Ohita valikko
Harmaasävyisessä piirroskuvassa kaksi miestä ja yksi nainen keskustelevat. Iältään noin 60-vuotiaita.

Pilke-ryhmään osallistuminen vähensi alkoholinkäyttöä ja yksinäisyyttä

Vertaistuellisella pienryhmätoiminnalla on myönteisiä hyvinvointivaikutuksia päihteitä käyttävien ikääntyneiden arkeen. Tieto tuli esille keväällä 2023 toteutetussa Pilke-tuloksellisuuskyselyssä. Ikääntyneille päihteidenkäyttäjille suunnattuun Pilke-ryhmään osallistuneiden alkoholinkäyttö ja yksinäisyyden kokemus vähentyivät ja kotona pärjääminen vahvistui.
JAA

Pilke-ryhmään osallistuminen vähensi alkoholinkäyttöä 40 %:lla vastaajista. Noin kolmasosa (35 %) vastaajista kertoi alkoholinkäytön pysyneen samana. Vajaa viidesosa (16 %) vastaajista totesi, ettei käytä alkoholia ja lopuilla (6 %) alkoholinkäyttö oli loppunut kokonaan.

Yksinäisyyden kokemus väheni ja kotona pärjääminen kohentui

Vastaajista lähes kaikki (94 %) koki Pilke-toimintaan osallistumisen vaikuttaneen myönteisesti heidän hyvinvointiinsa. Puolella vastaajista (50 %) yksinäisyyden kokemus oli vähentynyt tai pysynyt samana (21 %). Vajaa kolmasosa vastaajista (27 %) ei kokenut itseään yksinäiseksi.

Yli 60 % vastaajista koki, että kotona pärjääminen omin voimin tai nykyisen avun turvin viimeisen vuoden aikana on pysynyt samana ja vajaa kolmasosalla (29 %) pärjääminen oli parantunut. Pieni osa vastaajista (8 %) koki kotona pärjäämisen heikentyneen. 

Pilke-toiminta rohkaisee ja sitouttaa kävijöitä

Vastaajilta kysyttiin rohkaistumista lähteä kodin ulkopuolelle. Reilu puolet vastaajista (59 %) koki rohkaistumisen säilyneen samana ja lähes 40 % vastaajista koki rohkaistumisen lisääntyneen. Reilu 40 % vastaajista oli ollut ryhmässä mukana 1–4 vuoden ajan ja noin kolmasosa (30 %) vastaajista oli osallistunut ryhmätoimintaan yli viiden vuoden ajan. 


Lisätiedot:

Anna-Leena Nikula,Ikääntyneiden päihdetyön kehittäjä, Sininauhaliitto
anna-leena.nikula@sininauha.fi   puh. 044 901 3299
www.ikaantyneidenpaihdetyo.fi


Pilke-kysely ja Pilke-toiminta:

Keväällä 2023 toteutettuun sähköiseen Pilke-tuloksellisuuskyselyyn vastasi yhteensä 99 ikääntynyttä Pilke-ryhmäläistä seitsemältä eri hyvinvointialueelta. Pilke-kysely tuottaa tietoa alueellisesti ja valtakunnallisesti Pilke-toiminnan vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta. Kysely toteutetaan Pilke-ryhmille ympäri Suomea kerran vuodessa. Kyselyn valtakunnallisesta koordinoinnista vastaa Sininauhaliitto..

Pilke®-toiminta on vertaistuellista, ammatillisesti ohjattua toimintaa yli 60-vuotiaille, joilla on tai on ollut päihdeongelmia. Pilke-porukka kokoontuu kerran viikossa ja tapaamiseen saa tulla sellaisena kuin on – myös päihtyneenä. ”Päihdeongelmaisen” identiteetin sijaan yritetään löytää ja vahvistaa muita identiteettejä.

Pilke-ryhmiä toimii Helsingin lisäksi yhteensä kolmellatoista eri hyvinvointialueella. Toimintaa järjestävät hyvinvointialueet, järjestöt, seurakunnat ja säätiöt.  Sininauhaliitto on kehittänyt Pilke-toimintaa  yli 10 vuoden ajan.