Ohita valikko
Kaksi naista katsoo eteen ylös samaan suuntaan

Sininauhaliiton hallituksen pöytäkirjat 2024

Sininauhaliiton hallituksen pöytäkirjat ovat julkisia hallituksen päätöksellä. Henkilöstöä koskevat tiedot ja pöytäkirjojen liitteet eivät pääsääntöisesti ole julkisia.

Sininauhaliiton hallituksen pöytäkirjat ovat julkisia hallituksen päätöksellä. Henkilöstöä koskevat tiedot ja pöytäkirjojen liitteet eivät pääsääntöisesti ole julkisia.

Sininauhaliiton hallituksen kokousten pöytäkirjat 2024

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 1/2024

Aika: 24.1.2024 klo 16.00

Paikka: Liikuntakeskus Pajulahti

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet

Läsnä

Blomberg Erja               

Franz-Koivisto Larissa                                         

Kantonen Jarmo                                               

Lepikko Rita, Pj.                                                  

Lindström Janika                                              

Louhelainen Anu                                               

Rantala Janne                                                    

Saarela Pertti                                                     

Vilponen Jappe

Henkilöstö                                          

Läsnä                          

Minna Malin, henkilöstön edustaja                     

Lund Pekka, toiminnanjohtaja

Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö

Marja Vuorinen, kohdat 1–8 §

Tuomo Salovuori, kohdat 1–6 §          

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.05 ja Anu Louhelainen piti alkuhartauden.

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

3 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Janne Rantalaa ja Pertti Saarelaa.

Päätös: Esityksen mukainen.

4 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen työjärjestys.

Päätös: Esityksen mukainen.

5 § Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6 § Hengellisen työn kehittäminen vuonna 2024

Tuomo Salovuori tulee esittelemään hengellisen työn kehittämisen vuoden 2024 suunnitelmia ja keskustelemaan niistä hallituksen kanssa. Tuomon esitys on liitteenä.

Tuomo Salovuori kävi läpi suunnitelman, jota hallitus kommentoi. Erityisesti keskustelussa nostettiin esiin järjestökentän asiakkaiden nuoreneminen ja tämän huomioiminen puhuttaessa hengellisistä tai eksistentiaalisista kysymyksistä jäsenjärjestöissä.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7 § Jäsenjärjestökysely

Olemme toteuttaneet vuotuisen kyselyn jäsenjärjestöille. Kyselyssä selvitimme jäsenten näkemyksiä Liiton toiminnasta. Arviointipäällikkö esittelee kyselyn keskeiset tulokset, jotka myös liitteenä.

Arviointipäällikkö Marja Vuorinen kävi läpi kyselyn tulokset, joita hallitus kommentoi esittelyn jälkeen.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 § Hallituksen itsearviointi ja toiminnanjohtajan tehtävänhoidon arviointi

Hallituksen toiminnan itsearviointia on tehty noin kahden vuoden välein, edellisestä on noin kaksi vuotta. Esitys on, että tehdään hallituksen toiminnan itsearviointi ja että Sininauhaliiton arviointipäällikkö toteuttaa itsearvioinnin aiemmin käytössä olleen käytännön mukaisesti eli webropol-kyselyllä hallituksen jäsenille. Kysely toteutetaan tammi-helmikuun vaihteessa ja arviointipäällikkö tulee esittelemään tulokset seuraavaan hallituksen kokoukseen.

Saman kyselyn yhteydessä esitetään toteutettavaksi arviointi siitä, miten hallitus näkee toiminnanjohtajan tehtävän hoidon. Keväällä tulee kuluneeksi viisi vuotta siitä, kun nykyinen toiminnanjohtaja aloitti tehtävän hoitamisen, joten nyt olisi hyvä aika arvioida, miten tämä viisi vuotta on onnistunut ja mikä tilanne on nyt. Myös henkilöstöltä on tarkoitus kerätä näkemyksiä samasta asiasta. Arviointipäällikkö toteuttaa kyselyn, mutta koska tähän ei ole olemassa valmista mallia, arviointikyselyn sisältö ja muoto täytyy suunnitella. Hallitus keskustelee siitä, mitä pitäisi arvioida ja millaisin kysymyksin.

Esitys: Pyydetään Sininauhaliiton arviointipäällikköä toteuttamaan hallituksen itsearviointi aiemman käytännön mukaisesti ja ohjeistetaan arviointipäällikköä toteuttamaan toiminnanjohtajan tehtävän hoitoon liittyvä arviointi.

Päätös: Päätettiin pyytää arviointipäällikköä toteuttamaan hallituksen itsearviointi aiemman käytännön mukaisesti sekä kysely toiminnanjohtajan tehtävän hoidosta. Hallitus ohjeisti arviointipäällikköä toiminnanjohtajan tehtävän hoitoon liittyvässä kyselyssä.

9 § Lähetekeskustelu jäsenmaksuista

Sääntöjen mukaan Liiton kokous päättää jäsenmaksujen suuruudesta Liiton kokouksessa, jonne hallitus tekee esityksen. Ennen kuin hallitus päättää esityksestä, käydään tässä kokouksessa periaatekeskustelu jäsenmaksujen tasosta.

Keskustelun lähtökohtana on, että jäsenmaksujen merkitys Liiton taloudelle on vähäinen, jäsenmaksutuloja kertyy noin kaksikymmentä tuhatta euroa vuodessa, ja että monien jäsenjärjestöjen taloudellinen tilanne on haastava. Lisäksi Liitolla on jäsenjärjestöjä, joiden toiminta on monialaista ja jotka täten maksavat jäsenmaksuja usealle keskusjärjestölle; nämä järjestöt kuuluvat usein myös ylimpiin jäsenmaksuluokkiin.

Liitteenä on koonti jäsenmaksuista kolmelta edelliseltä vuodelta. Koonnissa on eritelty jäsenmaksuluokat, kuinka monta jäsentä on missäkin luokassa ja kuinka paljon nämä eri jäsenmaksuluokat tuottavat jäsenmaksutuloja.

Hallitus keskustelee yleisesti jäsenmaksujen merkityksestä ja vastikkeellisuudesta, jäsenmaksujen tasosta, ja nollamaksuluokan ylärajasta.

Viime kevään Liiton kokouksessa päätetyt jäsenmaksut ovat seuraavat:

  • Henkilöjäsenten jäsenmaksu 0 euroa
  • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat vuodessa 0 – 50.000 euroa, jäsenmaksu 0 euroa
  • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat 50.001-150.000 euroa, jäsenmaksu 175 euroa
  • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat 150.001-500.000 euroa, jäsenmaksu 300 euroa
  • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat 500.001-1 000.000 euroa, jäsenmaksu 400 euroa
  • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat yli 1 000.000 euroa, jäsenmaksu 500 euroa.

Esitys: Hallitus ohjeistaa toiminnanjohtajaa valmistelemaan hallituksen esityksen jäsenmaksujen suuruudesta.

Päätös: Hallitus ohjeisti toiminnanjohtajaa valmistelemaan hallituksen esitys jäsenmaksujen suuruudesta esitettäväksi liiton kokoukselle.

10 § Muut asiat

Ei muita asioita.             

11 § Seuraavat kokoukset

  • 2.2024 Suunnittelupäivillä Paasitornissa klo 14.00 työyhteisön kanssa työskentelyä ja kokous klo 16.00 alkaen.
  • 3. klo 12.00–15.00 liiton toimistolla Pasilassa, Kokousta ennen lounas. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.29.

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 2/2024

Aika: 15.2.2024 klo 16.00

Paikka: Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 Hki

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä

Blomberg Erja
Franz-Koivisto Larissa
Lepikko Rita, Pj.
Lindström Janika
Louhelainen Anu
Rantala Janne          
Saarela Pertti
Vilponen Jappe

Poissa

Kantonen Jarmo

Henkilöstö

Läsnä                   

Suvi-Sorja Kemppainen, henkilöstön edustaja                         

Lund Pekka, toiminnanjohtaja

Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö

Vuorinen Marja, arviointipäällikkö, kohta 17 §

13 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.07 ja Janne Rantala piti alkuhartauden.

14 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

15 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Jappe Vilposta ja Erja Blombergia.

Päätös: Esityksen mukainen.

16 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen työjärjestys.

Päätös: Lisätään kokouksen esityslistaan ennen muita asioita 24 §. Lainan antaminen STEA-päätöstä odottaville jäsenjärjestöille, joita uhkaa maksukyvyttömyys päätöksen viipyessä.

17 § Hallituksen itsearviointi ja toiminnanjohtajan tehtävän arviointi

Hallitus päätti edellisessä kokouksessaan 24.1.2024 toteuttaa omaa toimintaansa käsittelevän itsearvioinnin sekä arvioinnin toiminnanjohtajan tehtävän hoitamisesta. Hallitus valtuutti Sininauhaliiton arviointipäällikön toteuttamaan arviointikyselyt.

Sininauhaliiton arviointipäällikkö Marja Vuorinen esitteli arviointikyselyjen tulokset ja jätti hallituksen keskustelemaan tuloksista.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18 § Toiminnanjohtajan katsaus 

Toiminnanjohtaja esitti katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 19 § Talouskatsaus 1–12/2023 alustava 

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esitti katsauksen Sininauhaliiton talouteen.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

20 § Henkilöstökertomus 2023

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esitteli vuoden 2023 henkilöstökertomuksen.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

21 § Aisti Health -kysely

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esitteli henkilöstölle yhdessä työterveyshuollon kanssa tehdyn Aisti Health -kyselyn tulokset hallitukselle ja pyysi hallitukselta havaintoja esityksen pohjalta. Hallitus totesi, että kyselyn tulokset ovat varsin hyvät.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

22 § Vuoden 2023 jäsenjärjestökontaktit 

Vuosittain on ollut tapa käydä läpi webCRM-tilasto Sininauhaliiton työntekijöiden yhteydenpidosta jäsenjärjestöihin. Koonnin on tehnyt Henna Hostikka, joka vuonna 2022 muokkasi webCRM-työkalua käytettävämpään suuntaan.

Toiminnanjohtaja esitteli vuoden 2023 jäsenjärjestökontakteista tehdyt tilastot.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

23 § Rekrytointiperiaatteista päättäminen ja johtosäännön muutos 

Sininauhaliiton johtosäännöstä päättää liiton hallitus. Johtosääntö on hyväksytty kokonaisuudessaan hallituksessa 12.2.2020 ja sitä on päivitetty kohdan 3. hallituksen toimintatavat osalta hallituksen kokouksessa 19.1.2022. Liiton rekrytointiperiaatteita kirjattaessa huomattiin tarve päivittää johtosääntöä kohdan 4. rekrytoinnit ja työsuhteet osalta.

Sininauhaliiton johtosäännöissä kohdassa 4. rekrytoinnit ja työsuhteet kerrotaan, että Sininauhaliiton rekrytoinneissa noudatetaan liiton rekrytointiperiaatteita, joista päättää liiton hallitus. Kirjauksesta huolimatta liitolla ei ole ollut dokumentoituja rekrytointiperiaatteita.

Liitteenä Sininauhaliiton voimassa oleva johtosääntö sekä Sininauhaliiton rekrytointiperiaatteet, jonka alussa esitys johtosäännön muutoksesta kohdan 4. osalta.

Talous- ja henkilöstöpäällikkö kävi läpi tarpeen johtosäännön muutokseen sekä esitteli pääperiaatteissaan liiton rekrytointiperiaatteet sekä valinnan rekrytointitapojen takana.

Esitys: Hallitus päättää johtosäännön kohdan 4. rekrytoinnit ja työsuhteet muutoksesta sekä Sininauhaliiton rekrytointiperiaatteista.

Päätös: Hallitus päätti johtosäännön muutoksesta esitellyn mukaisesti sekä rekrytointiperiaatteista liitteenä olleen esityksen mukaisesti.

24 § Lainan antaminen STEA-päätöstä odottaville jäsenjärjestöille, joita uhkaa maksukyvyttömyys päätöksen viipyessä

STEA ilmoitti kirjeessään 15.2.2024, ettei Sosiaali- ja terveysministeriöltä saadun tiedon mukaan vuoden 2024 avustuspäätöstä ole tehty ja ettei avustuspäätöksen aikataulusta ole tarkkaa tietoa. Seuraava mahdollinen ja aikaisin päätöksen tekopäivä on 22.2.2024.

Koska STEA-avustuksista ei ole saatu tehtyä päätöstä normaalin aikataulun mukaisesti, myöskään avustuksen maksatukset vuoden 2024 avustusten osalta eivät ole alkaneet. Pienille, vähävaraisille ja yhden avustuksen varassa toimiville järjestöille tämä voi aiheuttaa isoja haasteita taloudelliseen tilanteeseen sekä pakottaa laittamaan toiminnan tauolle ja lomauttamaan työntekijä siksi aikaa, että maksatukset käynnistyvät.

Kohtuuttomia tilanteita välttääksemme hallitus kävi keskustelun Sininauhaliiton mahdollisuudesta tarjota tilapäinen laina pienille jäsenjärjestöille, joilla on vuodelle 2024 myönteinen STEA-avustusehdotus, ja joiden taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt päätösten viivästyttyä.

Esitys: Sininauhaliitto voi lainata pienille ja vähävaraisille jäsenjärjestöilleen, joilla on myönteinen STEA-avustusehdotus vuodelle 2024 1–2/12 avustusehdotusta vastaavan summan välirahoitukseksi, siksi aikaa, että STM saa avustuspäätökset tehtyä ja STEA pääsee aloittamaan maksatukset. Mahdollisuutta lainaan tarjotaan kaikille niille jäsenjärjestöille, joilla on yksi myönteinen STEA-avustusehdotus vuodelle 2024. Lainasta tehdään kirjallinen sopimus Sininauhaliiton ja lainan saajan välille.

Päätös: Esityksen mukainen.

25 § Muut asiat

Ei muita asioita.

26 § Seuraavat kokoukset

  • 27.3. klo 12.00–15.00 liiton toimistolla Pasilassa, Kokousta ennen lounas. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

27 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.57.

(Ilmestyy pöytäkirjan allekirjoitusten jälkeen.)

(Ilmestyy pöytäkirjan allekirjoitusten jälkeen.)

(Ilmestyy pöytäkirjan allekirjoitusten jälkeen.)

(Ilmestyy pöytäkirjan allekirjoitusten jälkeen.)

(Ilmestyy pöytäkirjan allekirjoitusten jälkeen.)

(Ilmestyy pöytäkirjan allekirjoitusten jälkeen.)