

VAAKA-opas päiväkeskustyön arviointiin >>

Nina K. Hietakangas
Sininauhaliiton arviointipalvelut 2016

Päiväkeskustoiminnan vaikuttavuutta voi olla vaikea osoittaa, jos järjestöillä ei ole dokumentoitua tietoa työnsä tuloksista.

Erilainen naapuri >>

Satu Viskari, Pekka Lund & Maarit Avellan
Sininauhasäätiön naapurustotyön hanke 2016

Asuinympäristö saattaa suhtautua kielteisesti vammaisiin, pakolaisiin, päihde- ja mielenterveyskuntoutujiin tai muihin erityisryhmiin. Miten ihmisten pelkoihin ja ennakkoluuloihin pystytään vaikuttamaan?

Lyhyesti ja selkeästi – Oppimisvaikeudet ja päihteet >>

Irene Komu
Esteetön mielenterveys- ja päihdetyö 2016

Monella päihderiippuvaisella ihmisellä on kokemuksia oppimisvaikeuksista, joihin ei kouluaikana ole osattu tarjota tukea ja apua. Kuvitus Antti Tapola.

Vanhemmuudenkaari – opas päihteitä käyttävän lapsen vanhempien tukemiseen >>

Tarja Hiltunen & Virpi Kujala
Sininauhaliiton läheistyö 2016

Opas avaa sekä teoriaa vanhemmuudenkaarityöskentelyn takana että antaa käytännön ohjeita vanhemmuudenkaariryhmien pitämiseen.

2015

Aatteena auttaminen >>

Pekka Lund, Henna Hostikka, Katariina Hänninen & Marja-Liisa Laapio
Sininauhaliitto 2015

Millaista väkeä kristillisissä päihdejärjestöissä työskentelee? Miten he kohtaavat ja kuntouttavat etenkin päihde- ja mielenterveysasiakkaita?

Yhteinen päiväkeskus >>

Margit Tepponen, Päivi Strandén & Hannu Rutanen (toim.)
Vaikutusten arviointi päiväkeskusten työssä -hanke & Sininauhaliiton aluetyö 2015

Päiväkeskus säästää yhteiskunnan kuluja, mutta millä tavalla päiväkeskuksen rahoitus saadaan vakaalle pohjalle?

Lyhyesti ja selkeästi – Ikääntyminen ja päihteet >>

Heidi Eriksson & Maarit Avellan
Sininauhaliiton ikääntyneiden päihdetyö 2015

Ikääntyneet ja ikääntyneiden parissa toimivat saavat oppaasta ohjeita mm. alkoholin käytön suositusrajoista tai lääkkeiden ja alkoholin yhteensopivuudesta. Kuvitus Antti Tapola.

Miten tulevaisuuden palvelujärjestelmä kohtaa ihmisen? Kristillisen päihdejärjestön auttamistyö osana paikallista hyvinvointipolitiikkaa >>

Päivi Kivelä
Sininauhaliitto 2015

Millainen on jatkossa järjestöjen rooli kuntalaisten lähipalveluiden tuottamisessa? Riittääkö palveluita ja osallisuutta enää kaikille kuntalaisille?

2014

Lyhyesti ja selkeästi – Masennus >>

Irene Komu & Sirpa Pöllönen
Sininauhaliiton esteetön päihde- ja mielenterveystyö 2014

Jos ihminen on pitkään surullinen ja voimaton tai ärtynyt ja iloton, voi kyse olla masennuksesta. Masennus on hyvin yleistä. Siitä kärsii noin 200 000 suomalaista.

Tämä on ensimmäinen selko-opas masennuksesta. Kuvitys Antti Tapola.

Kynnykset sileiksi >>

Irene Komu & Sirpa Pöllönen (toim.)
Sininauhaliiton esteetön mielenterveys- ja päihdetyö 2014

Kirja ihmisistä vammais- ja päihdepalvelujen välimaastossa. Miten päihde- ja mielenterveyspalveluissa kohdataan erilaiset ja eri-ikäiset ihmiset?

Kaikki hyvin kotona? >>

Marja-Liisa Laapio & Katariina Hänninen (toim.)
Sininauhaliiton ikääntyneiden päihdetyö 2014

Kirja ikääntyneiden päihteidenkäytöstä ja arvokkaasta elämästä.

Järjestölähtöiset lähipalvelut. Toimintamalleja käytännön työhön >>

Asta Juntunen (toim.)
Sininauhaliiton järjestölähtöisten lähipalveluiden kehittämishanke 2014

Kuntien sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuessa lähipalvelut näyttävät loitontuvan. Kirjassa kerrotaan käytännön yhteistyöstä muun muassa kunnan sosiaali- ja terveystoimen, seurakunnan diakoniatyön ja paikallisten järjestöjen kesken.

Syrjässä syrjäytyneet – pelon sosiaalipolitiikka ja verkostoyhteistyön mahdollisuudet maaseudulla >>

Päivi Kivelä
Sininauhaliitto 2014

Keitä ovat maaseudun ”köyhät ja vähäosaiset” tänään? Kuka tuo tai voisi tuoda heille lähipalveluja, kun apu tuntuu etääntyvän yhä kauemmas kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myllerryksessä?

2013

Lähipalveluita kaikille – totta vai tarua? >>

Asta Juntunen (toim.)
Sininauhaliitto 2013

Lähipalveluista ja niiden tulevaisuudesta keskustellaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen edetessä. Mitä heikommassa asemassa ihminen on, sitä lähemmäksi palvelut on vietävä.

2010

Yhdessä jaettu on kevyempi kantaa >>

Marja Viljanen & Tarja Levo 2010

Teoksessa pohditaan, mitä erityistä on ikääntyneitten kanssa tehtävässä päihdetyössä ja miten sitä voidaan tehdä.

2008

Päihdetyön päiväkeskus – Katoava työmuoto vai tärkeä osa palveluketjua? >>

Pekka Lund
Sininauhaliitto 2008

Päihdetyön päiväkeskukset ovat yhtäältä vakiinnuttaneet paikkansa lähipalveluiden tärkeänä osana, toisaalta niiden asema on yhä jäsentymätön.

2007

Päiväkeskus mahdollisuutena >>

Päivi Heimonen
Sininauhaliitto 2007

Kirja käsittelee päiväkeskustoimintaa tärkeänä osana päihdetyön verkostoa ja avaa näkökulmia päihdehaittojen vähentämiseen.

2006

Arviointi avuksi projektityöhön >>

Nina K. Hyttinen
Sininauhaliiton arviointipalvelut 2006

Arvioinnista on tullut projektityön välttämätön osa. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla ”välttämätön paha”, jota tehdään, kun on pakko. Arviointi voi olla myös projektityön apuväline, joka virtaviivaistaa työskentelyä ja vähentää turhaa painolastia.

Torjuttu toivottomuus >>

Pekka Lund
PS-kustannus 2006

Kirjassa tarkastellaan, miksi toivottomia on paljon, mikä antaa toivottomalle toivoa ja mitä pitäisi tehdä toivottomuuden vähentämiseksi.