Ohita valikko
Kaksi naista katsoo eteen ylös samaan suuntaan

Sininauhaliiton säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Sininauhaliitto ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialue Suomi. Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään liitoksi.

2 § Tarkoitus

Liiton tarkoituksena on edistää kristilliseen ihmiskäsitykseen perustuvan ehkäisevän päihdetyön, päihdehaittojen ja syrjäytymisen vähentämisen, toipumistyön sekä kokonaisvaltaisen terveyden edistämisen yleisiä toimintaedellytyksiä.

3 § Toimintatavat

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto palvelee diakoniselta arvopohjaltaan jäseniään, kristillisiä yhteisöjä, kirkkoja ja seurakuntia sekä tekee yhteistyötä yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Palveleminen toteutetaan ensisijaisesti 2 § mainittujen alojen koulutuksena, tiedottamisena, tutkimuksena sekä alojen toimintamallien ja yksiköiden perustamiseen ja ylläpitämiseen liittyvänä neuvontana, ohjauksena ja opastamisena. Liitto vaikuttaa alan kristillisten toimijoiden yleisiin toimintaedellytyksiin järjestämällä 2 § mainittujen alojen tilaisuuksia sekä laatimalla kannanottoja, aloitteita ja esityksiä.

Liitto toimii jäsentensä keskusjärjestönä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä kerää varoja toimintansa tukemiseksi.

4 § Jäsenyys

Liiton jäseninä voivat olla ehkäisevän päihdetyön, päihdehaittojen ja syrjäytymisen vähentämisen, toipumistyön tai kokonaisvaltaisen terveyden edistämisen aloilla toimivat oikeuskelpoiset kristilliset yhdistykset, säätiöt ja yhteisöt. Jäseniksi ottamisesta päättää liiton hallitus, jolle kirjallinen hakemus jäseneksi liittymisestä on tehtävä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsen voi erota liitosta jättämällä kirjallisen eroilmoituksen hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero astuu voimaan kuukauden päästä eroilmoituksen toimittamisesta hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkitsemisestä.

Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa liitosta yhdistyslain 14 §:n mukaisilla perusteilla.

5 § Jäsenmaksu

Jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun liitolle. Jäsenmaksun suuruudesta päättää liitto varsinaisessa kokouksessaan.

6 § Liiton kokous

Liiton asioista päättää liiton kokous. Liiton varsinaisia kokouksia pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä ajankohtana huhtikuun loppuun mennessä. Liiton ylimääräinen kokous pidetään yhdistyslain 20 §:n mukaisilla perusteilla.

Liiton kokoukseen kukin jäsen valtuuttaa yhden edustajan. Kullakin edustajalla on yksi ääni. Kukin edustajana toimiva henkilö voi edustaa liiton kokouksessa enintään yhtä liiton jäsentä kerrallaan.

Liiton kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Liiton hallituksen jäsenillä 0n läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa. Liiton hallituksen jäsen ei voi olla jäsenyhteisön edustajana liiton kokouksessa.

Liiton kokoukseen kukin jäsen valtuuttaa yhden edustajan. Kullakin edustajalla on yksi ääni. Kukin edustajana toimiva henkilö voiedustaa liiton kokouksessa enintään yhtä liiton jäsentä kerrallaan.

Kutsu liiton kokoukseen lähetetään kolme viikkoa ennen kokousta kirjallisesti jäsenille. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat.

 

7 § Liiton varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja.
 2. Valitaan kokouksen sihteeri.
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Päätetään työjärjestyksestä.
 6. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä vuodelta ja päätetään siitä.
 7. Esitetään liiton tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajan niistä antama lausunto sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 8. Päätetään liiton kokonaisstrategiasta.
 9. Päätetään hallituksen laatimasta toimintasuunnitelmasta kuluvalle ja alustavasta toimintasuunnitelmasta seuraavalle kalenterivuodelle.
 10. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
 11. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista.
 12. Päätetään hallituksen laatimasta talousarviosta kuluvalle ja alustavasta talousarviosta seuraavalle kalenterivuodelle.
 13. Valitaan hallitukseen viisi jäsentä erovuoroisten tilalle kahdeksi vuodeksi.
 14. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.
 15. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

8 § Hallitus

Hallitukseen kuuluvat kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut kymmenen jäsentä. Jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Heidän toimikautensa kestää seuraavaan liiton varsinaiseen kokoukseen asti.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on saapuvilla.

Kokouksen esityslista on lähetettävä hallituksen jäsenille viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Kiireellinen asia voidaan ottaa käsittelyyn edellä olevasta määräyksestä huolimatta.

9 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

 1. valmistella ja kutsua koolle liiton kokoukset
 2. toimeenpanna liiton kokousten päätökset
 3. päättää jäsenhakemuksien hyväksymisestä sekä liiton jäsenten erottamisesta
 4. valita ja erottaa liiton toiminnanjohtaja ja toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen valittavat henkilöt sekä päättää heidän työsuhteidensa keskeisistä ehdoista
 5. nimetä tarvittaessa työryhmiä erikseen määrättyjä tehtäviä varten
 6. laatia toimihenkilöiden valmistelusta seuraavat asiat kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan liiton kokoukselle hyväksyttäväksi: tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä vuodelta, liiton kokonaisstrategia, toimintasuunnitelma kuluvalle ja alustava toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle sekä talousarvio kuluvalle ja alustava talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
 7. tehdä muutkin hallitukselle yhdistyslain mukaan kuuluvat tai liiton kokouksen sille tehtäväksi antamat asiat.

10 § Hallituksen päätöksenteko

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaa edemmän kuin puolet läsnäolevista jäsenistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Vaalit toimitetaan umpilipuin, jollei hallitus yksimielisesti toisin päätä. Jos vaalissa äänet menevät tasan, ratkaisee arpa.

11 § Liiton pöytäkirjat

Hallituksen ja liiton kokouksen pöytäkirjaan merkitään suoritetut äänestykset ja tehdyt päätökset. Eri mieltä olevalla jäsenellä on oikeus saada mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Mikäli eriävä mielipide halutaan jättää kirjallisesti, se on jätettävä ennen pöytäkirjan tarkistamista.

Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. Pöytäkirjan tarkistaa kaksi kokouksessa sitä varten valittua jäsentä, jollei hallitus tai liiton kokous päätä, että pöytäkirja jonkin asian osalta tarkistetaan heti.

12 § Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja yksin tai kaksi hallituksen määräämää hallituksen jäsentä yhdessä. Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on lisäksi henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

13 § Tilit ja tilintarkastus

Liiton tilikausi on kalenterivuosi.

14 § Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen

Liiton sääntöjen muuttamista tai liiton purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa perättäisessä liiton kokouksessa. Päätöstä tulee kannattaa vähintään kolme neljännestä (374) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

15 § Liiton varojen käyttö liiton purkautuessa

Liiton purkautuessa sen varat on käytettävä kristilliseen päihdehuoltotyöhön viimeisen kokouksen tarkemmin päättämällä tavalla.

16 § Sääntöjen voimaantulo

Näiden sääntöjen tultua voimaan valitaan liitolle kahdeksan hallituksen jäsentä ja kaksi varajäsentä. Heistä näiden sääntöjen mukaan ensimmäisen vuoden jälkeen erovuoroisiksi tulevat valitaan arvalla.

REKISTERIMERKINNÄT:

NIMI (Rekisteröity 27.05.1936)
Sininauhaliitto r.y.

KOTIPAIKKA (Rekisteröity 21.12.1936)
Helsinki

NIMENKIRJOITUSTAPA (Rekisteröity 11.06.2019)
Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja yksin tai kaksi hallituksen määräämää hallituksen jäsentä yhdessä. Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on lisäksi henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET NIMENKIRJOITTAJAT (Rekisteröity 1.6.2021)
Puheenjohtaja, Inkinen Ari Ensio
Toiminnanjohtaja, Lund Pekka Tapani

MÄÄRÄTYT NIMENKIRJOITTAJAT (Rekisteröity 21.12.2020)
Yksin
Määrätty, Mettälä Marja Raija Katariina