Ohita valikko
Metallinen kompassi, jonka neula näyttää pohjoiseen.

Sininauhaliiton hallituksen pöytäkirjat 2022

Sininauhaliiton hallituksen pöytäkirjat ovat julkisia hallituksen päätöksellä. Henkilöstöä koskevat tiedot ja pöytäkirjojen liitteet eivät pääsääntöisesti ole julkisia.

Sininauhaliiton hallituksen kokouspöytäkirjat 2022

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 11/2022

Aika 12.12.2022 klo 12.00

Paikka Ravintola Sipuli, Helsinki

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä

Inkinen Ari

Kantonen Jarmo

Kastepohja Jussi

Lepikko Rita

Lindström Janika

Rajala Pertti

Rantala Janne

Toivanen Satu

Franz-Koivisto Larissa (varajäsen)

Vilponen Jappe (varajäsen)

Henkilöstö

Läsnä

Minna Malin, henkilöstön edustaja

Lund Pekka, toiminnanjohtaja

Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri

Marja Vuorinen, kohta 132§

Susanna Kiuru, kohta 132§

126 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.23 ja Satu Toivanen piti alkuhartauden.

127 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

128 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Janika Lindströmiä ja Pertti Rajalaa.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Janika Lindström ja Janne Rantala.

129 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Esityksen mukainen.

 130 § Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

131 § Talouskatsaus 1–10/2022

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esittelee talouskatsauksen 1–10/2022.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

132 § STEA-avustusehdotus 2023

Käydään läpi STEA:n avustusehdotus vuodelle 2023 Sininauhaliiton ja sen jäsenjärjestöjen osalta. Järjestöpäällikkö Susanna Kiuru ja kehittämispäällikkö Marja Vuorinen osallistuvat tämän kohdan käsittelyyn.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

133 § Resurssin kohdentaminen rahapelijärjestelmän muutokseen liittyvään selvitystyöhön

Sininauhaliitto on Suomen merkittävin rahapelihaittoihin liittyvä toimija. Vaikka tehtävämme liittyy ensisijaisesti rahapeliongelmiin liittyvään auttamiseen, Sininauhaliitolle on muotoutunut asiakastyön osaamisen pohjalta myös vahva edunvalvonnallinen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuva tehtävä.

Tällä hetkellä on nähtävissä, että suomalaisessa rahapelijärjestelmässä tapahtuu historiallisen suuri muutos, kun monopolijärjestelmän rinnalle ollaan synnyttämässä lisenssijärjestelmää. Kannamme huolta siitä, että keskustelua lisenssijärjestelmään siirtymisestä ei käydä riittävästi rahapelihaittojen ja niiden ehkäisemisen näkökulmasta. Edunvalvonnallisesta roolistamme käsin näemme tärkeäksi osallistua rahapelijärjestelmään liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Edunvalvonnallisesti ei kuitenkaan riitä, että vaadimme tulevalta järjestelmältä panostamista pelihaittojen ehkäisyyn; meidän on osattava kertoa, miten lisenssijärjestelmää tulee rakentaa, jotta se ehkäisee haittoja. Huolemme on, että keskustelua käydään peliyhtiöiden ja taloudellisten intressien näkökulmasta. Meidän kannaltamme on tärkeää tuoda keskusteluun asiantuntijuuteen perustuvia argumentteja rahapelihaittojen ehkäisemisen näkökulmasta.

Haaste on, että lisenssijärjestelmän synnyttäminen on monisyinen ja kompleksinen asia eikä meidän olemassa oleva ymmärryksemme riitä vaikuttavan yhteiskunnallisen keskustelun käymiseen. Tarvitsemme syvempää tietoa muissa maissa toteutuneista lisenssijärjestelmän hyvistä ja huonoista käytännöistä ja niiden soveltumisesta Suomeen. Koska meillä ei ole tarvittavaa osaamista eikä osoittaa riittävää työaikaa näiden asioiden selvittämiseen olemassa olevien työtehtävien puitteissa, hankimme osaamista ulkopuolelta. Tämän takia kohdennamme selvityksen teettämiseen Sininauhaliiton omaa rahaa.

Olemme neuvotelleet ulkopuolisen tahon kanssa selvitystyöstä, jonka kohteena olisi eurooppalaisen lisenssimuotoisen rahapelijärjestelmän hyvät ja huonot käytännöt nimenomaan rahapelihaittojen ja suomalaisen rahapelijärjestelmäkeskustelun näkökulmasta.

Neuvotteluja on käyty siten, selvitystyötä tehtäisiin huhtikuun 2023 loppuun asti. Aikataulu määräytyy siitä, että oletamme yhteiskunnallisen keskustelun aktivoituvan tulevien eduskuntavaalien alla ja hallitusneuvottelujen aikana. Tarkempi luonnos selvitystyön tilaussopimuksesta on liitteenä.

Esitys: Hallitus valtuuttaa toiminnanjohtajan sopimaan rahapelijärjestelmään ja rahapelihaittoihin liittyvän selvitystyön tekemisestä ajalla joulukuu 2022-huhtikuu 2023 ja kohdentamaan tähän Sininauhaliiton omaa varallisuutta korkeintaan 15000 euron verran.

Päätös: Esityksen mukainen.

134 § Oman rahan käyttö 2023

Aiemmin on päätetty seuraavista oman rahan kohdennuksista, nämä hallitukselle tiedoksi ja muistutukseksi:

 • EMPPA-työ: Hallituksen kokouksessa 25.9.2020 on päätetty tehdä EMPPA-työtä tekevän Pirkko Justanderin kanssa toistaiseksi voimassa oleva työsopimus 1.1.2021 alkaen, mikä tosiasiallisesti tarkoittaa EMPPA-työn vakituista resursointia omalla rahalla.
 • TOIVO-verkkomedia: Hallituksen kokouksessa 24.9.2019 on päätetty Toivo Savolaisen muistorahaston käytöstä TOIVO-verkkomedian kehittämiseen siten, että rahaa käytetään noin 30 000 euroa per vuosi siten, että rahasto on käytetty loppuun noin kolmessa vuodessa. Toivo Savolaisen muistorahaston sääntöjen mukaisesti rahaston käyttötarkoitus on testamentin mukaan Sininauhaliitto ry:lle sen julkaisemaa Uusi Toivo-lehteä varten. Uusi Toivo-lehti ilmestyy 1/2018 alkaen Toivo-nimellä. Rahaston varojen hoidosta vastaa Sininauhaliitto ry:n hallitus ja rahoja käytetään Sininauhaliiton hallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti.
 • Hallituksen kokouksessa 13.12.2021 päätettiin jatkaa hengellisen työn kehittäjän tehtävää kahdella vuodella 1.5.2022-30.4.2024.

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

135 § Sininauhasäätiön sääntöjen päivittäminen

Sininauhaliiton ja Sininauhasäätiön yhteinen Säätiön sääntöjen muuttamista käsittelevä työryhmä kokoontuu 15.12.2022. Sininauhasäätiö on lähettänyt tapaamista varten luonnoksen Sininauhasäätiön uusista säännöistä. Hallituksella on mahdollisuus käydä keskustelua sääntöluonnoksesta ja erityisesti muiden kuin työryhmään kuuluvien on mahdollista esittää näkemyksensä sääntöluonnoksesta yhteisen työryhmän kokousta varten.

Esitys: Hallitus muotoilee näkökantansa Sininauhasäätiön sääntöjä käsittelevän yhteisen työryhmän kokousta varten.

Päätös: Hallitus kävi asiasta keskustelun ja ohjeisti työryhmää siten, että Sininauhaliiton hallitus pitää tärkeänä liiton hallituksen oikeudesta valita Sininuhasäätiön hallitukseen kolme jäsentä. Myös sääntöjen muutamista ja säätiön lakkauttamista koskevassa pykälässä halutaan säilyttää määräenemmistömaininta. Asia päätettiin nostaa esille Sininauhaliiton ja Sininauhasäätiön yhteisen Säätiön sääntöjen muuttamista käsittelevän työryhmän kokouksessa.

136 § Arviointipäällikön tehtävän täyttäminen

 Siniauhaliitolla on STEA Ay-rahoitteinen arviointipäällikön tehtävä, jonka edellinen hoitaja eläköityi 30.9.2022. Koska toiminnanjohtaja on arviointipäällikön esihenkilö, arviointipäällikön tehtävän täyttäminen kuuluu hallitukselle.

Pohdinta arviointipäällikön tehtävänkuvan muuttamisesta sekä esitys tehtävän täyttämisestä on esitetty liitteessä.

Esitys: Sininauhaliiton kehittämispäällikkö Marja Vuorinen valitaan arviointipäälliköksi ja hän aloittaa tehtävässä heti, kun uusi kehittämispäällikkö on saatu rekrytoitua.

Päätös: Esityksen mukainen.

137 § Kehittämispäällikön tehtävän täyttäminen

Mikäli hallitus päättää edellisessä kohdassa valita kehittämispäällikkö Marja Vuorisen arviointipäälliköksi, kehittämispäällikön tehtävä aukeaa. Yksi yli -periaatteen mukaisesti hallitus vastaa kehittämispäällikön valinnasta.

Kehittämispäällikön tehtävän kuvaus sekä esitys rekrytointiprosessista on kuvattu tarkemmin liitteessä.

Esitys: Avataan kehittämispäällikön tehtävä avoimeen hakuun, tehdään päätös hallituksen osallistumisesta rekrytointiprosessiin ja hyväksytään hakuprosessin aikataulu esityksen mukaisesti.

Päätös: Kehittämispäällikön rekry avataan avoimeen hakuun esityksessä ehdotetun hakuprosessin ja aikataulun mukaisesti. Hallitus päätti rekrytointityöryhmästä, johon nimettiin toiminnanjohtaja, talous- ja henkilöstöpäällikkö sekä hallituksen edustajana Jappe Vilponen.

138 § Muut asiat

Ei muita asioita.

139 § Seuraavat kokoukset

 • 1.2023 Siniboss-tapahtuman yhteydessä klo 16–18.00, Aito-keskus, n. 25 km Tampereelta/Teams.
 • Torstai 16.2.2023 Sininauhaliiton suunnittelupäivien yhteydessä Helsingissä (Scandic Park, Mannerheimintie 46) klo 16.00–18.00. Hallituksen ja henkilöstön yhteinen työskentely klo 14.30–16.
 • Torstai 23.3. Pasila. Lounas klo 11–12 ja kokous 12–15. Lounasravintola tiedotetaan lähempänä.

140 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.22.

 

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 10/2022

Aika 15.11.2022 klo 8.30

Paikka Teams

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä

Inkinen Ari

Kantonen Jarmo

Kastepohja Jussi

Lepikko Rita

Lindström Janika

Rajala Pertti

Rantala Janne

Toivanen Satu

Franz-Koivisto Larissa (varajäsen)

Vilponen Jappe (varajäsen)

Henkilöstö

Läsnä

Minna Malin, henkilöstön edustaja

Lund Pekka, toiminnanjohtaja

Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri

114 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 8.30 ja Janne Rantala piti alkuhartauden.

115 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

116 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Jussi Kastepohjaa ja Rita Lepikkoa.

Päätös: Esityksen mukainen.

117 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Lisätään asia edustajien nimeäminen Suomen Ekumeenisen Neuvoston jaostoihin kaudelle 2023–2025 kohtaan 121 § ja siirretään seuraavia kohtia eteenpäin esityslistalla.

118 § Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

119 § Talouskatsaus 1–9/2022

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esittelee talouskatsauksen 1–9/2022.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

120 § Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ja näihin liittyvä henkilöstökysely

Sininauhaliitossa työstetään työnantajan ja henkilöstön edustajien (Heidi Eriksson, luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettua sijaistava varavaltuutettu sekä Jaana Joutsiluoma, yhteistoimintaedustaja) kanssa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia. Osana tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia liitossa toteutettiin henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely syyskuun aikana.

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esittelee tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaprosessin sekä liitteenä olevan koonnin tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskyselyn vastauksista.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

121 § Edustajien nimeäminen Suomen Ekumeenisen Neuvoston jaostoihin kaudelle 2023–2025

Sininauhaliitto on hyväksytty Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) kumppanuusjärjestöksi ja Sininauhaliitolle on tullut pyyntö nimetä edustajansa SEN:n jaostoihin seuraavaksi toimikaudeksi. Koska asia on uusi, hallituksen on tarpeen luoda käytäntö siitä, kuka tekee nimeämiset SEN:n jaostoihin.

Jaostoja on seitsemän: teologisen ja opillisen keskustelun jaosto, yhteiskunnallisten kysymysten jaosto, paikallisekumenian jaosto, kasvatusasioiden jaosto, nuorisojaosto, yhdenvertaisuusjaosto ja sektionen för finlandssvensk ekumenik. Näistä yhtiskunnallisten kysymysten jaosto ja yhdenvertaisuusjaosto ovat Sininauhaliiton tekemän työn kannalta tärkeimmät.

Esitys: Hallitus päättää, että hallitus nimeää edustajat nyt ja jatkossa valittuihin Suomen Ekumeenisen Neuvoston jaostoihin. Kaudelle 2023–2025 yhteiskunnallisten kysymysten jaostoon nimetään Pekka Lund ja yhdenvertaisuusjaostoon Susanna Kiuru. Muihin jaostoihin ei nimetä henkilöitä.

Päätös: Esityksen mukainen.

122 § Strategiakeskustelu

Jatkamme strategian valmistelua. Liitteenä on ensimmäinen luonnos strategiatekstiksi. Toiminnanjohtaja esittelee strategialuonnoksen ja minkälaisten valintojen kautta siihen on päädytty. Tämän jälkeen käydään keskustelua strategian kehittämisestä.

Esitys: Hallitus ohjeistaa toiminnanjohtajaa strategian edistämisessä.

Päätös: Hallitus piti luonnosta strategiatekstiksi hyvänä ja ohjeisti Lundia jatkamaan valmistelua nykyisen tekstin pohjalta.

123 § Muut asiat

Ei muita asioita.

124 § Seuraavat kokoukset

 • Maanantai 12.12. klo 11.00–15.00, Joululounas ja kokous. Ravintola Sipuli, Kanavaranta 7, 00170 Helsinki. Osallistuminen ja mahdolliset erityisruokavaliot pyydetään ilmoittamaan Nina Hagmanille 2 viikkoa ennen kokousta.
 • 26.1.2023 Siniboss-tapahtuman yhteydessä klo 16–18.00, Aito-keskus, n. 25 km Tampereelta/Teams.
 • Torstai 16.2.2023 Sininauhaliiton suunnittelupäivien yhteydessä Helsingissä (paikka vahvistamatta) klo 16.00–18.00. Hallituksen ja henkilöstön yhteinen työskentely klo 14.30–16.
 • Torstai 23.3. Pasila. Lounas klo 11–12 ja kokous 12–15. Lounasravintola tiedotetaan lähempänä.

125 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 9.51.

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 9/2022

Aika 14.10.2022 klo 12.00

Paikka Peliklinikka, Siltasaarenkatu 12

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä    

Kantonen Jarmo

Kastepohja Jussi

Lepikko Rita, poistui paikalta kohdan 109 § jälkeen

Lindström Janika

Rajala Pertti

Rantala Janne

Toivanen Satu, pj

Franz-Koivisto Larissa (varajäsen)

Vilponen Jappe (varajäsen)

Poissa

Inkinen Ari

Henkilöstö

Läsnä    

Minna Malin, henkilöstön edustaja

Lund Pekka, toiminnanjohtaja

Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri

Anna-Liisa Karhula, viestintäpäällikkö, kohdat 109–110 §

100 § Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja Satu Toivanen avasi kokouksen ja Pertti Rajala piti alkuhartauden.

101 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

102 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Jappe Vilposta ja Jarmo Kantosta.

Päätös: Esityksen mukainen.

103 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Esityksen mukainen.

104 § Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

105 § Talouskatsaus 1–8/2022

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esittelee talouskatsauksen 1–8/2022.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

106 § Varallisuuden uudelleen kohdentaminen

Sininauhaliiton varallisuus on peräisen Olga Hjelmman-rahaston sekä STEA:n investointiavustuksen avulla tehdyistä kiinteistökaupoista ja näistä saaduista myyntivoitoista. Tämän lisäksi osa varallisuudesta on peräisin vuosien 2008–2018 aikana myydyistä pääosin taloushallinto- ja arviointipalveluista.

Osa Sininauhaliiton varallisuudesta sijoitettiin vuoden 2018 aikana Taalerin, nykyinen Aktia, eri omaisuusluokkiin sijoittavaan erityissijoitusrahastoon. Osa varallisuudesta päätettiin jättää OP:n korkorahastoihin odottamaan STEA investointiavustusta tukiasuntojen hankintaan. Tarkoituksena oli hankkia investointiavustuksen turvin Sininauhaliiton jäsenyhdistyksille edelleen vuokrattavia tukiasuntoja. Investointiavustusta haettiin kaksi kertaa saamatta avustusta.

Liiton varallisuutta on ollut kiinni OP:n korkorahastoissa vuodesta 2014. Ilmeisesti Alun perin tarkoituksena on ollut lyhyen aikavälin kassanhallinta. OP korkorahastojen lyhyen aikavälin ennuste on tappiollinen eikä näiden tuotto-odotus tulevaisuudessakaan ole liiton sijoitussuunnitelman mukainen.

Lisäksi liiton pankkitilillä on varallisuutta, jota ei tulevina vuosina tarvita maksuvalmiuden turvaamiseen.

Liitteenä kooste OP varainhoito Oy:n ehdottamista erityissijoitusrahastoista sekä nykyisin käytössä oleva Aktian rahasto.

Esitys: Sijoitetaan 200 000 euroa liiton pankkitililtä Aktia varainhoitosalkku+ Tasapainoinen – erikoissijoitusrahastoon. Siirretään OP Varainhoito Oy:ssä olevat korkorahastot OP:n ehdotuksesta valittaviin erikoissijoitusrahastoihin ajallista hajautusta hyödyntäen vuoden 2023 loppuun mennessä. Osa ostoista voidaan tehdä ennen tulouttamista pankkitilin turvin.

Päätös: Hallitus on tietoinen nykyisestä sijoitussuunnitelmasta ja päätti jatkaa nykyisellä sijoitussuunnitelmalla vuoteen 2023. Sijoitussuunnitelma päivitetään vuoden 2023 kevätkauden aikana.

Hallitus päätti sijoittaa liiton pankkitililtä 200 000 euroa Aktia varainhoitosalkku+ Tasapainoinen – erikoissijoitusrahastoon vuoden 2022 loppuun mennessä. Tämän lisäksi hallitus päätti siirtää OP Varainhoito Oy:ssä olevat korkorahastot OP:n ehdotuksesta valittaviin erikoissijoitusrahastoihin ajallista hajautusta hyödyntäen vuoden 2023 loppuun mennessä. Siirtoja tehtäessä huomioidaan sijoitussuunnitelman päivittäminen. Osa ostoista on mahdollista tehdä ennen tulouttamista pankkitilin turvin.

107 § Avitus- säätiön pyyntö nimetä ehdokas heidän hallitukseensa

Sininauhaliitto on Työvalmennussäätiö Avituksen perustajajäsen. Avitus toimii Jämsän seudulla. Meille on tullut pyyntö nimetä ehdokas säätiön hallitukseen toimikaudelle 2023–2024. Kaudella 2021–2022 hallituksen varajäsenenä toimii Anne Hyyrynen.

Kyse on paikallisesta työvalmennussäätiöstä, jonka hallintoon osallistuminen ei ole Sininauhaliitolle erityisen merkityksellistä.

Esitys: Sininauhaliitto ei tee esitystä Työvalmennussäätiö Avitus sr:n hallituksen jäseneksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

108 § Päihdepalvelusäätiön pyyntö nimetä ehdokas heidän hallitukseensa

Sininauhaliitto on Päihdepalvelusäätiön perustajajäsen. Päihdepalvelusäätiö toimii Kuopion seudulla. Meille on tullut pyyntö nimetä ehdokas säätiön hallitukseen toimikaudelle 2023–2024. Kaudella 2021–2022 hallituksen jäsenenä toimii Pekka Lund.

Kyse on merkittävästä alueellisesta päihdealan toimijasta, jonka hallitustyöskentelyyn osallistuminen tarjoaa kiinnostavan näkökulman alueelliseen päihde- ja päihdepalvelutilanteeseen, mikä puoltaa ehdokkaan nimeämistä hallitukseen.
Tulevalla hallituksen toimikaudella voi Sininauhaliiton kannalta nousta esiin kysymys mahdollisesta kilpailuasetelmasta, mikäli Pohjois-Savon hyvinvointialue kilpailuttaa palveluita ja jotkin Sininauhaliiton jäsenjärjestöt osallistuvat kilpailutuksiin. Tällöin Sininauhaliiton edustaja voi Päihdepalvelusäätiön hallituksessa joutua tilanteeseen, jossa hänen Päihdepalvelusäätiön hallituksen edustajana tulee edistää Päihdepalvelusäätiön asiaa tilanteessa, jossa Päihdepalvelusäätiö kilpailee Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen kanssa palvelumarkkinoilla. Tällä hetkellä monet nykyiset palvelusopimukset ovat voimassa siirtymäkauden alun, joten välttämättä hallituskaudella 2023–2024 näitä intressiristiriita- tai jääviystilanteita ei tule, ainakaan runsaasti. Tämä näkökulma on kuitenkin otettava huomioon päätöstä tehtäessä.

Esitys: Sininauhaliitto esittää Pekka Lundia Päihdepalvelusäätiö sr:n hallitukseen kaudelle 1.1.2023-31.12.2024.

Päätös: Sininauhaliitto ei tee esitystä Päihdepalvelusäätiö sr:n hallitukseen kaudelle 1.1.2023-31.12.2024.

109 § Toivo-verkkomedia

Sininauhaliitto alkaa julkaista Toivo-verkkomediaa ensi vuoden alussa hallituksen syksyllä 2019 tekemän päätöksen mukaisesti. Esittelemme katsauksen Toivo-verkkomediaan, sen historiaan ja viestinnälliseen luonteeseen, sen kytkeytymiseen strategiaan ja linjapaperiin sekä Toivoon liittyvään jäsenjärjestöyhteistyöhön.

Lisäksi hallitus päättää edustajansa Toivo-verkkomedian toimitusneuvostoon.

Viestintäpäällikkö Anna-Liisa Karhula osallistuu tämän kohdan käsittelyyn.

Esitys: Merkitään tiedoksi Toivo-verkkomediaan liittyvä esittely. Päätösasiana Sininauhaliiton hallitus nimeää edustajansa Toivo-verkkomedian toimitusneuvostoon.

Päätös: Merkittiin tiedoksi Toivo-verkkomediaan liittyvä esittely ja Toivo-verkkomedian toimitusneuvostoon hallituksen edustajaksi valittiin Satu Toivanen.

110 § Sininauhaliiton logouudistus

Strategian uudistamisen yhteydessä on hyvä aika käydä keskustelu Sininauhaliiton logosta ja ilmeestä. Nykyinen nauhalogo korvasi aiemman ristilogon vuonna 2015, tarkemmin LIITE.

Erilaisia sinistä nauhaa hyödyntäviä logoja on useilla Sininauhaliiton jäsenjärjestöillä, joten logoa mahdollisesti uudistettaessa voi olla perusteltua käydä keskustelua myös Sininauha-nimisten jäsenjärjestöjen kanssa.

Viestintäpäällikkö Anna-Liisa Karhula osallistuu tämän kohdan käsittelyyn.

Esitys: Päätetään, ryhdytäänkö valmistelemaan logouudistusta vai jatketaanko nykyisellä logolla.

Päätös: Päätettiin jatkaa nykyisellä logolla.

 111§ Muut asiat

 • Tiedotettiin uutta henkilöstön edustajaa mahdollisuudesta esittää hallituksen kokouksen esityslistalle asioita. Esitykset liiton hallituksen esityslistaan voi jättää toiminnanjohtajan kautta tai suoraan puheenjohtajalle viimeistään 10 päivää ennen kokousta.
 • Tiedotettiin hallitusta liiton joulukalenterista ja toivottiin hallituksen osallistumista yhden joulukalenteriluukun tekemiseen. Hallitus lupasi, että liiton vuoden 2022 joulukalenterissa on yksi luukku liiton hallituksen puolesta.

112 § Seuraavat kokoukset

 • Tiistai 15.11 klo 8.30–10.00, Teams-kokous
 • Maanantai 12.12. klo 11.00–15.00, Joululounas ja kokous. Ravintola Sipuli, Kanavaranta 7, 00170 Helsinki. Osallistuminen ja mahdolliset erityisruokavaliot pyydetään ilmoittamaan Nina Hagmanille 2 viikkoa ennen kokousta.
 • Torstai 26.1.2023 Siniboss-tapahtuman yhteydessä klo 16–18.00, Aito-keskus, n. 25 km Tampereelta/Teams.
 • Torstai 16.2.2023 Sininauhaliiton suunnittelupäivien yhteydessä Helsingissä (paikka vahvistamatta) klo 16.00–18.00. Hallituksen ja henkilöstön yhteinen työskentely klo 14.30–16.

113 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.56.

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 8/2022

Aika 20.9.2022 klo 8.30

Paikka Teams

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä:

Inkinen Ari

Kantonen Jarmo

Kastepohja Jussi

Lepikko Rita

Lindström Janika

Rajala Pertti

Rantala Janne

Toivanen Satu

Franz-Koivisto Larissa (varajäsen)

Vilpola Jappe (varajäsen)

Henkilöstö

Läsnä:

Minna Malin, henkilöstön edustaja

Lund Pekka, toiminnanjohtaja

Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri

90 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 8.30 ja Janika Lindström piti alkuhartauden. Henkilöstön edustaja Minna Malin esittäytyi.

91 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

92 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Satu Toivasta ja Larissa Franz-Koivistoa.

Päätös: Esityksen mukainen.

93 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Esityksen mukainen.

94 § Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

95  § STM:n ruoka-apuun tarkoitettujen avustusten jakamiseen liittyvän työryhmän nimeäminen

STM on 29.8.2022 avannut haettavaksi valtionavustukset ruoka-apuun. Keväällä 2022 Sininauhalii- ton hallituksessa käydyn keskustelun mukaisesti Sininauhaliitto toimii hakijana ja jäsenjärjestöjensä osahankkeiden kokoajana tässä haussa. Haku umpeutuu 23.9.2022.

On todennäköistä, että STM:n Sininauhaliiton hakemukselle myöntämä avustus on pienempi kuin haettu summa. On lisäksi hyvin mahdollista, että STM:n avustuspäätös ei anna yksiselitteistä vas-tausta siihen, keille avustusta tulee ohjata ja kuinka paljon. Tämän takia tarvitaan työryhmä päättämään avustuksen jakamisesta jäsenjärjestöille avustuspäätöksen valmistuttua. Päätöksen tekevän työryhmän tulee perehtyä hakemuksiin huolellisesti, minkä takia työtä on paljon. Ryhmä ei myöskään se saa olla esteellinen. Koska hallituksessa on useita avustusta hakevien järjestöjen edustajia ja koska päätöksenteon pohjaksi vaadittavan työn määrä on runsas, Sininauhaliiton hallitus ei ole luonteva työryhmä.

Esitys: Perustetaan työryhmä päättämään STM:n ruoka-apuun tarkoittaman valtionavustuksen kohdentamisesta Sininauhaliiton jäsenjärjestöille tilanteessa, jossa myönnetty avustussumma on pienempi kuin haettu summa. Nimetään ryhmään hallituksen puheenjohtaja Ari Inkinen sekä Sininauhaliiton työntekijöistä järjestöpäällikkö Susanna Kiuru, talous- ja henkilöstöpäällikkö Marja Mettälä sekä toiminnanjohtaja Pekka Lund.

Päätös: Esityksen mukainen.

96  § Linjapaperin sisällöt

Kehittämispäivillä 25.8. esitetyllä tavalla Sininauhaliitossa valmistellaan osana strategiaprosessia linjapaperi, jossa määritellään Sininauhaliiton yhteiskunnallisen vaikuttamisen kannalta keskeiset teemat ja niihin liittyvät sisällölliset linjaukset. Linjapaperin kirjoittaminen etenee siten, että Kati-Pupita Mattila on aloittanut 50-prosenttisen puoli vuotta kestävän työn linjapaperin kirjoittajana 1.9. Henkilöstölle on ilmoitettu kymmenen keskustelutilaisuutta syyskauden 2022 ajalle; näissä keskuste- luissa työstetään linjapaperin sisältöjä. Ensimmäinen keskustelu on 14.9. ja siinä keskustellaan linjapaperin sisällysluettelosta. Hallitus keskustelee kokouksessaan 20.9. samasta asiasta saman esityksen pohjalta ja saa keskustelunsa tueksi henkilöstön 14.9. käymän keskustelun tärkeimmät viestit. Hallitus tekee 20.9. päätöksen linjapaperin alustavasta sisällysluettelosta, jonka mukaisesti käydään henkilöstön kanssa keskustelut syksyn aikana. Linjapaperi palaa hallituksen käsittelyyn myöhemmissä kokouksissa.

Hallitus kävi keskustelua linjapaperin alustavasti sisällysluettelosta ja pohti seuraavien teemojen merkitystä ja käsittelytapaa linjapaperissa. Seuraavat asiat toivottiin huomioitavan tekstiosuudessa:

 • Kristillisyys käsitellään osana esimerkiksi riippuvuusongelmasta toipumista, elämän kokonaisvaltaisuutta ja järjestöjen toimintaedellytyksiä.
 • Kristillinen lähimmäisen rakkaus
 • Henkilökohtaisten taloudellisten ongelmien lisääntyminen
 • Läheistyön merkityksen vahvistaminen
 • Kokemusasiantuntijuus osana sosiaalialaa ja polkuna työelämään.
 • Sininauhaliiton suhde Suomen ulkopuolella tapahtuvaan riippuvuustyöhön
 • Ilmastonmuutoksen vaikutukset kohderyhmään.

Esitys: Päätetään linjapaperin alustavasta sisällysluettelosta syksyn 2022 työskentelyä varten liitteenä olevan esityksen pohjalta.

Päätös: Hallitus hyväksyi linjapaperin sisällysluettelon.

97 § Muut asiat

Ei muita asioita.

98 § Seuraavat kokoukset

 • Perjantai 10. klo 11.00–15.00, Hakaniemi, Siltasaarenkatu 12 A, 6. krs.
 • Tiistai 11 klo 8.30–10.00, Teams-kokous
 • Maanantai 12. klo 11.00–15.00, Joululounas ja kokous. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
 • 1.2023 Siniboss-tapahtuman yhteydessä klo 16–18.00, Aito-keskus, n. 25 km Tampereelta/Teams.

99 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.25.

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 7/2022

Aika 25.8.2022 klo 16.00

Paikka Hotelli Sveitsi, Hyvinkää

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä:

Inkinen Ari

Kantonen Jarmo, poistui paikalta 86 § aikana

Kastepohja Jussi

Lepikko Rita

Lindström Janika

Rajala Pertti

Rantala Janne

Toivanen Satu

Franz-Koivisto Larissa (varajäsen)

Poissa:

Vilpola Jappe (varajäsen)

Henkilöstö

Läsnä:

Suvi-Sorja Kemppainen, henkilöstön varaedustaja

Lund Pekka, toiminnanjohtaja

Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri

 75 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.07 ja Rita Lepikko piti alkuhartauden.

76 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

77 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Pertti Rajalaa ja Janne Rantalaa.

Päätös: Esityksen mukainen.

78 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Esityksen mukainen.

79 § Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

80 § Talouskatsaus 1–6/2022

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esittelee talouskatsauksen 1–6/2022.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

81 § Jäsenjärjestöavustukset

 Sininauhaliitto on vuosien ajan hakenut, saanut ja jakanut STEAn jäsenjärjestöavustuksia omille jäsenjärjestöilleen. Summa on viime vuosina ollut 70 000 euroa. Jäsenjärjestöavustuksia koskevat periaatteet tulee käsitellä hallituksessa. Esitys periaatteista on liitteenä.

Esitys: Sininauhaliitto hakee STEAlta 70 000 euroa jäsenjärjestöavustusta jakaakseen rahan eteenpäin jäsenjärjestöilleen liitteessä esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukainen.

82 § Suomen Ekumeenisen Neuvoston kumppanuusjäseneksi hakeminen

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelin. SEN:n säännöt ovat liitteenä. SEN:n kumppanuusjärjestöiksi voidaan hyväksyä Suomessa toimivat kristittyjen yhteyttä edistävät rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt. Kumppanuusjärjestön edustajalla on neuvoston kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kumppanuusjärjestöt voivat nimetä edustajansa myös jaostoihin. Jaostotyöskentelyssä on kumppanuusjärjestön edustajalla em. oikeuksien lisäksi myös äänioikeus.

Sininauhaliiton voi katsoa täyttävän SEN:n kumppanuusjärjestön kriteerit. Sininauhaliiton jäsenjärjestöistä Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö ja Suomen Caritas ovat SEN:n kumppanuusjärjestöjä. Toiminnanjohtaja tapaa SEN:n pääsihteerin ennen hallituksen 25.8. kokousta ja välittää terveiset tuosta tapaamisesta kokoukseen.

SEN:n hallituksen seuraava kokous on 4.10.2022, joten vapaamuotoinen hakemus kumppanuusjäsenyydestä pitää toimittaa hyvissä ajoin ennen tätä, jos päätämme hakea jäsenyyttä. Kumppanuusjäsenyydestä päättää yleiskokous.

Esitys: Käydään keskustelu ja tehdään sen pohjalta päätös hakea tai olla hakematta Suomen Ekumeenisen Neuvoston kumppanuusjäseneksi.

Päätös: Sininauhaliitto hakee Suomen Ekumeenisen Neuvoston kumppanuusjäseneksi.

83 § Esitykset Visio-säätiön hallitukseen

Sininauhaliitto on yksi Visio-säätiön sr:n perustajajäsen. Visio-säätiö tarjoaa palveluita työ- ja toimintakyvyn parantamiseen, työllisyyden edistämiseen sekä koulutukseen ensisijaisesti Saarijärvellä. Säätiön sääntöjen mukaan meillä on perustajajäsenenä oikeus esittää Visio-säätiön hallitukseen varsinaista jäsentä sekä tälle henkilökohtaista varajäsentä toimikaudelle 2023–2024. Nykyisessä Visio-säätiön hallituksessa ei ole Sininauhaliiton esittämää jäsentä.

Esitys: Sininauhaliitto ei tee esitystä Visio-säätiön hallituksen jäseneksi.

Päätös: Esityksen mukainen. 

84 § SiniBoss-tapahtuman ja Liiton kokouksen sekä jäsenjärjestöpäivien ajankohta

Sininauhaliiton vuotuisiin tapahtumiin kuuluvat SiniBoss-tapahtuma tammikuussa sekä Jäsenjärjestöpäivät, joiden yhteydessä järjestetään Liiton kokous. 

Esitys: SiniBoss-tapahtuma pidetään 25.-26.1.2023 ja sen yhteydessä pidetään myös hallituksen kokous. Jäsenjärjestöpäivät pidetään 19.–20.4. ja niiden yhteydessä pidetään myös Liiton kokous 20.4. kello 14.

Päätös: Esityksen mukainen. Hallituksen kokous pidetään Siniboss-tapahtuman yhteydessä 26.1. klo 16.00 alkaen.

85 § Sininauhasäätiön sääntöjen uudistaminen

Sininauhasäätiön ja Sininauhaliiton hallitusten ja toimihenkilöiden edustajat kokoontuivat viime kokouksessa 13.6.2022 päätetyllä tavalla keskustelemaan Sininauhasäätiön sääntöjen uudistamisesta. 15.8.2022 pidetyssä tapaamisessa todettiin sääntöjen uudistamisen tarve ja keskityttiin erityisesti siihen, miten Sininauhasäätiön hallitus jatkossa nimetään.

Keskustelussa todettiin ongelmalliseksi sekä a) nykyinen käytäntö, jonka mukaisesti Sininauhaliitto nimeää kolme jäsentä ja Säätiön hallitus täydentää muuten itse itseään, b) ajatus siitä, että Säätiön hallitus täydentäisi itse itseään, että se, että c) Sininauhaliitto nimeäisi Sininauhasäätiön hallituksen.

Sovittiin, että Sininauhasäätiö, hyödyntäen soveltuvalla tavalla muiden julkisrahoitteisten säätiöiden tarjoamia esimerkkejä, valmistelee uutta mallia, jossa olisi jokin hallituksen nimeävä ja mahdollisesti muita tehtäviä omaava toimielin, esimerkiksi valtuuskunta. Mahdollisesti tämän toimielimen voisivat nimetä Sininauhaliitto ja Sininauhasäätiö.

Sininauhaliiton mukana olleet edustajat antoivat suostumuksen sääntöjen uudistamisen valmistelemiseen näistä lähtökohdista.

Yhteinen työryhmä palaa asiaan, kun Säätiö on saanut valmisteltua esityksen. Tavoite on, että uudet säännöt olisivat voimassa siten, että niiden mukaisesti voitaisiin toimia, kun Säätiön hallitus seuraavan kerran nimetään nykyisen hallituksen toimikauden päättyessä vuoden 2023 lopussa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

86 § Sininauhaliiton tuleva strategia

Jaettiin tunnelmia ennen kokousta henkilöstön kanssa käydystä strategia-aiheisesta keskustelusta ja kuultiin henkilöstön myönteinen tunnelma siitä, että hallitus osallistui työskentelyyn.               

87 § Muut asiat

Ei muita asioita.

88 § Seuraavat kokoukset

 • Tiistai 20.9. klo 8.30–10.00, Teams-kokous
 • Perjantai 14.10. klo 11.00–15.00, Pasila/Hakaniemi
 • Tiistai 15.11 klo 8.30–10.00, Teams-kokous
 • Maanantai 12.12. klo 11.00–15.00, Joululounas ja kokous. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
 • 1.2023 Siniboss-tapahtuman yhteydessä klo 16–18.00, Siniboss-tapahtuman järjestämispaikka/Teams.

 89 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.28.

 

 

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 6/2022

Aika 13.6.2022 klo 11.00

Paikka Scandic Pasila, kokoushuone Raakel

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet
Läsnä:

Inkinen Ari

Kantonen Jarmo, paikalla 70 § alkaen

Kastepohja Jussi

Lepikko Rita, poistui paikalta 72 § aikana

Lindström Janika

Rajala Pertti, poistui paikalta 72 § aikana

Rantala Janne

Toivanen Satu

Franz-Koivisto Larissa (varajäsen), paikalla 67 § alkaen

Vilpola Jappe (varajäsen)

Henkilöstö
Läsnä:

Hyyrynen Anne, henkilöstön edustaja

Lund Pekka, toiminnanjohtaja

Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri

66 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.08 ja Jussi Kastepohja piti alkuhartauden.

67 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

68 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Pertti Rajalaa ja Janne Rantalaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Toivanen ja Larissa Franz-Koivisto.

69 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Siirrettiin kohta 73 § seuraavat kokoukset käsiteltäväksi työjärjestyksestä päättämisen jälkeen, muuten päätettiin etukäteen lähetetyn esityslistan mukaisesta työjärjestyksestä.

70 § Seuraavat kokoukset

 • Torstai 25.8.2022 iltapäivä. Työskentelyä yhdessä Sininauhaliiton henkilöstön kanssa liiton kehittämispäivillä, jonka jälkeen hallituksen kokous. Paikka ja tarkempi aika ilmoitetaan lähempänä.
 • Tiistai 20.9. klo 8.30–10.00, Teams-kokous
 • Perjantai 14.10. klo 11.00–15.00, Pasila
 • Tiistai 15.11 klo 8.30–10.00, Teams-kokous
 • Maanantai 12.12. klo 11.00–15.00, Joululounas ja kokous. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

71 § Edustajat työryhmään valmistelemaan Sininauhasäätiön sääntömuutosta

Edellisessä hallituksen kokouksessa 25.5. käsiteltiin Sininauhasäätiön sääntöjen muuttamista. Säätiön hallitus ehdottaa yhteistä työryhmää valmistelemaan Sääntöjen muuttamista. Säätiön hallitus on omassa kokouksessaan nimennyt jäsenet työryhmään ja pyytää Liittoa tekemään samoin. Yhteinen työryhmä kokoontuisi kesälomien jälkeen valmistelemaan sääntömuutosta. Muusta yhteistyöstä, kuten mahdollisesta Säätiön toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan vierailusta Sininauhaliiton hallituksen kokouksessa tai hallitusten yhteisestä tapaamisesta päätettäisiin myöhemmin.

Esitys: Nimetään jäsenet työryhmään, joka yhdessä Sininauhasäätiön nimeämien edustajien kanssa valmistelee Sininauhasäätiön sääntöjen uudistamista.

Päätös: Hallitus nimesi työryhmään hallituksen jäsenistä Ari Inkisen, Pertti Rajalan, Larissa Franz-Koiviston sekä Janika Lindströmin sekä toimihenkilöistä Pekka Lundin ja liiton lakimiehen Suvi-Sorja Kemppaisen.

72 § Strategian valmistelu

Sininauhaliiton nykyinen strategiakausi päättyy vuoden 2022 lopussa ja uuden strategian valmistelu on aloitettu syksyllä 2021. Toiminnanjohtaja käy läpi tähänastisen strategiaprosessin vaiheet. Sininauhaliiton arviointipäällikkö vierailee kertomassa keskustelun tueksi strategian kannalta keskeisiä näkökulmia jäsenille ja henkilöstölle tehdystä vuosikyselystä. Tämän jälkeen erityisinä keskustelun teemoina ovat a) keitä varten Sininauhaliitto on ja b) keiden kanssa Sininauhaliiton on perusteltua tehdä strategista yhteistyötä. Toiminnanjohtaja alustaa ja ohjaa keskustelun.

Hallitus kävi keskustelua arviointipäällikkö Nina K. Hietakankaan sekä toiminnanjohtajan alustusten pohjalta. Toiminnanjohtaja lupasi toimittaa hallitukselle kesän aikana koosteen kevään aikana käytyjen strategiatyöskentelyjen osalta.

73 § Muut asiat

Ei muita asioita.

74 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.55.

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 5/2022

Aika 25.5.2022 klo 13.00

Paikka Pasilanraitio 5, krs.2 / Teams

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet
Läsnä:

Inkinen Ari

Kantonen Jarmo

Kastepohja Jussi

Lepikko Rita, poissa 62 §

Lindström Janika

Rajala Pertti

Rantala Janne

Toivanen Satu

Franz-Koivisto Larissa (varajäsen), poissa 62 §

Vilpola Jappe (varajäsen), paikalla 58 § alkaen

Henkilöstö
Läsnä:

Hyyrynen Anne, henkilöstön edustaja

Lund Pekka, toiminnanjohtaja

Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri

54 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00 ja piti alkuhartauden.

55 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

56 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Rita Lepikkoa ja Janika Lindströmiä.

Päätös: Esityksen mukainen.

57 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Siirrettiin kohta 64 § seuraavat kokoukset käsiteltäväksi työjärjestyksestä päättämisen jälkeen, muuten päätettiin etukäteen lähetetyn esityslistan mukaisesta työjärjestyksestä.

58 § Seuraavat kokoukset

 • Maanantai 13.6.2022 klo 11.00–16.00 Paikka tiedotetaan lähempänä kokousta.
 • Torstai 25.8.2022 iltapäivä. Työskentelyä yhdessä Sininauhaliiton henkilöstön kanssa liiton kehittämispäivillä, jonka jälkeen hallituksen kokous. Paikka ja tarkempi aika ilmoitetaan lähempänä.

59 § Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

60 § Talouskatsaus 1-4/2022

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esittelee talouskatsauksen 1-4/2022.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

61 § Liiton keskeiset sopimukset, suunnitelmat ja luvat

Sininauhaliiton lakisääteiset asiakirjat ovat ajan tasalla, pois lukien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka laadinta on työn alla. Liiton perusdokumentit, esimerkiksi talous- ja johtosääntö ovat ajan tasalla. Liitolla ei ole luvanvaraista toimintaa tai palveluita. Uusille hallituksen jäsenille toimitetaan liiton säännöt, talous- ja johtosääntö, strategia vuosille 2019–2022, toimintasuunnitelma 2022 sekä hallituksen vuosikello osana hallituksen edustajien perehdytystä.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Larissa Franz-Koivisto ja Rita Lepikko poistuivat kokouksesta (jääviys 62§ käsittelyssä).

62 § Jäsenjärjestöavustukset

Sininauhaliitto jakaa vuosittain STEA:lta saamansa jäsenjärjestöavustuksen jäsenilleen. Kyse on maksimissaan 5000 euron suuruisista pienavustuksista, jollainen voidaan myöntää vain järjestölle, jolla ei ole muuta STEA-rahoitusta. Vuoden 2022 jäsenjärjestöavustuksia koskevat periaatteet on hyväksytty hallituksessa 26.8.2021. Haku jäsenjärjestöavustuksen saamiseksi avattiin 29.3. ja määräaikaan 15.5. mennessä hakemuksia tuli 22 järjestöltä yhteensä 91600 euroa. STEAn avustus on 70000 euroa mutta edelliseltä vuodelta oli siirtynyt tälle vuodelle käyttämätöntä avustusta 14655 euroa, joten jaettavaa oli yhteensä 84655 euroa. Avustusprosessista on vastannut Anne Hyyrynen, esitys jäsenjärjestöavustusten myöntämisestä on liitteenä.

Esitys: Myönnetään jäsenjärjestöavustusta kahdellekymmenelle kahdelle Sininauhaliiton jäsenjärjestölle esityksen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukainen.

Larissa Franz-Koivisto ja Rita Lepikko palasivat takaisin kokoukseen.

63 § Sininauhasäätiön sääntöjen uudistaminen

Sininauhasäätiö on Sininauhaliiton jäsenjärjestö, joka eroaa muista jäsenjärjestöistä siten, että Sininauhaliitto on aikanaan perustanut Sininauhasäätiön. Tämän takia Sininauhasäätiön säännöissä on useita Sininauhaliittoa koskevia kohtia, kuten hallituksen valintaan ja säätiön tarkoitusta tai sääntöjen muuttamiseen liittyvissä pykälissä.

Sininauhasäätiö on ilmoittanut käynnistävänsä sääntömuutoksen, jossa tarkastellaan esimerkiksi säätiön tarkoitusta koskevaa sanoitusta sekä hallituksen valintaa koskevaa pykälää. Säätiön säännöissä todetaan, että Säätiön hallituksen tulee pyytää Sininauhaliiton hallitukselta kirjallinen kanta Säätiön tarkoitusta muutettaessa (14 §) tai Säätiön sääntöjä muutettaessa (15 §).

Sininauhasäätiön toimitusjohtaja on pyytänyt informoimaan käynnistyneestä sääntöuudistuksesta Sininauhaliiton hallitusta ja kertomaan Säätiön toiveena olevan, että asiasta voitaisiin jossain vaiheessa keskustella myös hallitusten tai niiden edustajien kesken.

Hallitus kävi keskustelua Sininauhaliiton edellisestä kannasta Sininauhasäätiön sääntömuutokseen sekä tämän yhteydessä ehdotuksesta, että liiton ja säätiön hallitukset kokoontuisivat kerran vuodessa yhdessä. Keskustelussa päädyttiin ehdottamaan Sininauhasäätiölle yhteisen hallituksen kokouksen järjestämistä sekä muuten odottamaan Sininauhasäätiön yhteyden ottoa sääntömuutokseen liittyen.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

64 § Muut asiat

Ei muita asioita.

65 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55.

 

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 4/2022

Aika 27.4.2022 klo 15.48 – 16.01

Paikka Messukeskus, HolidayInn

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet
Läsnä:

Inkinen Ari

Kantonen Jarmo

Kastepohja Jussi

Lepikko Rita

Lindström Janika

Rajala Pertti

Toivanen Satu

Franz-Koivisto Larissa (varajäsen)

Vilpola Jappe (varajäsen)

Poissa:

Rantala Janne

Henkilöstö
Läsnä:

Hyyrynen Anne, henkilöstön edustaja

Lund Pekka, toiminnanjohtaja

Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri

45 § Kokouksen avaus

Kokouksen vanhimpana Pertti Rajala avasi kokouksen klo 15.48.

46 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

47 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä ensimmäistä

hallituksen jäsentä.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jussi Kastepohja ja Larissa Franz-Koivisto.

48 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen työjärjestys.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena ja kutsuttiin talous- ja henkilöstöpäällikkö Marja Mettälä hallituksen sihteeriksi uudelle hallituskaudelle.

49 § Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Sininauhaliiton sääntöjen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Hallitus valitsi yksimielisesti keskuudestaan seuraavalle hallituskaudelle puheenjohtajaksi Ari Inkisen ja varapuheenjohtajaksi Satu Toivasen.

50 § Jäsenhakemus: Tehdään Hyvä Teko ry

Sininauhaliitto on vastaanottanut jäsenhakemuksen Tehdään Hyvä Teko ry:ltä. Kyseessä on verraten uusi yhdistys Kokkolasta. Yhdistys tukee pitkäaikaistyöttömien paluuta työelämään ja kertoo lähtevänsä toiminnassaan kristilliseltä arvopohjalta, hakemuksen mukaan kristillisyys on keskeistä yhdistyksen toiminnassa. Yhdistyksen säännöissä ei kuitenkaan mainita kristillisyyttä. Sininauhaliiton jäseneksi voidaan sääntöjen mukaan hyväksyä säännöissä mainituilla aloilla toimivat ”oikeuskelpoiset kristilliset yhdistykset, säätiöt ja yhteisöt”. Sääntöjensä perusteella Tehdään Hyvä Teko ry ei ole kristillinen yhdistys.

Esitys: Sininauhaliitto ei hyväksy Tehdään Hyvä Teko ry:tä jäsenekseen, koska se ei ole sääntöjensä perusteella kristillinen yhdistys.

Päätös: Esityksen mukainen.

51 § Muut asiat

Ei muita asioita.

52 § Seuraavat kokoukset

 • Keskiviikko 25.5.2022 klo 13.00–16.00 Sininauhaliiton toimisto Pasilanraitio 5, krs. 2. / Teams.
 • Maanantai 13.6.2022 klo 11.00–16.00 Paikka tiedotetaan lähempänä kokousta.
 • Torstai 25.8.2022 iltapäivä. Työskentelyä yhdessä Sininauhaliiton henkilöstön kanssa liiton kehittämispäivillä, jonka jälkeen hallituksen kokous. Paikka ja tarkempi aika ilmoitetaan lähempänä.

53 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.01.

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 3/2022

Aika 28.3.2022 klo 12.00

Paikka Pasilanraitio 5, 2. krs

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet
Läsnä:

Inkinen Ari, puheenjohtaja
Kastepohja Jussi
Lindström Janika, Teams
Rajala Pertti
Suojalehto Ella
Toivanen Satu
Vilkman Kristian, varapuheenjohtaja
Vuorenniemi Jouko
Frans-Koivisto Larissa (varajäsen)
Rantala Janne (varajäsen), Teams

Henkilöstö
Läsnä:

Hyyrynen Anne, henkilöstön edustaja
Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri
Nina K. Hietakangas, arviointipäällikkö, kohta 39 §

Muut    
Läsnä:

Hilden Johanna, kohta 34 §, Teams

28 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 12.06 ja Kristian Vilkman piti alkuhartauden.

29 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

30 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Ella Suojalehtoa ja Satu Toivasta.

Päätös: Esityksen mukainen.

31 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Lisätään kohtaan muut asiat Sininauhaliiton tuki Ukrainan kriisiin sekä hallituksen jäsenten osallistumiset Sininauhaliiton tapahtumiin. Muuten esityksen mukainen.

32 § Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja esitti katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

33 § Talouskatsaus 12/2022

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esitteli talouskatsauksen 1-2/2022.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

34 § Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021

Käsiteltiin Sininauhaliiton vuoden 2021 Toimintakertomus ja tilinpäätös, jonka tilintarkastaja on tarkistanut ja hyväksynyt. Tilintarkastaja Johanna Hilden Nexiasta osallistui kohdan käsittelyyn.

Esitys: Hyväksytään ja allekirjoitetaan Sininauhaliiton Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021 ja esitetään sen hyväksymistä liiton kokoukselle 27.4.2022.

Päätös: Esityksen mukainen.

35 § Alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023

Liiton kokous käsittelee sääntöjen mukaan alustavan toimintasuunnitelman ja talousarvion 2023. Toimintasuunnitelma ja talousarvio on tehty tämänhetkisen tilannearvion perusteella.

Kohdan yhteydessä käytiin keskustelua Olga Hjelmmanin rahaston käytön suunnittelun aloittamisesta siten, että rahaston varojen käyttö voisi varovaisesti alkaa vuoden 2023 aikana.

Esitys: Hyväksytään liiton kokoukselle esitettäväksi alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023.

Päätös: Esityksen mukainen.

36 § Talousarvio 2022

Käsitellään vuoden 2022 talousarvio.

Esitys: Hyväksytään vuoden 2022 talousarvio ja esitetään sen hyväksymistä Liiton kokoukselle 27.4.2022.

Päätös: Esityksen mukainen.

37 § Henkilöstökertomus

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esitteli vuoden 2021 henkilöstökertomuksen. Henkilöstön edustaja kertoi näkemyksensä henkilöstön tilasta sekä tyytyväisyydestä Sininauhaliittoon työnantajana.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

38 § Ei julkinen

39 § Sininauhaliiton hallituksen toiminnan arviointi

Sininauhaliiton arviointipäällikkö on tehnyt hallituksen jäsenille kyselyn hallituksen toiminnasta. Arviointipäällikkö esitteli kyselyn keskeisimmät havainnot.

Kohdan yhteydessä käytiin keskustelua hallituksen ryhmäytymisen parantamisesta uuden hallituskauden alussa.

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

40 § Ruoka-aputyö ja Sininauhaliitto

Edellisessä hallituksen kokouksessa (17.2.2022) käsiteltiin Sininauhaliiton roolia STM:n ruoka-apuun tarkoittamien valtionavustusten koordinoinnissa omien jäsentensä osalta. Sovittiin, että asiaa jatkovalmistellaan ja tuodaan päätettäväksi tähän kokoukseen.

SPR:n (7.3.) ja Samarian (17.3.) kanssa käytyjen keskustelujen perusteella näyttää selvältä, että Sininauhaliiton on luontevaa ja välttämätöntä ottaa rooli omien jäsenjärjestöjensä ruoka-apuun tarkoitettujen STM:n avustusten koordinoinnissa ja hallinnoinnissa. Tämä ei koske Sininauhaliiton jäseninä olevia ViaDia-yhdistyksiä, koska ViaDia ry kokoaa näiden hakemukset ja toimii hakijana näiden osalta.

Perusteluina Sininauhaliiton roolille ovat seuraavat:

 • Monet Sininauhaliiton jäsenet toimivat ruoka-avun parissa ja STM:n avustukset ovat näille jäsenjärjestöille tärkeitä.
 • Samaria ei ole enää valmis ottamaan sillä aiemmin ollutta roolia laajan järjestökokonaisuuden hankkeen koordinoijana. Samaria keskittyy vain joidenkin keskusliittoihin kuulumattomien järjestöjen hakemusten koordinointiin ja hakemiseen.
 • Ruoka-aputyön koordinaation kehittämisestä vastaavan SPR:n näkemys on, että Sininauhaliitolle valtakunnallisena keskusliittona sopii omien jäsentensä avustusten koordinointi.

Tämän hetken tiedon mukaan seuraavan kerran STM avaa avustushaun kesän 2022 jälkeen, jolloin Sininauhaliitto ensimmäisen kerran voi toimia jäsentensä hakemusten kokoajana ja hakijana.

Mikäli hallitus kannattaa esitystä, Samarian kanssa viestitään yhteisesti asiasta Sininauhaliiton jäsenjärjestöille. Tarkoitus on selventää tilannetta ja vahvistaa viestiä siitä, että tästä Sininauhaliiton uudesta roolista on nimenomaan sovittu yhdessä Samarian kanssa ja että se on myös heidän toiveensa.

Esitys: Sininauhaliitto toimii jatkossa omien jäsenjärjestöjensä (poislukien ViaDia-järjestöt) hakemusten koordinoijana ja hakijana STM:n ruoka-apuun tarkoittamien valtionavustusten suhteen.

Päätös: Esityksen mukainen.

41 § Strategiakeskustelu ”#ihmisenpuolella – siis keiden?”

Siirrettiin käsiteltäväksi uuden hallituksen järjestäytymiskokousta seuraavaan kokoukseen.

42 § Muut asiat

1. Sininauhaliiton tuki Ukrainan kriisissä

Hallitus kävi keskustelun Sininauhaliiton tuesta Ukrainan Kriisiin.

Esitys: Sininauhaliitto kohdistaa 10 000 euroa tukea Ukrainan kriisiin International Blue Crossin (IBC) kautta heikoimmassa asemassa olevien auttamistyöhön.

Päätös: Esityksen mukainen.

2. Hallitusten jäsenten matka- ja majoituskustannusten korvaaminen Sininauhaliiton tapahtumiin

Hallitus kävi keskustelun hallituksen jäsenten matka- ja majoituskustannusten korvaamisesta liiton tapahtumien yhteydessä.

Esitys: Sininauhaliitto korvaa hallitusten jäsenten matka- ja majoituskustannukset tilanteissa, joissa Liiton hallituksen jäsen osallistuu liiton tapahtumaan Sininauhaliiton hallituksen jäsenen roolissa.

Päätös: Esityksen mukainen.

43 § Seuraavat kokoukset

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous 27.4.2022 noin kello 16 (Liiton kokouksen jälkeen).

44 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.04.

Kokousmateriaali sisältää 11 kpl liitteitä.

 

 

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 2/2022

Aika 17.2.2022 klo 16.00

Paikka Teams

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä:

Inkinen Ari, puheenjohtaja
Kastepohja Jussi
Lindström Janika
Rajala Pertti
Suojalehto Ella
Toivanen Satu
Vuorenniemi Jouko
Frans-Koivisto Larissa (varajäsen)
Rantala Janne (varajäsen)

Poissa:

Vilkman Kristian, varapuheenjohtaja

Henkilöstö

Läsnä:

Hyyrynen Anne, henkilöstön edustaja
Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri
Kemppainen Suvi-Sorja, kohta 22 §
Kiuru Susanna, kohta 24 §

17 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

18 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

19 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Kastepohjaa ja Janika Lindströmiä.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja Janika Lindström ja Pertti Rajala.

20 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Esityksen mukainen.

21 § Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

22 § Sininauhaliiton sääntöjen uudistaminen

Edellisessä kokouksessaan hallitus totesi, että Sininauhaliiton sääntöihin on tarpeen tehdä muutos hallituksen jäseniä ja varajäseniä koskevaan kohtaan. Samalla todettiin, että on perusteltua tarkistaa sääntöjen ajantasaisuus.

Toiminnanjohtaja on käynyt sääntöasiaa läpi Sininauhaliiton lakimiehen Suvi-Sorja Kemppaisen kanssa. Esitys sääntöjen uudistamiseksi on liitteenä. Kemppainen osallistuu tämän kohdan esittelyyn ja käsittelyyn.

Esitys: Hallitus esittää Liiton kokoukselle 27.4.2022 liitteen mukaiset muutokset sääntöihin.

Päätös: Esityksen mukainen.

23 § Vuosikokouksen sääntömääräiset asiat

Sininauhaliiton vuosikokous järjestetään 27.4.2022. Vuosikokouksessa päätetään sääntömääräisesti jäsenmaksuista, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista, tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinnasta sekä vaalivaliokunnan perustamisesta. Liitteessä on esitetty näihin kohtiin muotoilut, jotka noudattavat edellisen kokouksen päätöstä. Toiminnallinen johto ei näe tarvetta muutoksille.

Esitys: Hallitus esittää vuosikokoukselle 27.4.2022, että edellisen Liiton kokouksen päätökset jäsenmaksuista, hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista, tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinnasta sekä vaalivaliokunnan perustamisesta säilytetään ennallaan.

Päätös: Esityksen mukainen. Hallituksen esitys vuosikokoukselle tarkemmin nähtävissä liitteestä.

24 § Sininauhaliiton rooli ruoka-aputyössä

Ruoka-aputyö on keskeinen toimintamuoto Sininauhaliiton jäsenjärjestöissä. STM:n vuotuinen avustus on monelle toimijalle oleellinen taloudellinen tuki toiminnalle. Samaria rf on vuosia koonnut laajan järjestöryhmän yhteisen hakemuksen ja koordinoinut STM:n avustuksen hakemista ja edelleen jakamista. Useat Sininauhaliiton jäsenjärjestöt ovat olleet mukana Samarian hakemuksessa.

Vuonna 2021 tilanne muuttui. Meidän kenttämme näkökulmasta keskeisiä muutoksia oli kaksi:

 • yhtäältä ViaDia -yhdistykset hakivat avustuksensa keskitetysti ViaDia ry:n koordinoimana
 • toisaalta Samarian koordinoiman avustuksen määrä väheni oleellisesti, minkä takia monet aiemmin tätä kautta avustusta saaneet jäivät vaille avustusta.

Vuoden 2022 avustusten osalta on noussut esiin kysymys siitä, pitäisikö Sininauhaliiton toimia avustuksen hakijana ja koordinoijana omien jäsenjärjestöjensä (pois lukien ViaDiat ja Samaria) osalta. Samaria on ilmaissut valmiutensa edelleen hakea ja koordinoida avustusta ”järjestäytymättömien” ruoka-apujärjestöjen osalta mutta esittänyt alustavan ehdotuksen ja toiveen, että Sininauhaliitto hakisi ja koordinoisi avustuksen Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen osalta. Oletettavasti muita STM:n avustuksen hakijoita ovat Suomen Punainen risti (SPR), ViaDia ry ja Työttömien keskusjärjestö.

Mahdollinen uusi rooli STM:n ruoka-avustuksen hakijana ja koordinoijana nostaa esiin kysymykset Sininauhaliiton strategisesta suunnasta, Sininauhaliiton työntekijöiden ajankäytöstä ja priorisoinneista sekä Sininauhaliiton jäsenyydestä: STM:n ruoka-apuun liittyvän avustuksen koordinointi voi aktivoida uusia jäsenhakemuksia.

Liitteissä on sekä Samarian vuoden 2021 alkuperäisessä hakemuksessa olleet Sininauhaliiton jäsenyhteisöt ja heidän hakemansa avustussumma (lopullinen hakemushan oli karsittu versio tästä) että hahmotelma Sininauhaliiton vaihtoehdoista tässä tilanteessa.

Järjestöpäällikkö Susanna Kiuru osallistui tämän kohdan käsittelyyn.

Esitys: Hallitus ohjeistaa toiminnallista johtoa valmistelemaan asiaa seuraavaa kokousta varten.

Päätös: Hallitus ohjeisti toiminnanjohtajaa etenemään asiassa aktiivisesti ja vastuullisesti kohti koordinaatiovastuuta sekä arvioimaan riskit ja miten ne selätetään.

25 § Muut asiat

Ei muita asioita.

26 § Seuraavat kokoukset

28.3.2022 klo 12.00–15.00 Sininauhaliitto, Pasilanraitio 5. Ennen kokousta lounas alkaen klo 11.00. Lounas paikasta tiedotetaan lähempänä kokousta.

27 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.01.

Kokousmateriaali sisältää 5 kpl liitteitä.

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 1/2022

Aika 19.1.2022 klo 12.00

Paikka Teams

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä:

Inkinen Ari, puheenjohtaja
Lindström Janika
Rajala Pertti
Suojalehto Ella
Toivanen Satu
Vuorenniemi Jouko, paikalla kohdasta 10 § alkaen
Frans-Koivisto Larissa (varajäsen)
Rantala Janne (varajäsen)

Poissa:

Kastepohja Jussi
Vilkman Kristian varapuheenjohtaja

Henkilöstö

Läsnä:

Hyyrynen Anne, henkilöstön edustaja
Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö
Susanna Kiuru, järjestöpäällikkö, kohdat 10 § ja 11 §

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00 ja Satu Toivanen piti alkuhartauden.

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Larissa Frans-Koivistoa ja Janne Rantalaa.

Päätös: Esityksen mukainen.

4 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Esityksen mukainen.

5 § Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

6 § Talouskatsaus 11/2021

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esittelee talouskatsauksen 11/2021.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

7 § Alustava talousarvio vuodelle 2022

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esittelee alustavan talousarvion vuodelle 2022.

Esitys: Merkitään tiedoksi. Varsinainen talousarvio vuodelle 2022 sekä alustava talousarvio vuodelle 2023 käsitellään ja esitetään hyväksyttäväksi Liiton kokoukselle helmi- tai maaliskuun kokouksessa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 § Esitys Sininauhaliiton sääntöjen muuttamisesta hallituksen jäsenten osalta

Sininauhaliiton hallituksessa kokouksessa 10.1.2021 nousi esiin ajatus Sininauhaliiton sääntöjen muuttamisesta siten, että hallituksessa ei olisi 8 varsinaista ja 2 varajäsentä vaan 10 varsinaista jäsentä. Tämä vaatisi sääntöjen pykälien 7 ja 8 muuttamista esimerkiksi tavalla, joka on esitetty liitteessä.

Sininauhaliiton sääntöjen 14 § mukaan ”Liiton sääntöjen muuttamista tai liiton purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa perättäisessä liiton kokouksessa. Päätöstä tulee kannattaa vähintään kolme neljännestä (3/4) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.”

Esitys: Hallitus keskustelee ja tekee päätöksen, haluaako se esittää liiton kokoukselle yhdistyksen sääntöjen muuttamista hallituksen jäsenten osalta.

Päätös: Toiminnanjohtaja valmistelee yhdessä liiton lakimiehen kanssa esityksen hallituksen esityksestä Liiton kokoukselle yhdistyksen sääntöjen muutoksesta. Sääntömuutosesitys koskee varajäsenten roolin muuttamista varsinaisiksi jäseniksi, etäkokouskäytänteiden huomioimisen liiton säännöissä sekä muiden teknisten tarpeiden tarkastelun ja niiden päivityksen, jos tarpeen.

9 § Henkilöstön edustaja hallituksessa ja johtosäännön täsmennys

Sininauhaliiton johtosäännön mukaan ”työnsä puolesta hallituksen kokouksiin osallistuvat toiminnanjohtaja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, henkilöstön valitsema henkilöstön edustaja sekä erikseen hallituksen nimittämä sihteeri. Heillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.”

Edellisen henkilöstön edustajan kausi päättyi vuoden vaihteeseen. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja ovat käyneet keskustelua siitä, miten henkilöstön edustajan valintaa voitaisiin kehittää.

Esiin on noussut seuraavia näkökulmia:

 • Luottamusmies tai vastaava ei ole automaattisesti henkilöstöedustaja. Liiton hallituksessa henkilöstön edustajan tulee edustaa koko henkilöstöä. Luottamiesmiestoiminta on eri asia ja sitä ohjaavat työlainsäädäntö ja sopimukset.
 • Henkilöstöedustajalla halutaan lisätä läpinäkyvyyttä päätöksentekoon, vahvistaa henkilöstön ja hallituksen yhteyttä ja vahvistaa henkilöstön osaamisen hyödyntämistä Liiton päätöksenteossa.
 • Olisi perusteltua tehdä muutos siten, että edustajan valinta tehdään ennen hallituksen toimikauden alkua ja se olisi sidoksissa hallituksen toimikausiin, ei kalenterivuoteen.

Sininauhaliiton johtosäännön mukaan ”johtosäännöstä päättää Sininauhaliiton hallitus. Johtosäännöstä päättäminen ja sen muuttaminen tapahtuu liiton sääntöjen mukaisesti.”

Esitys: Sininauhaliiton johtosääntöä päivitetään seuraavasti. Yllä oleva kohta muutetaan muotoon: ”Työnsä puolesta hallituksen kokouksiin osallistuvat toiminnanjohtaja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, henkilöstön valitsema henkilöstön edustaja sekä erikseen hallituksen nimittämä sihteeri. Heillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Liiton henkilöstö valitsee edustajan ja varaedustajan liiton hallitukseen kahden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa liiton kokouksen jälkeen, jolloin myös hallituksen toimikausi alkaa. Edustajan valintaan voivat osallistua kaikki liiton koko- ja osa-aikaiset toimihenkilöt toiminnanjohtajaa ja talous- ja henkilöstöpäällikköä lukuun ottamatta.”

Päätös: Esityksen mukainen. Esityksen mukainen henkilöstön edustaja liiton hallitukseen valitaan ensimmäisen kerran keväällä 2023. Vuoden vaihteessa 2021–2022 valittu henkilöstön edustaja Anne Hyyrynen jatkaa hallituksessa henkilöstön edustajana kevääseen 2023 asti.

10 § Jäsenyhteisöyhteydet 2021 ja muutokset jäsenistössä

Sininauhaliitossa on käytössä webCRM-järjestelmä, johon kirjataan jäsenyhteisökontaktit. Järjestöpäällikkö Susanna Kiuru tulee esittelemään vuoden 2021 tilastot jäsenyhteisökontakteista ja kertomaan tiedossa olevat jäsenistössä tapahtuneet muutokset.

Järjestöpäällikkö Kiuru sekä henkilöstön edustaja Hyyrynen vastasivat hallituksen kysymyksiin siitä, millaisia yhteydenottoja tulee erilaisilta järjestöiltä siten, että hyvin kattavasti kaikki jäsenjärjestöt ovat yhteydessä liittoon mutta yhteydenottojen syy vaihtelee erilaisista kumppanuuksista avunpyyntöihin. Myös asiantuntijan työtehtävä ja asiantuntemus vaikuttavat siihen, millaisista järjestöistä ollaan yhteydessä.

Hallitus piti webCRM-järjestelmän tuottamaa materiaalia hyvänä strategiatyön taustalle, ja kiinnostusta herätti materiaalin täydentäminen Päivi Kivelän tekemän jäsenyhteisöjen ryhmittelyn tai jäsenmaksuluokkien mukaisesti.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11 § Kahden jäsenjärjestön erottaminen jäsenyydestä, koska niiden toiminta on lakannut

Olemme käyneet loppuvuodesta 2022 läpi jäsenjärjestöjen tilannetta ja olleet yhteydessä sellaisiin järjestöihin, joiden ajankohtaisista kuulumisista ei ollut varmuutta. Lisäksi 10 jäsenjärjestön osalta tarkistimme, ovatko ne vielä yhdistysrekisterissä. Selvisi, että kahden jäsenjärjestön toiminta on lakannut: Katutyö ry ja Toimintayhdistys Sinisorsa ry.

Sininauhaliiton sääntöjen 4 § mukaan jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa liitosta yhdistyslain 14 §:n mukaisilla perusteilla. Yhdistyslain 14 § toteaa, että jäsenen voi erottaa, mikäli jäsen ”ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja”. Sininauhaliiton sääntöjen 4 § mukaan liiton jäseninä voivat olla ”… oikeustoimikelpoiset kristilliset yhdistykset, säätiöt ja yhteisöt”. Lakannut yhdistys ei ole oikeustoimikelpoinen.

Esitys: Hallitus päättää erottaa Sininauhaliiton jäsenyydestä kaksi jäsenjärjestöä, joiden toiminta on lakannut: Katutyö ry, Toimintayhdistys Sinisorsa ry.

Päätös: Hallitus päättää erottaa yhdistyslain 14 § perusteella Sininauhaliiton jäsenyydestä kaksi jäsenjärjestöä, joiden toiminta on lakannut: Katutyö ry, Toimintayhdistys Sinisorsa ry.

12 § Strategiakeskustelu: Sininauhaliitto ja Sininauhaliike

Keskustelua siitä, minkälaiseksi haluamme kehittää Sininauhaliiton ja sen jäsenjärjestöjen suhdetta tulevalla strategiakaudella.

Hallitus jatkoi strategian valmisteluun liittyvää lähetekeskustelun toiminnanjohtaja Pekka Lundin alustuksen perusteella.

13 § Henkilöstön edustajan asiat

Ei henkilöstön edustajan asioita.

14 § Muut asiat

Ei muita asioita.

15 § Seuraavat kokoukset

Seuraavat hallituksen kokoukset ovat

 • 17.2.2022 klo 15.00 Teams. Suunnittelupäiville suunniteltu hallituksen ja henkilöstön yhteinen työskentely klo 14.00–15.00 täsmentyy tulevien viikkojen aikana.
 • 28.3.2022 klo 12.00–15.00 Sininauhaliitto, Pasilanraitio 5. Ennen kokousta lounas alkaen klo 11.00.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokousmateriaali sisältää 8 kpl liitteitä.