Ohita valikko
Kaksi naista katsoo eteen ylös samaan suuntaan

Sininauhaliiton hallituksen pöytäkirjat 2024

Sininauhaliiton hallituksen pöytäkirjat ovat julkisia hallituksen päätöksellä. Henkilöstöä koskevat tiedot ja pöytäkirjojen liitteet eivät pääsääntöisesti ole julkisia.

Sininauhaliiton hallituksen pöytäkirjat ovat julkisia hallituksen päätöksellä. Henkilöstöä koskevat tiedot ja pöytäkirjojen liitteet eivät pääsääntöisesti ole julkisia.

Sininauhaliiton hallituksen kokousten pöytäkirjat 2024

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 1/2024

Aika: 24.1.2024 klo 16.00

Paikka: Liikuntakeskus Pajulahti

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet

Läsnä

Blomberg Erja               

Franz-Koivisto Larissa                                         

Kantonen Jarmo                                               

Lepikko Rita, Pj.                                                  

Lindström Janika                                              

Louhelainen Anu                                               

Rantala Janne                                                    

Saarela Pertti                                                     

Vilponen Jappe

Henkilöstö                                          

Läsnä                          

Minna Malin, henkilöstön edustaja                     

Lund Pekka, toiminnanjohtaja

Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö

Marja Vuorinen, kohdat 1–8 §

Tuomo Salovuori, kohdat 1–6 §          

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.05 ja Anu Louhelainen piti alkuhartauden.

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

3 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Janne Rantalaa ja Pertti Saarelaa.

Päätös: Esityksen mukainen.

4 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen työjärjestys.

Päätös: Esityksen mukainen.

5 § Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6 § Hengellisen työn kehittäminen vuonna 2024

Tuomo Salovuori tulee esittelemään hengellisen työn kehittämisen vuoden 2024 suunnitelmia ja keskustelemaan niistä hallituksen kanssa. Tuomon esitys on liitteenä.

Tuomo Salovuori kävi läpi suunnitelman, jota hallitus kommentoi. Erityisesti keskustelussa nostettiin esiin järjestökentän asiakkaiden nuoreneminen ja tämän huomioiminen puhuttaessa hengellisistä tai eksistentiaalisista kysymyksistä jäsenjärjestöissä.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7 § Jäsenjärjestökysely

Olemme toteuttaneet vuotuisen kyselyn jäsenjärjestöille. Kyselyssä selvitimme jäsenten näkemyksiä Liiton toiminnasta. Arviointipäällikkö esittelee kyselyn keskeiset tulokset, jotka myös liitteenä.

Arviointipäällikkö Marja Vuorinen kävi läpi kyselyn tulokset, joita hallitus kommentoi esittelyn jälkeen.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 § Hallituksen itsearviointi ja toiminnanjohtajan tehtävänhoidon arviointi

Hallituksen toiminnan itsearviointia on tehty noin kahden vuoden välein, edellisestä on noin kaksi vuotta. Esitys on, että tehdään hallituksen toiminnan itsearviointi ja että Sininauhaliiton arviointipäällikkö toteuttaa itsearvioinnin aiemmin käytössä olleen käytännön mukaisesti eli webropol-kyselyllä hallituksen jäsenille. Kysely toteutetaan tammi-helmikuun vaihteessa ja arviointipäällikkö tulee esittelemään tulokset seuraavaan hallituksen kokoukseen.

Saman kyselyn yhteydessä esitetään toteutettavaksi arviointi siitä, miten hallitus näkee toiminnanjohtajan tehtävän hoidon. Keväällä tulee kuluneeksi viisi vuotta siitä, kun nykyinen toiminnanjohtaja aloitti tehtävän hoitamisen, joten nyt olisi hyvä aika arvioida, miten tämä viisi vuotta on onnistunut ja mikä tilanne on nyt. Myös henkilöstöltä on tarkoitus kerätä näkemyksiä samasta asiasta. Arviointipäällikkö toteuttaa kyselyn, mutta koska tähän ei ole olemassa valmista mallia, arviointikyselyn sisältö ja muoto täytyy suunnitella. Hallitus keskustelee siitä, mitä pitäisi arvioida ja millaisin kysymyksin.

Esitys: Pyydetään Sininauhaliiton arviointipäällikköä toteuttamaan hallituksen itsearviointi aiemman käytännön mukaisesti ja ohjeistetaan arviointipäällikköä toteuttamaan toiminnanjohtajan tehtävän hoitoon liittyvä arviointi.

Päätös: Päätettiin pyytää arviointipäällikköä toteuttamaan hallituksen itsearviointi aiemman käytännön mukaisesti sekä kysely toiminnanjohtajan tehtävän hoidosta. Hallitus ohjeisti arviointipäällikköä toiminnanjohtajan tehtävän hoitoon liittyvässä kyselyssä.

9 § Lähetekeskustelu jäsenmaksuista

Sääntöjen mukaan Liiton kokous päättää jäsenmaksujen suuruudesta Liiton kokouksessa, jonne hallitus tekee esityksen. Ennen kuin hallitus päättää esityksestä, käydään tässä kokouksessa periaatekeskustelu jäsenmaksujen tasosta.

Keskustelun lähtökohtana on, että jäsenmaksujen merkitys Liiton taloudelle on vähäinen, jäsenmaksutuloja kertyy noin kaksikymmentä tuhatta euroa vuodessa, ja että monien jäsenjärjestöjen taloudellinen tilanne on haastava. Lisäksi Liitolla on jäsenjärjestöjä, joiden toiminta on monialaista ja jotka täten maksavat jäsenmaksuja usealle keskusjärjestölle; nämä järjestöt kuuluvat usein myös ylimpiin jäsenmaksuluokkiin.

Liitteenä on koonti jäsenmaksuista kolmelta edelliseltä vuodelta. Koonnissa on eritelty jäsenmaksuluokat, kuinka monta jäsentä on missäkin luokassa ja kuinka paljon nämä eri jäsenmaksuluokat tuottavat jäsenmaksutuloja.

Hallitus keskustelee yleisesti jäsenmaksujen merkityksestä ja vastikkeellisuudesta, jäsenmaksujen tasosta, ja nollamaksuluokan ylärajasta.

Viime kevään Liiton kokouksessa päätetyt jäsenmaksut ovat seuraavat:

 • Henkilöjäsenten jäsenmaksu 0 euroa
 • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat vuodessa 0 – 50.000 euroa, jäsenmaksu 0 euroa
 • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat 50.001-150.000 euroa, jäsenmaksu 175 euroa
 • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat 150.001-500.000 euroa, jäsenmaksu 300 euroa
 • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat 500.001-1 000.000 euroa, jäsenmaksu 400 euroa
 • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat yli 1 000.000 euroa, jäsenmaksu 500 euroa.

Esitys: Hallitus ohjeistaa toiminnanjohtajaa valmistelemaan hallituksen esityksen jäsenmaksujen suuruudesta.

Päätös: Hallitus ohjeisti toiminnanjohtajaa valmistelemaan hallituksen esitys jäsenmaksujen suuruudesta esitettäväksi liiton kokoukselle.

10 § Muut asiat

Ei muita asioita.             

11 § Seuraavat kokoukset

 • 2.2024 Suunnittelupäivillä Paasitornissa klo 14.00 työyhteisön kanssa työskentelyä ja kokous klo 16.00 alkaen.
 • 3. klo 12.00–15.00 liiton toimistolla Pasilassa, Kokousta ennen lounas. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.29.

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 2/2024

Aika: 15.2.2024 klo 16.00

Paikka: Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 Hki

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä

Blomberg Erja
Franz-Koivisto Larissa
Lepikko Rita, Pj.
Lindström Janika
Louhelainen Anu
Rantala Janne          
Saarela Pertti
Vilponen Jappe

Poissa

Kantonen Jarmo

Henkilöstö

Läsnä                   

Suvi-Sorja Kemppainen, henkilöstön edustaja                         

Lund Pekka, toiminnanjohtaja

Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö

Vuorinen Marja, arviointipäällikkö, kohta 17 §

13 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.07 ja Janne Rantala piti alkuhartauden.

14 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

15 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Jappe Vilposta ja Erja Blombergia.

Päätös: Esityksen mukainen.

16 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen työjärjestys.

Päätös: Lisätään kokouksen esityslistaan ennen muita asioita 24 §. Lainan antaminen STEA-päätöstä odottaville jäsenjärjestöille, joita uhkaa maksukyvyttömyys päätöksen viipyessä.

17 § Hallituksen itsearviointi ja toiminnanjohtajan tehtävän arviointi

Hallitus päätti edellisessä kokouksessaan 24.1.2024 toteuttaa omaa toimintaansa käsittelevän itsearvioinnin sekä arvioinnin toiminnanjohtajan tehtävän hoitamisesta. Hallitus valtuutti Sininauhaliiton arviointipäällikön toteuttamaan arviointikyselyt.

Sininauhaliiton arviointipäällikkö Marja Vuorinen esitteli arviointikyselyjen tulokset ja jätti hallituksen keskustelemaan tuloksista.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18 § Toiminnanjohtajan katsaus 

Toiminnanjohtaja esitti katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 19 § Talouskatsaus 1–12/2023 alustava 

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esitti katsauksen Sininauhaliiton talouteen.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

20 § Henkilöstökertomus 2023

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esitteli vuoden 2023 henkilöstökertomuksen.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

21 § Aisti Health -kysely

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esitteli henkilöstölle yhdessä työterveyshuollon kanssa tehdyn Aisti Health -kyselyn tulokset hallitukselle ja pyysi hallitukselta havaintoja esityksen pohjalta. Hallitus totesi, että kyselyn tulokset ovat varsin hyvät.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

22 § Vuoden 2023 jäsenjärjestökontaktit 

Vuosittain on ollut tapa käydä läpi webCRM-tilasto Sininauhaliiton työntekijöiden yhteydenpidosta jäsenjärjestöihin. Koonnin on tehnyt Henna Hostikka, joka vuonna 2022 muokkasi webCRM-työkalua käytettävämpään suuntaan.

Toiminnanjohtaja esitteli vuoden 2023 jäsenjärjestökontakteista tehdyt tilastot.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

23 § Rekrytointiperiaatteista päättäminen ja johtosäännön muutos 

Sininauhaliiton johtosäännöstä päättää liiton hallitus. Johtosääntö on hyväksytty kokonaisuudessaan hallituksessa 12.2.2020 ja sitä on päivitetty kohdan 3. hallituksen toimintatavat osalta hallituksen kokouksessa 19.1.2022. Liiton rekrytointiperiaatteita kirjattaessa huomattiin tarve päivittää johtosääntöä kohdan 4. rekrytoinnit ja työsuhteet osalta.

Sininauhaliiton johtosäännöissä kohdassa 4. rekrytoinnit ja työsuhteet kerrotaan, että Sininauhaliiton rekrytoinneissa noudatetaan liiton rekrytointiperiaatteita, joista päättää liiton hallitus. Kirjauksesta huolimatta liitolla ei ole ollut dokumentoituja rekrytointiperiaatteita.

Liitteenä Sininauhaliiton voimassa oleva johtosääntö sekä Sininauhaliiton rekrytointiperiaatteet, jonka alussa esitys johtosäännön muutoksesta kohdan 4. osalta.

Talous- ja henkilöstöpäällikkö kävi läpi tarpeen johtosäännön muutokseen sekä esitteli pääperiaatteissaan liiton rekrytointiperiaatteet sekä valinnan rekrytointitapojen takana.

Esitys: Hallitus päättää johtosäännön kohdan 4. rekrytoinnit ja työsuhteet muutoksesta sekä Sininauhaliiton rekrytointiperiaatteista.

Päätös: Hallitus päätti johtosäännön muutoksesta esitellyn mukaisesti sekä rekrytointiperiaatteista liitteenä olleen esityksen mukaisesti.

24 § Lainan antaminen STEA-päätöstä odottaville jäsenjärjestöille, joita uhkaa maksukyvyttömyys päätöksen viipyessä

STEA ilmoitti kirjeessään 15.2.2024, ettei Sosiaali- ja terveysministeriöltä saadun tiedon mukaan vuoden 2024 avustuspäätöstä ole tehty ja ettei avustuspäätöksen aikataulusta ole tarkkaa tietoa. Seuraava mahdollinen ja aikaisin päätöksen tekopäivä on 22.2.2024.

Koska STEA-avustuksista ei ole saatu tehtyä päätöstä normaalin aikataulun mukaisesti, myöskään avustuksen maksatukset vuoden 2024 avustusten osalta eivät ole alkaneet. Pienille, vähävaraisille ja yhden avustuksen varassa toimiville järjestöille tämä voi aiheuttaa isoja haasteita taloudelliseen tilanteeseen sekä pakottaa laittamaan toiminnan tauolle ja lomauttamaan työntekijä siksi aikaa, että maksatukset käynnistyvät.

Kohtuuttomia tilanteita välttääksemme hallitus kävi keskustelun Sininauhaliiton mahdollisuudesta tarjota tilapäinen laina pienille jäsenjärjestöille, joilla on vuodelle 2024 myönteinen STEA-avustusehdotus, ja joiden taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt päätösten viivästyttyä.

Esitys: Sininauhaliitto voi lainata pienille ja vähävaraisille jäsenjärjestöilleen, joilla on myönteinen STEA-avustusehdotus vuodelle 2024 1–2/12 avustusehdotusta vastaavan summan välirahoitukseksi, siksi aikaa, että STM saa avustuspäätökset tehtyä ja STEA pääsee aloittamaan maksatukset. Mahdollisuutta lainaan tarjotaan kaikille niille jäsenjärjestöille, joilla on yksi myönteinen STEA-avustusehdotus vuodelle 2024. Lainasta tehdään kirjallinen sopimus Sininauhaliiton ja lainan saajan välille.

Päätös: Esityksen mukainen.

25 § Muut asiat

Ei muita asioita.

26 § Seuraavat kokoukset

 • 27.3. klo 12.00–15.00 liiton toimistolla Pasilassa, Kokousta ennen lounas. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

27 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.57.

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 3/2024

Aika: 27.3.2024 klo 12.00

Paikka: Sininauhaliiton toimisto, Pasilanraitio 5

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä

Blomberg Erja

Franz-Koivisto Larissa

Kantonen Jarmo

Lepikko Rita, Pj.

Lindström Janika

Louhelainen Anu, paikalla kohdasta 33 §

Rantala Janne, poistui kohdassa 35 §

Poissa

Saarela Pertti

Vilponen Jappe

Henkilöstö

Läsnä

Kemppainen, Suvi-Sorja, henkilöstön edustaja

Lund Pekka, toiminnanjohtaja

Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö

Markus Palmola, tilintarkastaja, kohdassa 32 §

28 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.06 ja Pekka Lund piti alkuhartauden.

29 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

30 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Larissa Franz-Koivistoa ja Jarmo Kantosta.

Päätös: Esityksen mukainen.

31 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen työjärjestys.

Päätös: Lisätään kokouksen esityslistaan muihin asioihin STEA:lta saadun alustavan tarkastuskertomuksen käsittelystä päättäminen. Muuten hyväksyttiin kokouksen esityslistan mukainen työjärjestys.

32 § Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023

Käsitellään Sininauhaliiton vuoden 2023 Toimintakertomus ja tilinpäätös, jonka tilintarkastaja on tarkistanut ja hyväksynyt. Tilintarkastaja Markus Palmola Nexiasta osallistuu kohdan käsittelyyn.

Esitys: Hyväksytään ja allekirjoitetaan Sininauhaliiton Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023 ja esitetään sen hyväksymistä Liiton kokoukselle 24.4.2024.

Päätös: Esityksen mukainen.

33 § Talousarvio 2024 sekä alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2025

Käsitellään vuoden 2024 talousarvio sekä vuoden 2025 alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio

Esitys: Hyväksytään vuoden 2024 talousarvio sekä vuoden 2024 alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä esitetään niiden hyväksymistä Liiton kokoukselle 24.4.2024

Päätös: Esityksen mukainen.

34 § Jäsenmaksut, hallituksen jäsenten palkkiot, tilintarkastajien valinta ja palkkiot sekä vaalivaliokunnan perustaminen

Sininauhaliiton sääntöjen (7§) mukaan Liton kokous päättää jäsenmaksuista, hallituksen jäsenten palkkioista sekä tilintarkastajista ja näiden palkkioista. Lisäksi käytäntönä on ollut nimetä vaalivaliokunta valmistelemaan hallituksen valintaa seuraavan vuoden liiton kokousta varten. Hallitus tekee liiton kokoukselle esityksen näistä asioista.

Ehdotukset hallituksen esityksiksi löytyvät liitteestä

Esitys: Hallitus esittää liiton kokoukselle jäsenmaksuja, hallituksen jäsenten palkkioita, tilintarkastajien valintaa ja palkkioita sekä vaalivaliokunnan perustamista liitteen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukainen.

35 § Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

36 § Muut asiat

STEA:lta saadun alustavan tarkastuskertomuksen käsittelystä päättäminen.

Päätös: Päätettiin, että nykyinen hallitus käsittelee STEA:lta saadun alustavan tarkastuskertomuksen ja siihen tehdyn vastineen sähköpostikokouksessa 22.-23.4. mikäli vastine on valmis kokouksessa käsiteltäväksi. Jos vastine ei ole valmis käsiteltäväksi, siirtyy asian käsittely uudelle hallitukselle.

Larissa Franz-Koivisto muistutti kirkon johtajien vetoomuksesta inhimillisen maailman puolesta sekä Tampereella 16.5. järjestettävästi ekumeenisesta tempauksesta

37 § Seuraavat kokoukset

 • Mahdollinen sähköpostikokous 22.3.-23.4.2024.
 • Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään liiton kokouksen jälkeen 24.4. noin kello 18 Vuosaaressa hotelli Rantapuistossa.

38 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.46.

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 4/2024

Aika: 22.-23.4.2024

Paikka: sähköpostikokous

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä

Blomberg Erja

Franz-Koivisto Larissa, vara pj.

Kantonen Jarmo

Lepikko Rita, Pj.

Lindström Janika

Louhelainen Anu

Rantala Janne

Saarela Pertti

Vilponen Jappe

Henkilöstö

Läsnä

Malin, Minna henkilöstön edustaja

Lund Pekka, toiminnanjohtaja

Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö

39 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa sähköpostikokouksen 22.4.2024 klo 08.00.

Hallituksen jäseniltä pyydetään kommentointi kokouksen kohtiin 39 § – 43§ aikavälillä 22.4.2024 klo 08.00 – 23.04.2024 klo 16.00 kokouskutsun sähköpostiviestiketjuun.

40 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

41 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Larissa Franz-Koivistoa ja Jarmo Kantosta.

Päätös: Esityksen mukainen.

42 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen työjärjestys.

Päätös: Esityksen mukainen.

43 § STEA laillisuustarkastus 7.-8.12.2023 ja siitä saatu alustava tarkastuskertomus

STEA toteutti Sininauhaliitossa laillisuustarkastuksen, joka koski seuraavien avustuskohteiden käyttöä ajalla 1.1.-31.12.2022:

Ay 1, myönnetty avustus 965 064 euroa

Ak 15, myönnetty avustus 341 000 euroa

Ak 16, myönnetty avustus 314 000 euroa

Tarkastuksesta saatiin alustava tarkastuskertomus 21.3.2024, joka on tarkastuskertomuksen mukaan käsiteltävä avustuksen saajan hallituksessa ja tästä hallituksen kokouksesta on toimitettava STEA:lle kopio. Ote tai kopio hallituksen pöytäkirjasta ja mahdollinen vastine tulee toimittaa STEAlle kahden kuukauden kuluessa alustavan tarkastuskertomuksen vastaanottamisesta.

Avustuksen käyttäjällä on oikeus lausua mielipiteensä sekä antaa selityksensä alustavaan tarkastuskertomukseen vastineen muodossa. Liiton toiminnan johtajan sekä talous- ja henkilöstöpäällikön ehdotus vastineen sisällöstä koskee alustavan tarkastuskertomuksen kohtaa 8.2.3., josta nostettu vastinetta koskeva osuus alle:

8.2.3 Peluuri-toiminnan hallintokuluveloitukset, Peluurin hallintokulun veloitus kustannuspaikalle 715

”STEAn tarkastuksen johtopäätöksenä edellä esitetystä kirjanpidollisesta järjestelystä todetaan, että Peluurin kustannuspaikalle on näin toimien kohdistettu Sininauhaliiton sisäisiä veloituksia ulkoisten kulujen kirjanpitotiliä käyttäen. Näiden veloitusten todellista luonnetta on kirjanpitoraportin lukijan mahdotonta päätellä. Vastaava sisäinen tuotto on esitetty ns. vääränmerkkisenä hyvittäen sellaisia ulkoisten taloushallintokulujen kulutiliä, joita liitolle ei ole tosiasiallisesti syntynyt. Kirjanpidollisesti noudatettu menettely on kyseenalainen. Sen ilmeisenä tarkoituksena on ollut muodostaa julkisten avustusten ja Veikkauksen rahoittaman toiminnan ulkopuolinen kirjanpidollinen rahoituslähde, josta katetaan avustusten ja muun julkisen rahoituksen ulkopuolelle jääviä, kustannusrakenteeltaan alijäämäisiä toimintoja. Näiden toimintojen, kuten palvelutoiminnan ja hengellisen työn kehittämiseen ei Sininauhaliitolla ole ollut tosiasiallisia omia rahoituslähteitä.”

Vastineen sisällöksi esitetään seuraavaa:

 • Kirjaustapa on luotu ennen nykyisen toiminnanjohtajan ja talous- ja henkilöstöpäällikön siirtymistä nykyisiin tehtäviin ja näin on mahdotonta kommentoida sen alkuperäistä tarkoitusta. Kyseenalaistamme kuitenkin tulkinnan ”ilmeisestä tarkoituksesta”.
 • Sininauhaliiton kirjanpitoa ja hallintoa on tarkastanut pitkään sama tilintarkastusyhteisö ja vuoteen 2022 saakka tilintarkastaja toimi kahdeksan vuoden ajan Nexian Johanna Hilden. Hän ei missään kohtaa ottanut kantaa, että yllä mainittu menettely olisi kyseenalainen. Jos tilintarkastaja olisi huomauttanut menettelystä tai se muuten olisi tulkittu kyseenalaiseksi, olisi siihen puututtu. Menettely korjataan STEA:n ohjeiden mukaisesti.
 • Sininauhaliiton liiton kokous on vuosittain ja myös tarkastuksen kohteena olevan vuoden osalta päättänyt Sininauhaliiton hallituksen esityksestä käyttää liiton omaa varallisuutta alustavassa raportissa lueteltuihin kohteiseen: hengellinen työ, EMPPA esteetön päihdetyö sekä jäsenyhdistysten palvelutoiminnan tukeminen. Oman rahoituksen käyttö on suunnattu kohteisiin siksi, että työmuotoihin ei ole saatu avustusta tai niiden avustaminen on julkisen avustuksen käyttöpiirin ulkopuolella ja kuitenkin liitto on nähnyt kohteet työnsä kannalta keskeisiksi.
 • Sininauhaliiton taseen omapääoma oli v. 2022 tilinpäätöksessä 1 955 458,31 euroa, josta sidottua pääomaa oli 418 381,53 euroa. Oman olemassa olevan pääoman käyttäminen yllä mainittuihin kohteisiin on ollut tietoista oman pääoman kohdistamisesta. Täten ei pidä paikkaansa esitetty tulkinta, ettei olisi ollut tosiasiallista rahoituslähdettä yllä mainittujen toimintojen rahoittamiseen.

Lopullinen vastineen sisältö tullaan valmistelemaan hallituksen sähköpostikokouksen jälkeen.

Esitys: Sininauhaliiton hallitus toteaa STEA laillisuustarkastusta 7.-8.12.2023 koskevan alustavan tarkastuskertomuksen käsitellyksi hallituksen kokouksessa.

Hallitus kommentoi esitettyä vastineen sisältöä ja ohjeistaa toimivaa johtoa vastineen osalta.

Päätös: Sininauhaliiton hallitus on käsitellyt STEA laillisuustarkastusta 7.-8.12.2023 koskevan alustavan tarkastuskertomuksen kokouksessaan. Hallitus oli yksimielinen esitetyn vastineen sisällöstä. Lopullisen vastineeseen on mahdollista tehdä kielellisiä muutoksia vielä ennen vastineen lähettämistä.

44 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää sähköpostikokouksen 23.04.2024 klo 15.46.

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 5/2023

Aika: 24.4.2024 klo 18.

Paikka: Hotelli Rantapuisto, Vuosaari

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä

Blomberg Erja

Franz-Koivisto Larissa, vara pj.

Kristoffersson Laura

Laine Terhi

Lepikko Rita, Pj.

Lindström Janika

Louhelainen Anu

Nikula Karoliina

Saarela Pertti

Rönkkö Senni

Henkilöstö

Läsnä

Lund Pekka, toiminnanjohtaja

Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri

Anna Borodavkin, henkilöstön edustaja

45 § Kokouksen avaus

Larissa Franz-Koivisto avasi kokouksen klo 18.35.

46 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

47 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä ensimmäistä hallituksen jäsentä.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anu Louhelainen ja Rita Lepikko.

48 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen työjärjestys.

Päätös: Esityksen mukainen.

49 § Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Sininauhaliiton sääntöjen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Rita Lepikon ja Varapuheenjohtajaksi Larissa Franz-Koiviston.

50 § Sihteerin nimeäminen

Sininauhaliiton johtosäännön mukaan ”työnsä puolesta hallituksen kokouksiin osallistuvat toiminnanjohtaja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, henkilöstön valitsema henkilöstön edustaja sekä erikseen hallituksen nimittämä sihteeri.”

Esitys: Nimetään hallituksen sihteeriksi talous- ja henkilöstöpäällikkö Marja Mettälä.

Päätös: Esityksen mukainen.

51 § Talous- ja henkilöstöpäällikön sijaisen rekrytointi

Talous- ja henkilöstöpäällikkö Marja Mettälä on jäämässä syyskuun 2024 lopulla raskaus-, vanhempain ja hoitovapaalle. Hänen perhevapaidensa ajaksi tehtävään on valittava sijainen. Toiminnanjohtaja sekä talous- ja henkilöstöpäällikkö ovat valmistelleet rekrytoinnin siten, että sijainen valitaan tehtävään ennen kesälomia 2024; tehtävän hoito alkaa välittömästi kesälomien jälkeen. Sijaisen tehtävä laitetaan avoimeen hakuun ja hyviä hakijoita haastatellaan jo hakuaikana. Sijaista tehtävään haetaan 14 kuukauden ajaksi.

Esitys: Hallitus valtuuttaa toiminnanjohtajan sekä talous- ja henkilöstöpäällikön vastaamaan rekrytointiin liittyvistä järjestelyistä sekä valitsemaan sijaisen tehtävään.

Päätös: Esityksen mukainen

52 § Hallitus työskentelyn siirtyminen Teams-ympäristöön

Sininauhaliiton työntekijät ovat siirtyneet syksyn 2023 aikana hyödyntämään työskentelyssä Teams-alustaa, jonne ehdotetaan myös hallituksen työskentelyn siirtyvän viestinnän, esityslistojen ja näiden liitteiden sekä pöytäkirjojen osalta.

Esitys: Sininauhaliiton hallitukselle perustetaan oma Teams-tiimi Sininauhaliiton alle.  Hallituksen työskentely siirtyy viestinnän, esityslistojen ja näiden liitteiden sekä pöytäkirjojen osalta Teamsiin.

Päätös: Esityksen mukainen

53 § Muut asiat

Ei muita asioita.

54 § Seuraavat kokoukset

Seuraaviksi kokousajankohdiksi sovittiin:

 • 24.5. klo 10.00–13.00. Skatan tilalla Vuosaaressa.
 • 22.8. klo 16.00–18.00 Kokoushotelli Majvikissä Kirkkonummella. Hallituksen kokousta edeltää työskentely Sininauhaliiton henkilöstön kanssa alkaen klo 14.00

55 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.

(Ilmestyy pöytäkirjan allekirjoitusten jälkeen.)

(Ilmestyy pöytäkirjan allekirjoitusten jälkeen.)

(Ilmestyy pöytäkirjan allekirjoitusten jälkeen.)