Ohita valikko
Metallinen kompassi, jonka neula näyttää pohjoiseen.

Sininauhaliiton hallituksen pöytäkirjat 2019

Sininauhaliiton hallituksen pöytäkirjat ovat julkisia hallituksen päätöksellä. Henkilöstöä koskevat tiedot ja pöytäkirjojen liitteet eivät pääsääntöisesti ole julkisia.

Sininauhaliiton hallituksen kokouspöytäkirjat 2019

Aika 11.12.2019 klo 13.15–16.40

Paikka Hilton Strand Hakaniemi, kokoushuone: Ariadne 3–4. os. John Stenbergin ranta 4, 00530 Helsinki

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä

Ahti Vuokko, poistui klo 14.24
Keski-Lusa Erkki
Rajala Pertti
Toivanen Satu
Tuomainen Mari varapuheenjohtaja
Tähtinen Tapio puheenjohtaja
Vilkman Kristian, poistui klo 14.20
Vuorenniemi Jouko
Inkinen Ari (varajäsen)
Lindström Janika (varajäsen)

Henkilöstö

Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö
Sirpa Pöllönen, henkilöstön edustaja
Nina Hagman, hallinnon assistentti, kokouksen sihteeri
Nina Hietakangas, arvointipäällikkö, paikalla § 171

 167 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.15. Kristian Vilkman piti alkuhartauden.

168 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

169 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Jouko Vuorenniemeä ja Ari Inkistä.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

170 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

171 § Hallituksen itsearviointi (LIITE)

Puheenjohtajan aloitteesta on toteutettu hallituksen sisäinen arviointikysely. Kyselyn toteuttanut ja koostanut arviointipäällikkö Nina K. Hietakangas esittelee itsearvioinnin tulokset.

Esitys: Käydään itsearvioinnin perusteella keskustelu hallituksen työskentelystä.

Käytiin keskustelua itsearvioinnin tuloksista ja erityisesti hallituksen jäsenten keskinäisestä luottamuksesta. Yhteistyö hallituksen jäsenten kesken on todettu hyväksi ja keskusteluissa korostettiin erityisesti luottamuksellisen ilmapiirin tärkeyttä, jotta kokouksiin voidaan tuoda myös kriittisiä mielipiteitä. Keskusteltiin myös mahdollisuudesta käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita ja Sininauhaliiton henkilökuntaa hallituksen kokouksissa asiantuntijoina ja todettiin, että niin voidaan tehdä tarvittaessa.

Keskusteltiin hallituksen dokumenteista. Erityisesti toiminnanjohtajan katsausta kiiteltiin ja se on todettu toimivaksi, selkeäksi ja havainnolliseksi. Myös talouskatsaus on todettu hyväksi ja riittäväksi. Todettiin, että hallitustyöskentelyssä sovittujen asioiden varmistaminen on erityisesti puheen- ja toiminnanjohtajalla.

Keskusteltiin hallituksen jäsenten kehittämisideoista ja odotuksista hallitustyöskentelylle alustavasti. Puheenjohtaja koki nämä hyvänä ja ehdotti, että keskustelua voidaan jatkaa myöhemmin hallituksessa.

Hallituksessa todettiin, että hallituksen itsearvointi on hyvä tehdä vuosittain. Toivottiin, että jatkossa arvioidaan myös keskinäistä luottamusta ja ryhmäilmapiiriä. Laaditaan jatkossa myös kehittämisideoille tavoitteiden ja odotusten asetanta ja seurata.

Hallituksessa ehdotettiin, että jatkossa ilmapiirikyselyyn voisi liittää myös henkilöstön arvion hallituksen työstä, jolloin kyselyn voisi toteuttaa joko suullisesti tai kirjallisesti.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

172 § Sininauhaliiton henkilöstön luottamushenkilöt 2020–2021

Sininauhaliiton henkilöstö on valinnut uudet luottamushenkilöt: luottamusvaltuutetut, työsuojeluvaltuutetut sekä henkilöstön edustajat hallitukseen. Sirpa Pöllönen esitteli vaalien tulokset.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Sininauhaliiton uusiksi luottamushenkilöiksi on valittu seuraavat henkilöt v. 2020–2021:

– Luottamusvaltuutetut: Elisa Korsoff, luottamusvaltuutettu ja Katja Vainio, varaluottamusvaltuutettu.
– Työsuojelutoimikuntaan (yt-ryhmään):
– Miikka-Pekka Rautiainen, työsuojeluvaltuutettu,
Hanna Karmakka-Asare, 1.työsuojeluvaravaltuutettu ja Heidi Eriksson, 2.työsuojeluvaravaltuutettu,
Elisa Korsoff, luottamusvaltuutettu, Katja Vainio, varaluottamusvaltuutettu.
– YT-neuvottelukuntaan: Elisa Korsoff, luottamusvaltuutettu, Katja Vainio, varaluottamusvaltuutettu.
– Henkilöstön edustaja hallitukseen: Elisa Korsoff, varsinainen edustaja, Hanna Karmakka-Asare, varaedustaja.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

173 § Toiminnanjohtajan katsaus (LIITE).

Toiminnanjohtaja esitteli toiminnanjohtajan katsauksen.

Sisäiset asiat:

Toiminnanjohtaja kertoi, että tämän vuoden aikana säästynyttä resurssia on käytetty henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseen eri tavoin mm. voimaannuttavalla valokuvauksella ja kellunnalla. Alkuvuodesta 2020 on tulossa myös unikoulu.

Toiminnanjohtaja esitteli 5.12.2019 tulleet STEA-päätökset ja kaksi uutta hanketta (LIITE).

Uudeksi järjestötyön työntekijäksi on valittu Jaana Joutsiluoma ja hän aloittaa 1.1.2020 alkaen.

Jäsenyhteisöt:

Jäsenyhteisöille on käynnistetty erilaisia koulutuksia ja sparrausprosesseja.

– strategiaprosesseja on käynnistetty muutamalla paikkakunnalla.

– johtamisen vertaisryhmät ovat käynnistyneet

– kokemusasiantuntijakoulutus jatkuu Pieksämäellä

– uusi JET-koulutus alkaa maaliskuussa 2020

Toiminnanjohtaja kertoi myös, että Sinibossien (21-22.1.2020) ilmoittautuminen on käynnissä 19.12.2019 saakka. Sovittiin, ettei hallituksen kokousta järjestetä Sini bosseilla. Toiminnanjohtaja kertoi lisäksi jäsenyhteisöjen saamista STEA-päätöksistä ja niiden mahdollisista vaikutuksista jäsenjärjestöihin.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen:

– Rahapelihaittoihin liittyvää keskustelua on käyty merkittävistä vaikuttamisen mahdollisuuksista.

– Keskeisiä yhteiskunnallisia kärkiä v. 2020 ovat ”järjestöt ihmisen puolella”, ”toivo” ja ”osallisuus”.

– toimintasuunnitelma on rakennettu näiden varaan

– julkaisemme uudelleen Päivi Kivelän vuoden 2016 (Anna meidän nähdä) ilmestyneen artikkelin ”ihmisarvoteot, osallisuus ja luottamus”.

– Rosa- hanke näkyy ensi vuonna vahvasti näiden teemojen osalta

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

174 § Talouskatsaus (LIITE)

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esitteli talouskatsauksen.

1–10/2019 talouskatsaukseen korjattu 12/2018 lomapalkkavarausten purku. 2018 tilinpäätös jouduttiin korjaamaan 12/2018 virheellisen lomapalkkavarauksen vuoksi ja tammikuun 2019 lopussa tehty lomapalkkavarauksen purku oli virheellisen lomapalkkavarauksen mukainen. Korjauksen vaikutus n. – 30 000 € ja vaikutus isoimmin nähtävillä toimintojen ja hankkeiden raportilla. Ei isoja muutoksia taloustilanteessa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

175 § Hallituksen jäsenten nimeäminen Sininauhasäätiöön (LIITE)

Sininauhaliitto nimeää Sininauhasäätiön hallitukseen kolme edustajaa, joista korkeintaan kaksi saa olla Sininauhaliiton hallituksen jäseniä. Edellisessä kokouksessa (19.11.2019) käytiin keskustelua nimeämisestä. Toiminnanjohtajalle annettiin tehtäväksi selvittää Sininauhasäätiön hallituksessa nykyisin olevien Sininauhaliiton sinne aikanaan, aiempien sääntöjen voimassa ollessa, nimeämien edustajien valmius jatkaa Sininauhasäätiön hallituksessa.

Sininauhasäätiön hallituksessa ovat nykyään seuraavat henkilöt: Kari Lahti (pj.), Mari Tuomainen (vpj.), Peter Fredriksson, Leea Hiltunen, Jouko Komulainen, Martti Nakari ja Kimmo Kaartama. Näistä kriteerit täyttäviä ei Sininauhaliiton hallituksessa olevia jäseniä ovat Lahti, Hiltunen ja Nakari. Kaikki kolme ovat ilmoittaneet, että ovat valmiita jatkamaan Sininauhasäätiön hallituksessa. Myös Komulainen on Sininauhaliiton nimeämä, mutta koska hänen edustamansa Vieraskoti harjoittaa kilpailevaa toimintaa Sininauhasäätiön kanssa, Komulaisen nimeäminen ei tule kysymykseen.
Edellä mainittujen kysymisen lisäksi Liiton hallituksen jäseniä pyydettiin viime kokouksessa miettimään mahdollisuuttaan suostua Liiton edustajaksi Säätiön hallitukseen. Puheenjohtaja on esittänyt toiveen, että tehtävästä kiinnostuneet voisivat laittaa siitä hänelle viestiä ennen kokousta.

Lisäksi toiminnanjohtajaa pyydettiin selvittämään mahdollisuutta nimetä Sininauhaliiton toimihenkilö Sininauhasäätiön hallitukseen. Harkinnan jälkeen toiminnanjohtaja ei pidä tätä vaihtoehtoa tarkoituksen mukaisena.

Esitys: Päätetään Sininauhaliiton edustajista Sininauhasäätiön hallitukseen.

Käytiin keskustelua ehdokkaista. Mari Tuomainen, Kristian Vilkman (Vilkmaninin varalla Pekka Matilainen) ja Ari Inkinen ilmaisivat olevansa käytettävissä. Sininauhaliiton hallituksen ulkopuolelta käytettävissä olivat nykyiset edustajat Kari Lahti, Leea Hiltunen ja Martti Nakari.

Päätös: Ari Inkinen ja Mari Tuomainen eivät osallistuneet kokoukseen sitä osalta, kun käsiteltiin liiton hallituksen jäsenten nimeämistä Sininauhasäätiön hallitukseen.

Hallitus päätti yksimielisesti, että Sininauhaliiton edustajiksi Sininauhasäätiön hallitukseen esitetään Mari Tuomainen, Ari Inkinen ja Martti Nakari.

176 § Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Hämeenlinnan seudun työvalmennussäätiö Luotsin hallitukseen

Sininauhaliitto nimeää Luotsin hallitukseen jäsenen ja varajäsenen aina kaksivuotiskaudeksi. Vuosina 2018–2019 hallituksen jäsen on ollut Sirpa Pöllönen ja hänen varajäsenenään Anne Hyyrynen.

Luotsi-säätiöstä on tullut pyyntö nimetä edustajat kaudeksi 2020–2021. Esitys lähtee siitä, että nimettävät ovat toimihenkilöitä mutta toinen valittavista henkilöistä voisi hyvin olla myös hallituksen jäsen.

Esitys: Nimetään varsinaiseksi hallituksen jäseneksi Anne Hyyrynen ja hänen varajäsenekseen Patrik Metsätähti.

Henkilöstön edustaja kertoi lisäksi työvalmennusvalmennus Luotsista ja siihen liittyvistä asioista.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

177 § Toimintasuunnitelma 2020 (LIITE)

Alustavaa toimintasuunnitelmaa on käsitelty hallituksen kokouksessa 30.10.2019. Tällöin on myös käyty keskustelu siitä, minkälainen toimintasuunnitelma laaditaan. Hallituksen vuosikellon mukaan hallitus vahvistaa seuraavan vuoden toimintasuunnitelman vuoden viimeisessä kokouksessa. Virallisesti toimintasuunnitelman hyväksyy Liiton kokous 22.4.2020. Tavoite on, että toimintasuunnitelma ohjaa toimintaa tammikuusta alkaen ja tukee toiminnan seuraamista ja arviointia. Toiminnanjohtaja esittelee luonnoksen toimintasuunnitelmasta (LIITE).

Esitys: Hallitus ohjeistaa toiminnanjohtajan viimeistelemään toimintasuunnitelman siten, että sitä voidaan alkaa noudattaa tammikuun alusta.

Käytiin keskustelua uudesta toimintasuunnitelmasta. Hallitusten jäsenet kokivat sen hyvin jäsennellyksi ja helposti hahmotettavaksi, lisäksi tavoitteet oli hyvin sanoitettu.

Päätös: Hallitus totesi, että toimintasuunnitelmaa hyväksytään alustavasti jatkokehitettäväksi. Lopullinen sananmuoto määräytyy ennen liiton kokousta 2020.

178 § Alustava talousarvio 2020 (LIITE toimitetaan myöhemmin)

Hallituksen vuosikellon mukaisesti alustava talousarvio vuodelle 2020 käsitellään vuoden viimeisessä kokouksessa. Varsinainen talousarvio vuodelle 2020 ja alustava talousarvio vuodelle 2021 käsitellään ja hyväksytään vietäväksi liiton kokoukseen 22.4.2020 vuoden 2020 ensimmäisissä kokouksissa, kun rahoituspäätökset vuodelle 2020 ovat varmistuneet. STEA:n avustusehdotuksien julkaisuaikataulusta johtuen liite toimitetaan hallitukselle vasta ennen kokousta.

Talouspäällikkö esitteli Sininauhaliiton alustavan talousarvion 2020 sekä alustavan talousarvion vaikutuksen 2020 nettovarallisuuteen. Varsinainen talousarvion 2020 sekä alustavan talousarvion 2021 käsitellään tarkemmin vuoden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa.

Esitys: Merkitään tiedoksi ja hallitus ohjeistaa tarvittaessa jatkovalmistelua.

Päätös: Merkittiin tiedoksi ja jatkovalmisteluun.

179 § Kehittämispäällikön rekrytointiprosessi

Ei julkinen

180 § Seuraavat kokoukset

– 12.2.2020 klo 10.15. paikka: ETK, P-kerros, neuvotteluhuone Kastanja

– 17.3.2020 klo 11.00 paikka: ETK, 1 krs, Hallituksen kokoushuone

– 22.4.2020 Pasilassa (paikka tarkentuu myöhemmin)

181 § Hallituksen sisäinen keskustelu

Hallitus ei nähnyt tarvetta sisäiselle keskustelulle.

182 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.40.