Ohita valikko
Mies ja nainen katsovat kohti tietokoneen ruutua etsien tietoa

Sininauhaliiton strategia 2023–2026

Jokaisella on oikeus tulevaisuuteen ja toivoon, anteeksiantoon ja armoon.

Ihmiskäsitys

Sininauhaliiton toiminta perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen, jonka mukaan jokainen ihminen on yhtä arvokas. Ihmisenä olemiseen kuuluvat epäonnistumiset ja vaikeudet sekä se, ettei niistä tarvitse selvitä yksin.

Meille on tärkeää, että jokaisella on oikeus tulevaisuuteen ja toivoon, anteeksiantoon ja armoon.

Missio

Sininauhaliitto on olemassa, jotta myös poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa elävät ihmiset voivat luottaa ja suuntautua tulevaan.

Visio

Sininauhaliiton visio on reilu yhteiskunta, jossa kaikki pääsevät osallisiksi yhteiskunnan myönteisestä kehityksestä.

Strategia

Strategiassa on neljä kärkeä: ihmisten auttaminen, järjestöjen tukeminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja Sininauhaliiton sisäinen kehittäminen.

Strategian ydin on ihmisten auttaminen, johon myös järjestöjen tukeminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen tähtäävät ja jolle Sininauhaliiton sisäinen kehittäminen luo edellytykset.

1. Ihmisten auttaminen

Strategiakauden aikana tavoittamiemme ihmisten elämää varjostavat köyhyyden yleistyminen ja syveneminen, resurssipula auttavissa palveluissa, päihteiden ja pelien tarjonnan lisääntyminen ja pitkäaikaistyöttömyyden pysyvyys. Monet lähtevät tavoittelemaan hyvinvointia epäedullisista lähtökohdista, mikä joidenkin kohdalla on seurausta ylisukupolvisista ongelmista.

Korona-aika on vaikeuttanut monen ennestään hankalaa tilannetta. Tehtävämme on auttaa ihmisiä, joiden on vaikea saada palveluita ja tukea muualta.

Autamme ihmisiä, joiden on vaikea luottaa itseen, toisiin ihmisiin, instituutioihin ja tulevaisuuteen. Luottamus on horjunut siksi, että omassa tai läheisten elämässä on ollut luottamusta murentavia tapahtumia: kohtuuttomia elämäntilanteita, huonoa kohtelua, epäonnistumisen kokemuksia, häpeällä leimaamista.

Meidän tehtävämme on kehittää ja tarjota tarkoituksenmukaista apua sekä lisätä ja vahvistaa luottamusta. Kaikki ihmiset ovat yksilöitä omine tarinoineen. Vaikuttava apu syntyy ihmisiä ja heidän tarpeitaan aidosti kuulemalla ja kohtaamalla sekä vastaamalla heidän tarpeisiinsa ihmislähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Luottamus rakentuu ihmisten välisessä kanssakäymisessä, yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa, kun ihminen tulee kohdatuksi arvostavasti eikä välinpitämättömästi, vähätellen tai torjuen.

Strategialupaus

Olemme valmiit auttamaan muista palveluista ulos jääneitä ja luottamuksensa menettäneitä ihmisiä, kohtaamaan heidät arvostavasti ja vahvistamaan heidän luottamustaan sekä etsimään ratkaisuja heidän ongelmiinsa.

Strategian toteutumisen arviointi

Arvioimme asiakkaidemme tuntemaa luottamusta ja siinä tapahtuvaa muutosta.

2. Järjestöjen tukeminen

Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen toimintaympäristöön vaikuttavat strategiakaudella merkittävät uudistukset, kuten hyvinvointialueiden toiminnan käynnistäminen, työllistämisen palveluiden muutokset ja STEA-rahoitusjärjestelmän uudistus.

Sininauhaliittona työskentelemme sen puolesta, että jäsenjärjestömme pystyvät muutoksista huolimatta edelleen kohtaamaan poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa eläviä ihmisiä ja rakentamaan luottamusta.

Kun vähiten luottavien ihmisten luottamus toisiin ihmisiin ja yhteiskunnan instituutioihin lisääntyy, koko yhteiskunta muuttuu vakaammaksi ja voi paremmin. Kohtaamisten myönteisenä oheisvaikutuksena järjestöt toimivat täten yhteiskuntarauhanturvaajina.

Erityisesti vahvistamme järjestöjen edellytyksiä toteuttaa matalakynnyksistä ja pitkäkestoista auttamistyötä. Luottamuksen ja toimintakyvyn rakentumisen kannalta tarvitaan kannattelevia kohtaamisia, merkityksellisiä yhteisöjä ja riittävästi aikaa; muutokset luottamuksessa eivät tapahdu pistemäisissä palveluissa.

Erilaiset päiväkeskukset, kohtaamispaikat, matalan kynnyksen toiminnot sekä työllistämisen toimenpiteet ovat siksi luottamusvajeista kärsivien kansalaisten tukemisessa erityisen tärkeitä. Näitä toteuttaessaan järjestöt pystyvät hyödyntämään erityisvahvuuttaan eli yhdistämään ammatillista osaamista, vertaistukea ja vapaaehtoisuutta.

Strategialupaus

Tuemme jäsenjärjestöjämme käynnissä olevissa muutoksissa, toimimme järjestöjen tarjoamien pitkäkestoisten ja matalakynnyksisten toimintamuotojen ja merkityksellisten yhteisöjen puolesta.

Strategian toteutumisen arviointi

Arvioimme järjestöjen toimintamuotojen kehitystä ja järjestöjen kokemusta heidän saamastaan tuesta.

3. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Rakenteita ja palveluita uudistetaan strategiakauden aikana ennennäkemättömällä tavalla uusien hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa. Meidän tehtävämme on saada tavoittamiemme ihmisten ääni kuulumaan tulevaisuudesta käytävässä keskustelussa; usein heillä ei ole voimavaroja eikä kanavia omien oikeuksiensa puolustamisessa. Tehtävämme on vahvistaa heidän äänensä kuulumista, tukea heitä käyttämään itse omaa ääntään sekä tarvittaessa toimia heidän äänenään.

Vaikutamme yhdessä kumppaniemme kanssa lainsäädäntöön, palveluihin, ehkäisevään työhön, haittojen vähentämiseen ja rahoitusten kohdentumiseen. Päätöksenteossa täytyy toteutua kaikki kansalaiset huomioiva oikeudenmukaisuus; tulevaisuusvalta ei saa keskittyä vahvoille ja hyvinvoiville. Palveluissa on panostettava niiden saavutettavuuteen: palveluiden tulee olla saavutettavia myös heille, joiden toimijuutta rajoittavat niukkuus, häpeä, arjen sekavuus ja epäluottamus.

Rakennamme siltaa yli yhteiskuntaan muodostuneen empatiakuilun, haluttomuuden tuntea empatiaa joitain väestöryhmiä kohtaan. Koska empatiakuilu palautuu osin ajatukseen joidenkin itse omalla toiminnallaan aiheuttamista ongelmista, kerromme, miten moninaisia polkuja ihmiset päätyvät vaikeisiin elämäntilanteisiin ja miten huono kohtelu, nurjat asenteet ja tavoittamattomat palvelut ohjaavat elämänpolkuja.

Koska toisaalta empatiakuilu liittyy kokemukselliseen etäisyyteen, toisten ihmisten elämän ja arjen vierauteen, teemme elämää ja arkea näkyväksi kuulemalla ja arvostamalla tavoittamiemme ihmisten ääniä ja välittämällä niitä eteenpäin. Verkkomedia Toivo on keskeinen työkalumme empatiakuilun silloittamisessa.

Strategialupaus

Työskentelemme tavoittamiemme ihmisten oikeuksien puolesta, mahdollisuuksien mukaan yhdessä heidän kanssaan, ja vahvistamme vaikuttamiskumppanuuksiamme. Vaikutamme lakeihin, palveluihin ja asenteisiin sekä silloitamme empatiakuilua.

Strategian toteutumisen arviointi

Arvioimme strategisen vaikuttamisen ulostuloja ja strategisen vaikuttamisen yhteistyötä.

4. Sisäinen kehittäminen

Sininauhaliiton toiminta perustuu ihmisten tekemään työhön. Vahvistamme meissä työyhteisönä olevaa hyvää ja kehitämme Sininauhaliittoa edelleen työpaikkana.

Panostamme siihen, että meillä on jatkossakin osaavat, innostuneet, sitoutuneet ja hyvinvoivat työntekijät, jotka osallistuvat Sininauhaliiton kehittämiseen. Haluamme olla luottamusorganisaatio, sillä luottamus mahdollistaa sekä turvallisen ja rohkean työyhteisön että jatkuvan oppimisen ja innovaatiot. Arvostamme työntekijöitämme ja luotamme heidän ammattitaitoonsa ja haluun jakaa osaamistaan ja ideoitaan organisaation kehittämiseksi.

Vahvistamalla luottamuksellista ilmapiiriä tuemme rakentavaa vuorovaikutusta, erilaisten ajatusten arvostamista sekä rohkeutta olla eri mieltä ja ottaa esille epäkohtia. Panostamme päätöksenteon läpinäkyvyyteen, sisäiseen viestintään ja työyhteisön yhteenkuuluvuuden rakentamiseen.

Haluamme olla oppiva ja uutta luova organisaatio. Innovatiivisuus perustuu nöyryyteen, uteliaisuuteen ja luottamukseen, uskallukseen tarkastella asioita uusin tavoin sekä altistaa tuoreet ehdotukset toisten arvioitaviksi. Emme pelkää keskeneräisyyttä emmekä virheitä.

Strategialupaus

Vahvistamme ja kehitämme Sininauhaliittoa turvallisena, rohkeana ja oppivana työyhteisönä.

Strategian toteutumisen arviointi

Arvioimme henkilöstön näkemystä ja kokemusta Sininauhaliitosta työpaikkana.

 

Printtiversio: Sininauhaliiton strategia 2023 – 2026

In English: The Finnish Blue Ribbon – The Strategy for 2023–2026 (incoming)