Ohita valikko
Metallinen kompassi, jonka neula näyttää pohjoiseen.

Sininauhaliiton hallituksen pöytäkirjat 2023

Sininauhaliiton hallituksen pöytäkirjat ovat julkisia hallituksen päätöksellä. Henkilöstöä koskevat tiedot ja pöytäkirjojen liitteet eivät pääsääntöisesti ole julkisia.

Sininauhaliiton hallituksen pöytäkirjat ovat julkisia hallituksen päätöksellä. Henkilöstöä koskevat tiedot ja pöytäkirjojen liitteet eivät pääsääntöisesti ole julkisia.

Sininauhaliiton hallituksen kokousten pöytäkirjat 2023

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 9/2023

Aika: 13.12.2023 klo 12.00

Paikka: Hotel Haven, Unioninkatu 17

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet:

Läsnä

Blomberg Erja

Kantonen Jarmo

Lepikko Rita, Pj.                      

Lindström Janika                       

Louhelainen Anu                   

Rantala Janne                   

Saarela Pertti              

Vilponen Jappe

Poissa

Franz-Koivisto Larissa

Henkilöstö                            

Suvi-Sorja Kemppainen, henkilöstön edustaja                        

Lund Pekka, toiminnanjohtaja

Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö

Fanni Ali-Melkkilä, kohdat 107–115 §

107 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 12.10 ja Janika Lindström piti alkuhartauden.

108 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

109 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Janika Lindströmiä ja Anu Louhelaa.

Päätös: Esityksen mukainen.

110 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen työjärjestys.

Päätös: Esityksen mukainen.

111 § Toiminnanjohtajan katsaus 

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

112 § Talouskatsaus 1–10/2023 

 Talous- ja henkilöstöpäällikkö esittää katsauksen Sininauhaliiton talouteen.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

113 § Ilmoittajansuoja ja ilmoituskanava

Sininauhaliitto on ottanut käyttöön ilmoittajansuojalakiin liittyvän ilmoituskanavan. Talous- ja henkilöstöpäällikkö esittelee hallitukselle liiton ohjeistuksen liittyen ilmoittajan suoja käytöntöihin.

Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

114 § STEA-avustukset 

STEA on julkaissut avustusehdotuksensa vuodelle 2024. Käydään läpi avustusehdotus Sininauhaliiton ja sen jäsenjärjestöjen osalta ja keskustellaan STEA-rahoitteisen toiminnan tulevaisuudesta.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

115 § Kehittämistoiminnan vuosi 2024

Kehittämispäällikkö Fanni Ali-Melkkilä esittelee Sininauhaliiton kehittämistoiminnan sisällöt. Käydään keskustelua kehittämistoiminnasta ja sen tulevaisuudesta.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

116 § Sininauhaliiton toimintasuunnitelma 2024

Sininauhaliiton toimintasuunnitelma vuodelle 2024 hyväksytään virallisesti Liiton kokouksessa huhtikuussa 2024. Jotta toimintasuunnitelmaa voidaan alkaa toteuttaa vuoden alusta alkaen, käytäntö on ollut, että hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman omana esityksenään Liiton kokoukselle edellisen vuoden joulukuun kokouksessa. Toimintasuunnitelma on kirjoitettu voimassa olevan strategian rakenteen mukaisesti.

Esitys: Hyväksytään Sininauhaliiton toimintasuunnitelma vuodelle 2024 kielenhuollon jälkeen hallituksen esitykseksi Liiton kokoukselle 24.4.2024.

Päätös: Esityksen mukainen.

117 § Muut asiat

Ei muita asioita.

118 § Seuraavat kokoukset

 • 1. 2024 klo 16–18.00 Siniboss-päivillä Pajulahdessa
 • 2. 2024 Suunnittelupäivillä Paasitornissa klo 14.00 työyhteisön kanssa työskentelyä ja kokous klo 16.00 alkaen.
 • 3. klo 12.00–15.00 liiton toimistolla Pasilassa, Kokousta ennen lounas. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

119 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.57.

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 8/2023

Aika                   2.11.2023 klo 12.00

Paikka              Pasilanraitio 5

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä                                                                                                                                                         

Blomberg Erja
Franz-Koivisto Larissa
Kantonen Jarmo
Lepikko Rita
Lindström Janika
Louhelainen Anu
Rantala Janne
Saarela Pertti
Vilponen Jappe                                                                                                          

Henkilöstö     

Kemppainen Suvi-Sorja, henkilöstön edustaja
Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö
Kiuru Susanna, järjestöpäällikkö § 99 ajan
Kähkönen Pekko, järjestöpäällikkö § 99 ajan                

95 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 12.00 ja Jarmo Kantonen piti alkuhartauden

96 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

97 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Larissa Franz-Koivistoa ja Jarmo Kantosta.

Päätös: Esityksen mukainen.

98 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen työjärjestys.

Päätös: Esityksen mukainen.

99 § Järjestöpäällikköjen vierailu, keskustelu jäsenjärjestöyhteistyötä

Järjestöpäällikkö Susanna Kiuru jää marraskuun aikana töistä pois ja hänen sijaisensa Pekko Kähkönen aloittaa työt 1.11. Molemmat järjestöpäälliköt tulivat vierailulle hallitukseen.

Pekko Kähkönen ja hallitus esittäytyivät. Susanna Kiuru kävi läpi esityksen Sininauhaliiton jäsenjärjestöihin suuntautuvasta työstä ja jäsenjärjestötuen tiimin työn painotukset.

Hallitus ja järjestöpäälliköt kävivät keskustelua siitä, miten hallitus näkee Liiton tehtävän jäsenten tukemisessa ja jäsenten kanssa tehtävässä yhteistyössä. Keskustelussa nostettiin esiin seuraavia teemoja, joita olisi hyvä huomioida jäsenjärjestötyössä:

 • köyhyys ja sen lisääntymien
 • kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen
 • ystävätoiminnan kaupallistuminen
 • Järjestöjen niukkenevat varat
 • asiakastietojärjestelmän pakollisuus ja kantayhteensopivuus palvelutuotannossa
 • järjestövierailujen tärkeys erityisesti järjestöjen työn näkyväksi tekemisessä
 • liiton ja sen jäsenjärjestöjen yhteiset vierailut maakuntaneuvostoihin

Esitys: Keskustellaan ja tehdään muutamia keskeisiä nostoja järjestöpäällikön sijaisen Pekko Kähkösen työn tueksi.

Päätös: Hallitus kävi asiasta yllä kirjatun keskustelun ja teki nostoja Pekko Kähkösen työn tueksi.

100 § Toiminnanjohtajan kasaus

Toiminnanjohtaja esitti katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

101 § Talouskatsaus 1–8_2023

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esittää katsauksen Sininauhaliiton talouteen.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

102 § Jäsenen nimeäminen Sininauhasäätiön hallituksen valintaa valmistelevaan nimitysvaliokuntaan

Sininauhasäätiön uusien, lähiaikoina voimaan tulevien sääntöjen (5§) mukaan Sininauhasäätiön hallituksen valintaa valmistelee nimitysvaliokunta, jossa on neljä jäsentä, joista kaksi nimeää Sininauhasäätiö, yhden Sininauhaliitto ja yhden Sininauha oy. Vaikka sääntöjä ei ole vielä virallistettu, PRH on ohjeistanut toimimaan jo nyt näiden uusien sääntöjen mukaisesti.

Esitys: Sininauhaliiton hallitus nimeään jäsenen Sininauhasäätiön hallituksen valintaa valmistelevaan nimitysvaliokuntaan.

Päätös: Sininauhaliiton hallitus nimesi lakimies Suvi-Sorja Kemppaisen jäseneksi Sininauhasäätiön hallituksen valintaa valmistelevaan nimitysvaliokuntaan.

103 § Alkoholilain uudistaminen

Petteri Orpon hallitus uudistaa alkoholilakia. Tällä hetkellä (deadline 23.11.) on lausuttavana lakiesitys, jonka tavoitteena on sallia luvanvaraisessa vähittäismyynnissä 8,0 tilavuusprosenttisten käymisteitse valmistettujen alkoholijuominen myyminen. Lakiesityksen taustaosiossa viitataan tuleviin uudistuksiin, kuten alkoholin etämyyntimenettelyn toteuttamiseen. Mahdollisesti muitakin uudistuksia on hallituskaudella tulossa.

Hallitus käy keskustelua sekä Sininauhaliiton alkoholipolitiikan sisällöistä että alkoholipolitiikan keskeisyydestä Sininauhaliiton vaikuttamistyössä: mitä asioita hallitus toivoo Sininauhaliiton edistävän ja kuinka paljon hallitus toivoo Sininauhaliiton panostavan alkoholipoliittiseen vaikuttamistyöhön – huomioiden sen, että Sininauhaliiton toimialaan kuuluu monia muitakin politiikan aloja.

Hallitus kävi keskustelua Sininauhaliiton alkoholipolitiikan sisällöistä sekä laajemmin alkoholipolitiikan keskeisyydestä Sininauhaliiton vaikuttamistyössä. Keskustelussa hallitus totesi, että Suomessa on useita tahoja, jotka käyvät asianosaavaa keskustelua alkoholipolitiikasta ja joille sisällöllinen vaikuttaminen suoraan kuuluu. Sininauhaliiton on tärkeää vaikuttamistyössään viestiä alkoholi- ja laajemmin päihde- ja vielä laajemmin riippuvuuspolitiikan teemoista, kuten on toimittukin. Mutta hallitus katsoi myös, että Sininauhaliiton ja sen jäsenjärjestöjen näkökulmasta monet muut politiikan ja vaikuttamistyön alat ovat myös tärkeitä, jopa tärkeämpiä kuin alkoholi- tai päihdepolitiikka. Esimerkiksi työhön liittyvät kysymykset ovat keskeisiä ja Sininauhaliiton vaikuttamistyössä on tärkeä varata niihin riittävästi aikaa ja voimavaroja

Esitys: Hallitus ohjeistaa toiminnallista johtoa alkoholipoliittisessa yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

Päätös: Hallitus ohjeisti yllä kirjatulla keskustelulla toiminnallista johtoa.

 104 § Muut asiat

Ei muita asioita.

105 § Seuraavat kokoukset

 • 12. klo 12.00–15.00. Hotelli Havenissa. Kokousta ennen joululounas klo 11.00 alkaen.
 • 1.2024 klo 16–18.00 Siniboss-päivillä Pajulahdessa
 • 2.2024 Suunnittelupäivillä Paasitornissa klo 14.00 työyhteisön kanssa työskentelyä ja kokous klo 16.00 alkaen.
 • 3. klo 12.00–15.00 liiton toimistolla Pasilassa, Kokousta ennen lounas. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

106 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.56.

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 7/2023

Aika 26.9.2023 klo 8.30

Paikka Teams

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä

Blomberg Erja
Franz-Koivisto Larissa
Lepikko Rita
Lindström Janika
Louhelainen Anu
Rantala Janne
Saarela Pertti
Vilponen Jappe

Poissa

Kantonen Jarmo

Henkilöstö

Malin Minna, henkilöstön edustaja
Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö
Toivanen Satu, kohdassa §91

83 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 8.31 ja piti alkuhartauden.

84 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

85 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Erja Blombergia ja Jappe Vilposta.

Päätös: Esityksen mukainen.

86 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen työjärjestys.

Päätös: Esityksen mukainen.

87 § Toiminnanjohtajan kasaus

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

88 § Järjestöpäällikön sijaisuus

Sininauhaliiton järjestöpäällikkö Susanna Kiuru saa lapsen ja on poissa töistä 17.11.2023-6.2.2025. Palkkaamme Susannalle sijaisen. Johtosäännön mukaisesti ”hallituksen tehtävänä on ottaa työsuhteeseen ja vapauttaa työsuhteesta liiton toiminnanjohtaja ja hänen välittömässä alaisuudessaan työskentelevät johtavat toimihenkilöt (päälliköt) sekä päättää heidän työsuhteensa keskeisistä ehdoista.”

Asian joutuisan edistämisen takia olemme sopineet puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa siitä, että järjestöpäälliköksi nimetään Pekko Kähkönen 1.11.2023-6.2.2025, joka on toiminut Peluurin johtavana asiantuntijana ja palaa reilun vuoden kestävältä opintovapaalta 1.11.2023. Pekko palaa opintovapaalta juuri sopivasti, hänen työnsä on opintovapaan aikana organisoitu tavalla, joka toimii hyvin eikä hänen ole välttämätöntä palata Peluuriin, hän on jo muutaman vuoden ajan tehnyt meillä esihenkilötyötä ja tuntee siis meidät ja tapamme toimia, hän on hyvin kiinnostunut jäsenjärjestötyöstä ja katsomme, että monella tavalla hän sopii Susannan sijaiseksi oikein hyvin.

Esitys: Pekko Kähkönen nimitetään järjestöpäälliköksi 1.11.2023-6.2.2025.  

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti Kähkösen nimittämisestä järjestöpäällikön sijaiseksi 1.11.2023-6.2.2025 sekä hänen palkastaan.

89 § Vates-säätiön valtuuskunnan jäsenten nimeäminen kaudelle 2024–2026

Sininauhaliitolle on tullut pyyntö nimetä Vates-säätiön valtuuskunnan jäsen ja henkilökohtainen varajäsen kolmivuotiskaudeksi 2024–2026. Tällä hetkellä Sininauhaliiton nimeämänä jäsenenä on Jaana Joutsiluoma, joka on valmis jatkamaan. Varajäsenenä on ollut Anne Hyyrynen, tulevalle kolmivuotiskaudelle varajäseneksi esitämme ja on lupautunut Satu Toivanen.

Esitys: Vates-säätiön valtuuskunnan jäseneksi toimikaudelle 2024–2026 nimetään Jaana Joutsiluoma ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Satu Toivanen.

Päätös: Esityksen mukainen.

90 § Päivytin jäseneksi liittyminen

Päivyt on pitkään toiminut verkosto, joka kesällä 2023 on virallisesti järjestäytynyt yhdistykseksi. Yhdistyksen tarkoituksena on ”toimia päihdetoimijoiden ja asiakkaiden toimintaedellytysten edistäjänä sekä uusien toimintamallien kehittäjänä”. Päivytin säännöt ovat liitteenä.

Päivytin vuosikokous on 25.10.2023 ja yhdistys pyytää verkostossa mukana olevia toimijoita ilmoittamaan 20.10. mennessä halustaan liittyä jäseneksi.

Sininauhaliitolla on mahdollisuus hakea jäsenyyttä, joka antaa mahdollisuuden esimerkiksi hallitustyöskentelyyn ja siten aktiivisempaan osallistumiseen Päivytin toiminnassa. Yhteistyötä verkoston kanssa on mahdollista jatkaa myös olematta varsinainen jäsen. Jäsenmaksun suuruudesta päätetään kokouksessa 25.10., joten se ei ole vielä tiedossa.

Esitys: Sininauhaliitto hakee Päivyt ry:n jäsenyyttä.

Päätös: Esityksen mukainen.

91 § SiniBoss-päivät 24.-25.1.2024 Pajulahdessa

SiniBoss-päivät ovat Sininauhaliiton vuoden toinen tärkeä tapahtuma jäsenjärjestöpäivien ohella. Ensi tammikuun tilaisuuden suunnittelu on alkanut. Hallituksen jäsenillä on paljon kokemusta sekä SiniBoss-tapahtumasta että jäsenjärjestöjen johtajien ajankohtaisista tarpeista ja toiveista. Käydään keskustelua SiniBoss-tapahtuman ohjelmasta. SiniBoss-tapahtuman ohjelmasta vastaava suunnittelija Satu Toivanen osallistuu kokoukseen tämän kohdan ajan.

Hallitus kävi keskustelua Siniboss-tapahtuman ohjelmasta. Keskustelussa ehdotettiin seuraavia aiheita:

 • Pajulahden hyödyntäminen jossain teemassa esim. kävellen toteutettu ohjelma.
 • Hyvinvointialueet ja hankinnat.
 • Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen konkretian kautta.

Ohjelmaan toivottiin väljyyttä ja keskittymistä yhteen teemaan ns. ajankohtaisten asioiden lisäksi.

92 § Muut asiat

Ei muita asioita.

93 § Seuraavat kokoukset

 • 11. klo 12.00–15.00 Pasilan toimistolla. Kokousta ennen lounas klo 11.00 alkaen. Lounas paikka ilmoitetaan myöhemmin.
 • 12. klo 12.00–15.00 Hotelli Havenissa. Kokousta ennen joululounas klo 11.00 alkaen.
 • 1.2024 klo 16–18.00 Siniboss-päivillä Pajulahdessa.
 • 2.2024 Suunnittelupäivillä Paasitornissa klo 14.00 työyhteisön kanssa työskentelyä ja kokous klo 16.00 alkaen.

94 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.24.

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 6/2023

Aika 24.8.2023 klo 16.00

Paikka Hotelli Nuuksio, Espoo

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä   

Franz-Koivisto Larissa, vara pj.

Kantonen Jarmo

Lepikko Rita

Lindström Janika

Louhelainen Anu

Rantala Janne

Saarela Pertti

Erja Blomberg

Vilponen Jappe

Henkilöstö

Läsnä

Minna Malin, henkilöstön edustaja

Lund Pekka, toiminnanjohtaja

Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö

Suvi-Sorja Kemppainen, lakimies, osallistui 74 § käsittelyyn

Muut

Läsnä

Kari Lahti, Sininauhasäätön hallituksen pj, osallistui 74 § käsittelyyn

Kimmo Karvonen, Sininauhasäätiön toimitusjohtaja, osallistui 74 § käsittelyyn

67 § Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja avasi kokouksen 16.08 ja piti alkuhartauden.

68 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

69 § Puheenjohtajan valinta

Sininauhaliiton hallituksen puheenjohtaja Satu Toivanen on aloittanut työntekijänä Sininauhaliitossa 7.8.2023 ja luopunut samalla hallituksen jäsenyydestä ja hallituksen puheenjohtajuudesta. Varapuheenjohtaja Larissa Franz-Koivisto toimii puheenjohtajana 7.8.-24.8.2023.

Sininauhaliiton sääntöjen 8§ mukaan ”hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Heidän toimikautensa kestää seuraavaan liiton varsinaiseen kokoukseen asti.”

Esitys: Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Rita Lepikko. Larissa Franz-Koivisto jatkaa tehtävässään varapuheen johtajana.

70 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Janne Rantalaa ja Pertti Saarelaa.

Päätös: Esityksen mukainen.

71 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen työjärjestys.

Päätös: 80 § muut asiat käsitellään henkilöstön edustajan terveiset työyhteisöltä. Muuten työjärjestys esityslistan mukainen.

72 § Toiminnanjohtajan kasaus

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

73 § Talouskatsaus 1–6_2023

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esittää katsauksen Sininauhaliiton talouteen.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

74 § Sininauhasäätiön sääntöjen uudistaminen

Sininauhasäätiöltä on tullut pyyntö ilmaista suostumus Sininauhasäätiön sääntömuutoksen kohtaan, joka koskee Säätiön hallituksen valintaa. Asia on avattu tarkemmin liitteessä.

Asian esittelyyn osallistuivat Kimmo Karvonen ja Kari Lahti Sininauhasäätiöstä. Kari Lahti kertoi Sininauhasäätiön näkemyksen säätiön sääntöjen uudistamistarpeista sekä siitä, kuinka PRH:lle lähetettyyn sääntöuudistuksen kohtaan hallituksen valinnasta päätyttiin.

Kohdan käsittelyyn asiantuntijana osallistui Sininauhaliiton lakimies Suvi-Sorja Kemppainen.

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet esittivät sääntöuudistusta koskevia kysymyksiä säätiön edustajille. Säätiön edustajat poistuivat kokouksesta kohdan esittelyn ja esitettyjen kysymysten jälkeen.

Sininauhaliiton hallitus jatkoi kohdasta keskustelua säätiön edustajien poistuttua.

Esitys: Sininauhaliitto päättää suostumuksen antamisesta Sininauhasäätiön sääntöjä koskien.

Päätös: Sininauhaliiton hallitus ilmaisi suostumuksensa Sininauhasäätiön sääntömuutoksen kohtaan, joka koskee säätiön hallituksen valintaa.

75 § Jäsenjärjestöavustukset

Sininauhaliitto on vuosien ajan hakenut, saanut ja jakanut STEAn jäsenjärjestöavustusta omille jäsenjärjestöilleen. Summa on viime vuosina ollut 70 000 euroa. Jäsenjärjestöavustuksia koskevat periaatteet tulee käsitellä hallituksessa. Esitys periaatteista on liitteenä.

Esitys: Sininauhaliitto hakee STEAlta 70 000 euroa jäsenjärjestöavustusta jakaakseen rahan eteenpäin jäsenjärjestöilleen liitteessä esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukainen.

76 § Jäsenhakemus, Luukkaan pysäkki ry

Luukkaan pysäkki ry on hakenut Sininauhaliiton jäsenyyttä. Sininauhaliiton sääntöjen 4§ mukaan ” Liiton jäseninä voivat olla ehkäisevän päihdetyön, päihdehaittojen ja syrjäytymisen vähentämisen, toipumistyön tai kokonaisvaltaisen terveyden edistämisen aloilla toimivat oikeuskelpoiset kristilliset yhdistykset, säätiöt ja yhteisöt. Jäseniksi ottamisesta päättää liiton hallitus, jolle kirjallinen hakemus jäseneksi liittymisestä on tehtävä.”

Luukkaan pysäkki ry:n tarkoitus on sen sääntöjen (2§) mukaan ”edistää kristillistä elämäntapaa ja edistää hengellisen työn tekemistä. Lisäksi tarkoituksena on auttaa vähäosaisia ja parantaa heidän elämänlaatuaan”. Hakemuksessa yhdistys kertoo matalan kynnyksen olohuonetoiminnasta, ruoka-avusta sekä hyvinvointialueen lähettämistä kuntoutettavista.

Säännöt ja toiminta vastaavat sitä, mitä Sininauhaliiton säännöt edellyttävät jäseniltä.

Esitys: Hyväksytään Luukkaan pysäkki ry Sininauhaliiton jäseneksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

77 § Hengellisen työn kehittäjän tehtävän jatkaminen

Sininauhaliiton hengellisen työn kehittämisen tehtävä on perustettu vuonna 2018. Tehtävän rahoitus tulee Sininauhaliiton omasta varallisuudesta. Rahoituksen suuruus on noin 80 000 euroa vuodessa.

Hallitus on päättänyt 26.8.2019 jatkaa tehtävää vuoden 2021 loppuun ja kokouksessaan 13.12.2021 jatkaa tehtävää 30.4.2024 asti.

Liiton kokous on 20.4.2023 hyväksynyt hallituksen esityksen vuoden 2024 alustavasta toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta, jotka sisältävät hengellisen työn kehittäjän tehtävän jatkumisen.

Tehtävä on tarpeellinen ja sen rahoitus muuten kuin Liiton omasta varallisuudesta on mahdotonta.

Tehtävää hoitava Tuomo Salovuori on laatinut suunnitelman seuraavien kahden vuoden toiminnasta (LIITE).

Esitys: Hengellisen työn kehittämien tehtävää jatketaan kahdella vuodella 1.5.2024-30.4.2026.

Päätös: Esityksen mukainen.

78 § Edustajan nimeäminen Suomen Ekumeeniseen Neuvostoon vuosille 2024–2026

Sininauhaliitto on vuonna 2022 hakenut ja tullut valituksi Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) kumppanuusjärjestöksi. SEN pyytää kumppanuusjärjestöjään nimeämään edustajan kolmivuotiskaudelle 2024–2026. Edustajat todetaan syyskokouksessa 30.10.2023 Lahdessa. Kyse on siis henkilöstä, joka edustaa Sininauhaliittoa Suomen Ekumeenisen Neuvoston kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Esitys: Nimetään toiminnanjohtaja Pekka Lund Sininauhaliiton edustajaksi Suomen Ekumeeniseen Neuvostoon.

Päätös: Esityksen mukainen.

79 § SiniBoss-tapahtuman ja Liiton kokouksen ja jäsenjärjestöpäivien ajankohdasta sopiminen

Esitys: SiniBoss-tapahtuma järjestetään 24.-25.1.2024, tässä yhteydessä on mahdollista pitää hallituksen kokous. Liiton kokous pidetään keskiviikkona 24.4. kello 17 ja jäsenjärjestöpäivät 24.4.-25.4.2024.

Päätös: Esityksen mukainen.

80 § Muut asiat

Henkilöstön edustaja toi esiin, että Sininauhaliitossa on kevään aikana loppunut paljon määräaikaisia työsuhteita ja kertoi tämän aiheuttavan kuormitusta työyhteisöön. Henkilöstön edustaja pyysi hallitusta pohtimaan keinoja määräaikaisuuden viimeisten kuukausien aikaiseen työn tukemiseen, siirtymän helpottamiseen ja mahdollisuuksien mukaan työsuhteisen jatkosta nykyistä aikaisemmin päättämiseen.

Hallitus kävi asiasta keskustelua, jossa todettiin tilanteen olevan tuttu monissa järjestöissä. Keskustelussa pohdittiin esimerkiksi mahdollisuutta jakaa työaikaa työsuhteen lopussa uuden työpaikan kesken. Todettiin, että määräaikaisia työsuhteita päätetään yhdessä sopimalla entistä useammin ennen varsinaisen määräaikaisuuden päättymistä. Tämä tuo joustoa määräaikaisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle mutta kuormittaa usein muuta työyhteisöä, koska sovitut työtehtävät joudutaan uudelleen järjestelemään. Hallitus tunnista aiheen tärkeyden, haasteet ja sen että työsuhteen eri vaiheisiin liittyy erilaisia tuen tarpeita.

81 § Seuraavat kokoukset

 • 9. klo 8.30–10.00 Teams
 • 11. klo 12.00–15.00 Pasilan toimistolla. Kokousta ennen lounas klo 11.00 alkaen. Lounas paikka ilmoitetaan myöhemmin.
 • 12. klo 12.00–15.00. Kokousta ennen joululounas klo 11.00 alkaen. Paikka ilmoitetaan myöhemmin

82 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.39.

 

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 5/2023

Aika 5.6.2023 klo 12.00.

Paikka Skatan tila, Vuosaari

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä

Franz-Koivisto Larissa, jääväsi itsensä ja poistui paikalta 60§ käsittelyn ajaksi

Kantonen Jarmo

Lepikko Rita

Lindström Janika

Louhelainen Anu

Rantala Janne

Saarela Pertti

Toivanen Satu, pj.

Erja Blomberg

Poissa

Vilponen Jappe

Henkilöstö

Läsnä

Minna Malin, henkilöstön edustaja

Lund Pekka, toiminnanjohtaja

Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö

53 § Kokouksen avaus

Alkuhartauden ennen kokousta piti Vihreän Veräjän harjoittelija Sonja Siivonen.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.20.

Todettiin, että Sininauhaliiton uusien sääntöjen astuttua voimaan 30.5.2023 kaikki hallituksen jäsenet ovat hallituksen varsinaisia jäseniä.

54 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

55 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Janika Lindströmiä ja Anu Louhelaista.

Päätös: Esityksen mukainen.

56 § Sihteerin nimeäminen

Sininauhaliiton johtosäännön mukaan ”työnsä puolesta hallituksen kokouksiin osallistuvat toiminnanjohtaja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, henkilöstön valitsema henkilöstön edustaja sekä erikseen hallituksen nimittämä sihteeri.”

Esitys: Nimetään hallituksen sihteeriksi talous- ja henkilöstöpäällikkö Marja Mettälä.

Päätös: Esityksen mukainen.

57 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen työjärjestys.

Päätös: Esityksen mukainen.

58 § Toiminnanjohtajan kasaus

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

59 § Talouskatsaus 1-4_2023

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esittää katsauksen Sininauhaliiton talouteen.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

60 § Jäsenjärjestöavustukset

Sininauhaliitto jakaa vuosittain STEA:lta saamansa jäsenjärjestöavustuksen jäsenilleen. Kyse on

1000–5000 euron suuruisista pienavustuksista, jollainen voidaan myöntää vain järjestölle, jolla ei ole muuta STEA-rahoitusta. Vuoden 2023 jäsenjärjestöavustuksia koskevat periaatteet on hyväksytty hallituksessa 25.8.2022. Haku jäsenjärjestöavustuksen saamiseksi avattiin 31.3.23 ja määräaikaan 15.5.23 mennessä hakemuksia tuli 18 järjestöltä yhteensä 75 662 euroa. Avustusprosessista ovat vastanneet järjestöpäällikkö Susanna Kiuru ja Marja Mettälä. Ehdotusta mukana tekemässä oli projektipäällikkö Lea Stenberg.

Esitys: Myönnetään jäsenjärjestöavustusta 18 Sininauhaliiton jäsenjärjestölle esityksen mukaisesti. Koska jäsenjärjestöavustuksen haettu summa ylittää STEA:n myöntämän avustuksen määrän, kaikille hakijoille ei voitu ehdottaa haettua määrää. Ryhmä päätyi esittämään leikkausta niiden hakijoiden osalta, jotka hakivat täyttä tai lähes täyttä avustussummaa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Ehdotettuun avustusmäärään vaikutti se, miten hakija oli yksilöinyt käyttötarvetta. Avustusta leikattiin myös yksittäiseltä järjestöltä, jonka vuoden 2022 myönnetty avustus oli täysmääräisesti käyttämättä. Ryhmä arvioi, ettei vuoden 2023 avustusehdotuksen leikkaus vaikuta merkittävästi kyseisen järjestön toimintaan.

Päätös: Esityksen mukainen.

60 § Jäsenhakemus

Kellarikirkko ry on hakenut Sininauhaliiton jäsenyyttä. Sininauhaliiton sääntöjen (4§) mukaan

”Liiton jäseninä voivat olla ehkäisevän päihdetyön, päihdehaittojen ja syrjäytymisen vähentämisen, toipumistyön tai kokonaisvaltaisen terveyden edistämisen aloilla toimivat oikeuskelpoiset kristilliset yhdistykset, säätiöt ja yhteisöt. Jäseniksi ottamisesta päättää liiton hallitus.”

Hakemuksen perusteella Kellarikirkko ry toimii kristillisistä lähtökohdista vaikeaan elämäntilanteeseen päätyneiden ihmisten auttamiseksi. Yhdistyksen sääntöjen (2§) mukaan sen ”tarkoituksena on tavoittaa ihmisiä, jotka painivat erilaisten riippuvuuksien ja elämänhallinnan ongelmien kanssa”. Yhdistyksen on ”tarkoitus olla yhteisö, joka evankelioi, hoitaa ja kasvattaa osallistujia”. Hakemuksessa Kellarikirkko ry nostaa esiin hakemuksen motiivina yhteistyön, verkostot ja koulutukset.

Yhdistyksen toimita on hyvin pientä.

Esitys: Kellarikirkko ry hyväksytään Sininauhaliiton jäseneksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

61 § TOIVO-verkkomedian tilannekatsaus

Toiminnanjohtaja esittelee TOIVO-verkkomedian tilannekatsauksen ja tulevia suunnitelmia.

Hallitus kävi keskustelua hallituksen roolista TOIVO-verkkomediaan liittyen sekä siitä, miten TOIVO:n viestit saadaan tavoittamaan oikeat ihmiset. Hallituksen toivoi viestintäpäällikkö Karhulaa vuosittain hallituksen kokoukseen ideoimaan TOIVO:n tulevia teemoja sekä esittelemään TOIVO:n lukija-analytiikkaa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

62 § Hallituksen tavoitteista sopiminen

Hallitus keskustelee ja päättää omista tavoitteistaan ensi kevään Liiton kokoukseen asti kestävälle hallituskaudelle.

Hallitus kävi keskustelua järjestöjen roolista hyvinvointialueiden alkuvaikeuksien keskellä, liiton roolista sidosryhmä ja yritysyhteistyön kentällä sekä hallituksen roolista vaikuttamistyössä ja TOIVO:n levittämisessä.

Päätös: Päätettiin jatkaa keskustelua seuraavassa kokouksessa.

63 § Hallituksen toimintatavoista sopiminen

Hallitus keskustelee ja päättää hallituksen toimintatavoista, kuten kokousten järjestämisestä.

Päätös: Päätettiin jatkaa hallitusten kokousten järjestämistä hybridimuotoisina siten, että osa kokouksissa kokoontuu livenä ja osa Teamsin välityksellä. Päätettiin jatkaa alkuhartaus-käytäntöä, jossa jokainen hallituksen jäsen vuorostaan vetää kokouksen aloittavan alkuhartauden. Alkuhartauden muoto on vapaavalintainen.

64 § Muut asiat

Ei muita asioita.

65 § Seuraavat kokoukset

 • To 24.8. kehittämispäivät ip työskentely klo 14 ja kokous klo 16 alkaen hotelli Nuuksio
 • 26.9 klo 8.30-10.00 Teams
 • 2.11. klo 12.00-15.00 Pasilan toimistolla. Kokousta ennen lounas klo 11.00 alkaen. Lounas paikka ilmoitetaan myöhemmin.
 • 13.12. klo 12.00-15.00. Kokousta ennen joululounas klo 11.00 alkaen. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

66 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 4/2023

 Aika 20.4.2023 klo 15.30

Paikka Onnela, Tuusula

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä

Kantonen Jarmo

Lepikko Rita

Rantala Janne

Toivanen Satu

Janika Lindström

Pertti Saarela

Larissa Franz-Koivisto

Anu Louhelainen

Vilponen Jappe (varajäsen)

Poissa

Erja Blomberg (varajäsen)

Henkilöstö

Läsnä   

Minna Malin, henkilöstön edustaja

Lund Pekka, toiminnanjohtaja

Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri

45 § Kokouksen avaus

Satu Toivanen avasi kokouksen klo 15.30

46 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

47 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä ensimmäistä hallituksen jäsentä.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Kantonen ja Rita Lepikko.

48 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen työjärjestys.

Päätös: Esityksen mukainen.

49 § Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Sininauhaliiton sääntöjen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Satu Toivasen ja varapuheenjohtajaksi Larissa Franz-Koiviston.

50 § Muut asiat

Ei muita asioita.

51 § Seuraavat kokoukset

Seuraaviksi kokousajankohdiksi sovittiin:

 • Ma 5.6. Helsinki, Skatan tila Uutela. Lounas klo 11.00 ja kokous klo 12.00 alkaen.
 • To 24.8. kehittämispäivät ip työskentely klo 14 ja kokous klo 16 alkaen hotelli Nuuksio

52 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.40.

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 3/2023

Aika 23.3.2023 klo 12.00

Paikka Sininauhaliitto, Pasilanraitio 5

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä

Inkinen Ari

 Kantonen Jarmo

Kastepohja Jussi

Lepikko Rita

Rajala Pertti

Rantala Janne

Toivanen Satu

Franz-Koivisto Larissa (varajäsen), § 27–33

Vilponen Jappe (varajäsen)

Poissa

Lindström Janika

Henkilöstö

Läsnä

Minna Malin, henkilöstön edustaja

Lund Pekka, toiminnanjohtaja

Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri

Fanni Ali-Melkkilä, kehittämispäällikkö, § 27–33

Susanna Kiuru, järjestöpäällikkö, § 27–33

Muut

Läsnä

Johanna Hilden, tilintarkastaja, § 34

27 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.10. ja piti alkuhartauden.

28 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

29 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Jussi Kastepohjaa ja Jarmo Kantosta.

Päätös: Esityksen mukainen.

30 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Muut asiat kohtaan lisättiin asiaksi esitys päälliköiden palkoista.

31 § Uusi kehittämispäällikkö esittäytyy

Sininauhaliiton hallitus valitsi kokouksessaan 16.2.2023 Sininauhaliiton uudeksi kehittämispäälliköksi Fanni Ali-Melkkilän, joka aloitti työnsä 13.3.2023. Fanni tulee paikan päälle esittäytymään ja tutustumaan hallitukselle.

32 § Vuoden 2022 jäsenjärjestökontaktit

Vuosittain on ollut tapa käydä läpi webCRM-tilasto Sininauhaliiton työntekijöiden yhteydenpito jäsenjärjestöihin. Viime vuoden osalta tilasto on tehty poikkeuksellisen perusteellisesti, samalla on käyty läpi koko webCRM-analytiikka. Sen tähden viime vuoden tiedot käydään läpi vasta nyt maaliskuussa. Järjestöpäällikkö Susanna Kiuru tulee esittelemään vuoden 2022 jäsenjärjestökontaktit.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

33 § Toiminnanjohtajan kasaus

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Fanni Ali-Melkkilä ja Susanna Kiuru osallistuivat kohdan alun ruoka-aputyötä koskevaan käsittelyyn ja poistuivat tämän jälkeen kokouksesta.

Toiminnanjohtaja esitti välitettyjen liitteiden lisäksi viestintätoimisto Kaikun kanssa tehdyn työskentelyn tuloksena syntyneet viestinnän kärjet dokumentin, jota hallituksella oli mahdollisuus kommentoida kokouksessa sekä Sosiaalieettisesti kestävän rahapelien sääntelymallin ABC -selvityksen sisällysluettelon. Selvitys valmistuu kevään aikana ja toimitetaan hallitukselle sen valmistuttua.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

34 § Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022

Käsitellään Sininauhaliiton vuoden 2022 Toimintakertomus ja tilinpäätös, jonka tilintarkastaja on tarkistanut ja hyväksynyt. Tilintarkastaja Johanna Hilden Nexiasta kohdan osallistuu käsittelyyn.

Esitys: Hyväksytään ja allekirjoitetaan Sininauhaliiton Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022 ja esitetään sen hyväksymistä Liiton kokoukselle 20.4.2023.

Päätös: Esityksen mukainen.

35 § Henkilöstökertomus 2022

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esittelee vuoden 2022 henkilöstökertomuksen.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

36 § Sininauhasäätiön säännöt

Sininauhasäätiön sääntöuudistusta on käsitelty hallituksessa useasti. Sääntöjen käsittelyyn on nimetty myös Liiton ja Säätiön edustajista koottu työryhmä, joka kokoontui vuonna 2022 kahdesti. Työryhmässä keskustelua herättivät erityisesti Sininauhasäätiön hallituksen nimeämistä ja sääntöjen muuttamista koskevat pykälät.

Sininauhasäätiön on nyt uudistanut sääntönsä: Sininauhasäätiön hallitus on hyväksynyt ne ja säännöt ovat lähteneet rekisteröitäväksi Patentti- ja rekisterihallitukseen.

Sääntöjen 5§:ssä sanotaan Sininauhasäätiön hallituksen nimeämisestä seuraavaa:
”Sininauhasäätiön hallitus nimeää hallituksen. Hallituksen valintaa valmistelee nimitysvaliokunta, jossa on neljä jäsentä. Jäsenistä 2 nimeää Sininauhasäätiö, 1 Sininauhaliitto ja 1 Sininauha Oy. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimii säätiön valitsema edustaja.”

Sääntöjen 13§:ssä sanotaan Sininauhasäätiön sääntöjen muuttamisesta seuraavaa:
”Päätöksen säätiön sääntöjen muuttamisesta, säätiön purkamisesta ja lakkauttamisesta tekee hallitus. Esitystä säätiön sääntöjen muuttamisesta, säätiön purkamisesta ja lopettamisesta on hyväksytyksi tullakseen kannatettava vähintään 2/3 hallituksen jäsenistä.”

Sininauhaliiton hallituksessa olemme sopineet, että uudistetut säännöt tuodaan hallitukselle tiedoksi. Sininauhasäätiön uudet säännöt ovat liitteenä.

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Hallitus esitti tyytymättömyytensä Sininauhasäätiön (sr) sääntöjen muutosprosessiin ja lopputulokseen. Lopputulos ei vastannut säätiön ja liiton edustajien käymää keskustelua ja liiton edustajille keskusteluissa esitettyä sääntömuutosehdotusta.

37 § Sininauhaliiton edustajan valtuuttaminen KOSKEn vuosikokoukseen

Sininauhaliitolle on tullut pyyntö nimetä ehdokas Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (KOSKE) kannatusyhdistyksen hallitukseen. Koska KOSKEn jäseninä on myös useita Sininauhaliiton jäsenjärjestöjä ja koska kaikkien kantoja nimitysasiaan ei saatu selville, puheenjohtajien kanssa sovimme, että Sininauhaliitto ei tee omaa esitystä (esitysaika on jo mennyt) mutta valuttaa hallituksen jäsenen Rita Lepikon edustamaan Sininauhaliittoa KOSKEn vuosikokouksessa 30.3.

Esitys: Valtuutetaan Rita Lepikko edustamaan Sininauhaliittoa KOSKEn vuosikokouksessa 30.3.2023.

Päätös: Esityksen mukainen.

38 § Tilintarkastusten kilpailuttaminen

Sininauhaliiton ja Nexia Tilintarkastusyhteisön 4 vuotinen sopimus lakisääteisesti tilintarkastuksesta loppuu vuoden 2022 tilinpäätökseen ja AUP-tarkastuksiin. Tarjouspyyntö tilikausien 2023–2026 tilintarkastuksista lähetettiin 18.1.2023 kymmeneen keskisuureen tilintarkastusyhteisöön, joista 4 vastasi tarjouksella, tarjouspyyntö ja tarjoukset liitteenä. Tarjousten valintaperusteina tarjouspyynnössä nimettiin kokonaistaloudellisin vaihtoehto, johon vaikuttavat kokonaishinta ja vastuullisen tilintarkastajan kokemus yhdistystaloudesta, yhdistysten tilintarkastuksesta sekä tarkastukseen käytetty aika.

Esitys: Valitaan esittelyn perusteella tilintarkastaja ja varatilintarkastaja vuosille 2023-2026. Esitetään liiton kokoukselle valittua tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tilintarkastajaksi vuodelle 2023.

Päätös: Valittiin HT tilintarkastajaksi Markus Palmola ja varatilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Katja Hanski Nexia tilintarkastusyhteisöstä. Esitetään liiton kokoukselle valittua tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tilintarkastajiksi vuodelle 2023. Esitetään liiton kokoukselle, että tilintarkastuksesta maksetaan vastaanotetun tarjouksen mukainen palkkio, joka perustuu tehtyyn työhön.

39 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023 sekä alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024

Käsitellään vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuoden 2024 alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio

Esitys: Hyväksytään vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuoden 2024 alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä esitetään niiden hyväksymistä Liiton kokoukselle 20.4.2023.

Päätös: Esityksen mukainen.

40 § Jäsenmaksut, hallituksen jäsenten palkkiot sekä vaalivaliokunnan perustaminen

Vuosikokouksessa 20.4.2023 päätetään sääntömääräisesti jäsenmaksuista, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista, sekä vaalivaliokunnan perustamisesta. Liitteessä on esitetty näihin kohtiin muotoilut, jotka noudattavat edellisen kokouksen päätöstä. Toiminnallinen johto ei näe tarvetta muutoksille.

Esitys: Hallitus esittää vuosikokoukselle 20.4.2023, että edellisen Liiton kokouksen päätökset jäsenmaksuista, hallituksen palkkioista sekä vaalivaliokunnan perustamisesta säilytetään ennallaan.

Päätös: Esityksen mukainen.

41 § Sininauhaliiton sääntömuutos, toinen käsittely

Hallituksessa syksyllä 2021 esille nousseella tavalla hallitus teki viime vuoden liiton kokoukselle esityksen sääntöjen muuttamisesta (LIITE). Keskeinen muutos koskee sitä, että hallituksessa olisi jatkossa vain varsinaisia jäseniä ja varajäsenistä puhumisesta luovuttaisiin. Lisäksi uudet säännöt antavat mahdollisuuden siihen, että yhdistyksen hallitus voi halutessaan sallia etäosallistumisen liton kokoukseen.

Liiton kokous hyväksyi yksimielisesti sääntömuutoksen 27.4.2022. Tullakseen voimaan sääntömuutos pitää Liiton sääntöjen (14 §) mukaan hyväksyä kahdessa peräkkäisessä liiton kokouksessa.

Esitys: Esitetään Liiton kokoukselle viime vuonna kertaalleen hyväksytyn sääntömuutoksen hyväksymistä.

Päätös: Esityksen mukainen.

 42 § Muut asiat

Esitys päälliköiden palkkioista

Esitys: Päätetään päälliköiden palkkioista kokouksessa esitellyn mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukainen.

 43 § Seuraavat kokoukset

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään liiton kokouksen jälkeen 20.4. noin kello 16

Tuusulan Onnelassa.

 44 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.53.

 

 

 

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen esityslista 2/2023

Aika 16.2.2023 klo 16.00

Paikka Scandic Park, Mannerheimintie 46

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä

Inkinen Ari

Kantonen Jarmo

Kastepohja Jussi

Lepikko Rita

Lindström Janika

Rajala Pertti

Rantala Janne

Toivanen Satu

Franz-Koivisto Larissa (varajäsen)

Vilponen Jappe (varajäsen)

Henkilöstö

Läsnä

Suvi-Sorja Kemppainen, henkilöstön edustaja

Lund Pekka, toiminnanjohtaja

Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri

15 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.05 ja Jappe Vilponen piti alkuhartauden.

16 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

17 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Larissa Franz-Koivistoa ja Jappe Vilposta.

Päätös: Esityksen mukainen.

18 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Esityksen mukainen.

19 § Sininauhaliiton julkisuusseuranta vuosilta 2018–2022

Olemme tilanneet Retrieveriltä analyysin Sininauhaliiton mediajulkisuudesta edeltävän viiden vuoden ajalta valituista näkökulmista. Tehty analyysi perustuu Retrieverin mediaseurannan kautta kerättyyn aineistoon ajalta 1.1.2018 –31.12.2022. Viestintäpäällikkö Anna-Liisa Karhula esittelee koonnin keskeisimmistä tuloksista.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

20 § Kehittämispäällikön valinta

Hallitus on kokouksessaan 12.12.2022 päättänyt kehittämispäällikön rekrytoinnista ja rekrytointiprosessista. Prosessi on kuvattu liitteessä. Rekrytointiryhmä, Mettälä, Vilponen ja Lund, esittää Sininauhaliiton uudeksi kehittämispäälliköksi Fanni Ali-Melkkilää.

Esitys: Sininauhaliiton kehittämispäälliköksi valitaan Fanni Ali-Melkkilä.

Päätös: Esityksen mukainen.

21 § Talousarvio 2023

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esittelee talousarviot vuodelle 2023.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Liiton kokoukselle esitettävä talousarvio vuodelle 2023 käsitellään seuraavassa kokouksessa yhdessä alustava talousarvio vuodelle 2024 kanssa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

22 § Sininauhaliiton johtaminen, esihenkilötyö ja työnantajamielikuva

Werka kehitys oy teki loppu vuodesta 2022 pyynnöstämme selvityksen ja kyselyn Sininauhaliiton johtamisesta, esihenkilötyöstä ja työnantajamielikuvasta. Kyselyn tulokset ovat liitteenä. Kyselyn tuloksia on käsitelty esihenkilötiimissä, kehityskeskusteluissa ja niitä käsitellään suunnittelupäivillä 16.2. Talous- ja henkilöstöpäällikkö ja toiminnanjohtaja tuovat tuoreet kuulumiset näistä keskusteluista hallituksen kokoukseen.

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

23 § Sininauhaliiton linjapaperi

Sininauhaliiton linjapaperi alkaa valmistua, tarkoitus on tuoda se hyväksyttäväksi hallituksen 23.3.2023 kokoukseen. Liitteenä on tämänhetkinen versio, joka on myös henkilöstön kommentoitavana. Hallituksella on mahdollisuus kommentoida vielä linjapaperin yksittäisiä sisältöjä; kommentoida voi kokouksen lisäksi ennen kokousta sähköpostitse toiminnanjohtajalle. Toiminnanjohtaja esittelee kokouksessa suunnitelmia muuttaa linjapaperin linjauksia TOIVO-verkkomedian sisällöiksi

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

24§ Muut asiat

 1.  Tilaisuus: Eettisesti kestävän rahapelien lisenssimallin ABC 22.3.2023 kello 9.30–11. Tilaisuus pidetään Tiltin asiakastilassa Peliklinikalla. Kutsu tilaisuudesta lähtenyt valitulla postituksella poliittisille päättäjille, puolueille sekä median edustajille.
 2. Vaalivaliokunnan järjestäytyminen Sininauhaliiton liiton kokouksen 27.4.2022 mukaisesti.

25 § Seuraavat kokoukset

 • Torstai 23.3. Pasila. Lounas klo 11–12 ja kokous 12–15. Lounasravintola tiedotetaan lähempänä.

26 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.25.

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 1/2023

Aika 25.1.2023 klo 16.00

Paikka Aito-keskus, Tampere

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä

Inkinen Ari

Kastepohja Jussi

Lepikko Rita

Lindström Janika

Rajala Pertti

Rantala Janne

Toivanen Satu

Franz-Koivisto Larissa (varajäsen)

Vilponen Jappe (varajäsen)

Poissa

Kantonen Jarmo

Henkilöstö

Läsnä   

Minna Malin, henkilöstön edustaja

Lund Pekka, toiminnanjohtaja

Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo. 16.13 ja Larissa Franz-Koivisto piti alkuhartauden.

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Pertti Rajalaa ja Satu Toivasta.

Päätös: Esityksen mukainen.

4 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Esityksen mukainen.

5 § Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6 § Talouskatsaus 1–12/2022 alustava

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esittelee talouskatsauksen 1–12/2022 alustava.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7 § Taloussäännön päivitys ja hyväksyminen

Talous- ja henkilöstöpäällikkö on päivittänyt Sininauhaliiton taloussäännön vastaamaan liiton nykyistä taloushallinnon henkilöstörakennetta ja toimintatapoja. Liitteenä on talous- ja henkilöstöpäällikön esitys Sininauhaliiton päivitetyksi taloussäännöksi.

Esitys: Hallitus hyväksyy talous- ja henkilöstöpäällikön valmisteleman esityksen Sininauhaliiton taloussäännöksi.

Päätös: Hallitus hyväksyi talous- ja henkilöstöpäällikön valmisteleman esityksen Sininauhaliiton taloussäännöksi. Taloussääntö astui voimaan heti päätöksen jälkeen.

8 § Sininauhaliiton vuosien 2023–2026 strategian hyväksyminen

Sininauhaliiton strategia vuosille 2023–2026 on valmistunut

Esitys: Hyväksytään Sininauhaliiton vuosien 2023–2026 strategia hallituksen esitykseksi Liiton 20.4.2023 kokoukselle.

Päätös: Esityksen mukainen.

9 § Sininauhaliiton seurakuntastrategia

Sininauhaliiton työntekijöistä koottu työryhmä on valmistellut Sininauhaliiton seurakuntastrategiaksi kutsutun dokumentin (LIITE). Seurakuntastrategian tarkoitus on selkeyttää ja vahvistaa seurakuntien kanssa tehtävää yhteistyötä sekä ohjata yhteistyötä tavoitteellisesti. Seurakuntastrategia on operationaalisen toiminnan tueksi tehty sisäinen dokumentti, jota voidaan päivittää tarpeen mukaan. Hallitukselta toivotaan ajatuksia ja ideoita seurakuntastrategian viimeistelemiseksi.

Hallitus piti erillistä seurakuntastrategiaa hyvänä työvälineenä kirkkojen ja seurakuntien kanssa tehtävän työn vahvistamiseen. Keskustelua käytiin mahdollisuuksista hyödyntää evenkelisluterilaisten seurakuntien käräämää diakoniatyöndataa jäsenjärjestöjen toiminnan kohdentamisessa sinne missä apua erityisesti tarvitaan ja muu apu ei yllä. Lisäksi pidettiin tärkeänä tuoda näkyväksi seurakuntien ja jäsenjärjestöjen yhteistyönmuodot ja -käytännöt.

Esitys: Hallitus ohjeistaa toiminnallista johtoa seurakuntastrategian lopullisen muotoilun ja toteuttamisen suhteen.

Päätös: Esityksen mukainen.

10 § Sijoitussuunnitelman päivitys ja hyväksyminen

Talous- ja henkilöstöpäällikkö on päivittänyt Sininauhaliiton sijoitussuunnitelman vastaamaan rahoituslaitosten näkemystä tulevasta markkinatilanteesta. Liitteenä on talous- ja henkilöstöpäällikön esitys Sininauhaliiton päivitetyksi sijoitussuunnitelmaksi.

Esitys: Hallitus hyväksyy talous- ja henkilöstöpäällikön valmisteleman esityksen Sininauhaliiton sijoitussuunnitelmaksi.

Päätös: Hallitus esitti muutosta toiminnanjohtajan ja talous-ja henkilöstöpäällikön sijoitustoiminnan seuraamisen säännöllisyyteen ja hyväksyi esityksen tehdyn muutoksen jälkeen.

11 § OP korkorahastojen varallisuuden kokonaan tai osittainen siirtäminen OP:n erityissijoitusrahastoihin

Liiton varallisuutta on ollut kiinni OP:n korkorahastoissa vuodesta 2014. Ilmeisesti Alun perin tarkoituksena on ollut lyhyen aikavälin kassanhallinta. OP korkorahastojen lyhyen aikavälin ennuste on tappiollinen eikä näiden tuotto-odotus tulevaisuudessakaan ole liiton sijoitussuunnitelman mukainen.

Esitys: Siirretään OP Varainhoito Oy:ssä olevat korkorahastot kokonaan tai osin OP:n ehdotuksesta valittaviin erikoissijoitusrahastoihin ajallista hajautusta hyödyntäen vuosien 2023–2024 aikana. Osa ostoista voidaan tehdä ennen tulouttamista pankkitilin turvin.

Päätös: Esityksen mukainen.

12 § Muut asiat

Ei muita asioita.

13 § Seuraavat kokoukset

 • Torstai 16.2.2023 Sininauhaliiton suunnittelupäivien yhteydessä Helsingissä (Scandic Park, Mannerheimintie 46) klo 16.00–18.00. Hallituksen ja henkilöstön yhteinen työskentely klo 14.30–16.
 • Torstai 23.3. Pasila. Lounas klo 11–12 ja kokous 12–15. Lounasravintola tiedotetaan lähempänä.

 14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.08.