Ohita valikko
Kaksi naista katsoo eteen ylös samaan suuntaan

Tutkimus: Suuret odotukset ja heikko tuki uuvuttavat vertais- ja vapaaehtoistoimijoita

JAA

Kolmannes päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vapaaehtois- ja vertaistoimijoista tuntee väsymystä toimiessaan tehtävässään.

Väsyminen on ennen kaikkea yhteydessä järjestön taholta liiallisiksi koettuihin odotuksiin ja riittämättömäksi koettuun tukeen.

Erityisen suuri riski uupumiseen on vertaistoimijoilla, jotka käyttävät toimintaan paljon aikaa saamatta siitä rahallista korvausta.

Tulokset selviävät Sari Jurvansuun ja Päivi Rissasen artikkelista, joka perustuu kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön vertais- ja vapaaehtoistoimijoille kohdistettuun kyselyyn (N=165).

Hyvät toimintatavat tukevat jaksamista

Vertais- ja vapaaehtoistoimintaan osallistumisella on moninaisia myönteisiä vaikutuksia toimijan itsensä, tuen saajan ja palvelujärjestelmän toimivuuden kannalta. Myönteiset vaikutukset liittyvät esimerkiksi toimijoiden sosiaalisiin suhteisiin, elämänlaatuun ja mahdollisuuteen osallistua mielekkääseen toimintaan.

Vertais- ja vapaaehtoistoimijoilla on kuitenkin myös riski väsyä tehtävissään. Vertaistoimintaan käytetään paljon aikaa, siihen sitoudutaan vahvasti ja omasta viiteryhmästä kannetaan vastuuta.

Järjestöjen tulee tukea jaksamista riittävillä tukitoimenpiteillä ja toiminnan riittävällä resursoinnilla. Tukitoimia voivat olla esimerkiksi riittävä työhön perehdytys, työnohjaus ja toimijoille asetettujen työn odotusten kohtuullistaminen. Näin voidaan turvata toiminnan kuntoutumista tukeva luonne.

MIPA-tutkimusohjelma

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA) on A-klinikkasäätiön koordinoima ja STEA:n rahoittama kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteishanke. Hankkeessa tutkitaan järjestöjen toimintaprofiileja, palvelujen ja toimintojen tavoittamien kansalaisten hyvinvointia sekä vapaaehtoisuutta, vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta järjestöissä.

Jurvansuu, Sari & Rissanen, Päivi (2018): Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden väsymisen ja uupumisen tunteet.Tietopuu: Tutkimussarja 1/2018.

Lisätietoja: tutkija Sari Jurvansuu, Sininauhaliitto p. 0400 182 353

www.a-klinikka.fi/mipa