Ohita valikko

Sininauhaliiton säännöt

Sininauhaliitto ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Sininauhaliitto ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialue Suomi. Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään liitoksi.

2 § Tarkoitus

Liiton tarkoituksena on edistää kristilliseen ihmiskäsitykseen perustuvan ehkäisevän päihdetyön, päihdehaittojen ja syrjäytymisen vähentämisen, toipumistyön sekä kokonaisvaltaisen terveyden edistämisen yleisiä toimintaedellytyksiä.

3 § Toimintatavat

Tarkoituksena toteuttamiseksi liitto palvelee diakoniselta arvopohjalta jäseniään, kristill-siä yhteisöjä, kirkkoja ja seurakuntia sekä tekee yhteistyötä yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Palveleminen toteutetaan ensisijaisesti 2§ mainittujen alojen koulutuksena, tiedottamisena, tutkimuksena sekä alojen toimintamallien ja yksiköiden perustamiseen ja ylläpitämisen liittyvänä neuvontana, ohjauksena ja opastamisena.

Liitto vaikuttaa alan kristillisten toimijoiden yleisiin toimintaedellytyksiin järjestämällä 2§ mainittujen alojen tilaisuuksia, sekä laatimalla kannanottoja, aloitteita ja esityksiä. Liitto toimii jäsentensä keskusjärjestönä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä kerää varoja toimintansa tukemiseksi.

4 § Jäsenyys

Liiton jäseninä voivat olla ehkäisevän päihdetyön, päihdehaittojen ja syrjäytymisen vähentämisen, toipumistyön tai kokonaisvaltaisen terveyden edistämisen aloilla toimivat oikeuskelpoiset kristilliset yhdistykset, säätiöt ja yhteisöt. Jäseniksi ottamisesta päättää liiton hallitus, jolle kirjallinen hakemus jäseneksi liittymisestä on tehtävä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsen voi erota liitosta jättämällä kirjallisen eroilmoituksen hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero astuu voimaan kuukauden päästä eroilmoituksen toimittamisesta hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkitsemisestä.

Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa liitosta yhdistyslain 14 §:n mukaisilla perusteilla.

5 § Jäsenmaksu

Jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun liitolle. Jäsenmaksun suuruudesta päättää liitto varsinaisessa kokouksessaan.

6 § Liiton kokous

Liiton asioista päättää liiton kokous. Liiton varsinaisia kokouksia pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä ajankohtana huhtikuun loppuun mennessä. Liiton ylimääräinen kokous pidetään yhdistyslain 20 §:n mukaisilla perusteilla.

Liiton kokoukseen kukin jäsen valtuuttaa yhden edustajan. Kullakin edustajalla on yksi ääni. Kukin edustajan toimiva henkilö voi edustaa liiton kokouksessa enintään yhtä liiton jäsentä kerrallaan.

Liiton hallituksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa. Liiton hallituksen jäsen ei voi olla jäsenyhteisön edustajana liiton kokouksessa.

Kutsu liiton kokoukseen lähetetään kolme viikkoa ennen kokousta kirjallisesti jäsenille. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat.

7 § Liiton varsinaisen kokouksen tehtävät

Liiton varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
2. Valitaan kokouksen sihteeri
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Päätetään työjärjestyksestä
6. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä vuodelta ja päätetään siitä
7. Esitetään liiton tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien niistä antama lausunto sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
8. Päätetään liiton kokonaisstrategiasta
9. Päätetään hallituksen laatimasta toimintasuunnitelmasta kuluvalle ja alustavasta toi-mintasuunnitelmasta seuraavalle kalenterivuodelle
10. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta
11. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
12. Päätetään hallituksen laatimasta talousarviosta kuluvalle ja alustavasta talousarviosta seuraavalle kalenterivuodelle
13. Valitaan hallitukseen neljä varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen erovuoroisten tilalle kahdeksi vuodeksi
14. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan kalenterivuo-den tilejä ja hallintoa
15. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista