Ohita valikko
Metallinen kompassi, jonka neula näyttää pohjoiseen.

Sininauhaliiton vuosikokous

Sininauhaliiton sääntöjen 6 § mukaan Liiton asioista päättää Liiton kokous. Liiton varsinaisia kokouksia pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä ajankohtana huhtikuun loppuun mennessä. Liiton ylimääräinen kokous pidetään yhdistyslain 20 §:n mukaisilla perusteilla.

Liiton kokoukseen kukin jäsen valtuuttaa yhden edustajan. Kullakin edustajalla on yksi ääni. Kukin edustajana toimiva henkilö voi edustaa liiton kokouksessa enintään yhtä liiton jäsentä kerrallaan.

Liiton hallituksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa. Liiton hallituksen jäsen ei voi olla jäsenyhteisön edustajana liiton kokouksessa.

Kutsu liiton kokoukseen lähetetään kolme viikkoa ennen kokousta kirjallisesti jäsenille. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat.

Liiton varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat (7 §):

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja.
 2. Valitaan kokouksen sihteeri.
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Päätetään työjärjestyksestä.
 6. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä vuodelta ja päätetään siitä.
 7. Esitetään liiton tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajan niistä antama lausunto sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 8. Päätetään liiton kokonaisstrategiasta.
 9. Päätetään hallituksen laatimasta toimintasuunnitelmasta kuluvalle ja alustavasta toimintasuunnitelmasta seuraavalle kalenterivuodelle.
 10. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
 11. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista.
 12. Päätetään hallituksen laatimasta talousarviosta kuluvalle ja alustavasta talousarviosta seuraavalle kalenterivuodelle.
 13. Valitaan hallitukseen neljä varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen erovuoroisten tilalle kahdeksi vuodeksi.
 14. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.
 15. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Katso myös

Sininauhaliiton vuosikokouspöytäkirjat

Sininauhaliiton liiton kokouksen pöytäkirja

Aika 20.4.2023 klo 14.00

Paikka

Kokouskeskus Krapi/Onnela, Rantatie 2, Tuusula

Kutsutut

Sininauhaliiton jäsenet

Säännöt

Marraskuussa 2013 voimaan tulleen sääntömuutoksen jälkeen liiton kokouksessa yksi kokousedustaja voi edustaa kerrallaan vain yhtä liiton jäsenjärjestöä.

1 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sininauhaliiton hallituksen puheenjohtaja Ari Inkinen avasi kokouksen.

 Läsnäolijat

 Todettiin läsnäolijat, Sininauhaliiton jäsenet, jotka ovat toimittaneet valtakirjan kokousedustajalleen kokoukseen osallistumisesta ja ovat kokouksessa äänioikeutettuja.

Pekka Arposuo, Jyväskylän Katulähetys ry

Hannele Liukkonen, Suomen Caritas ry

Carita Luukkainen, Jyväskylän Suvanto ry

Azra Heldil, Turun Valkonauha ry

Anu Louhelainen, Porin Sininauha ry

Mari Alenius, Kuiville Pyrkivien Tuki ry

Laura Kristoffersson, Kaakkois-Suomen Sininauha ry

Ritva Kuusisto, Etra-liitto ry

Katriina Roth, Romano Missio ry

2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Nakari.

3 § Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Suvi-Sorja Kemppainen.

4 § Kahden pöytäkirjan tarkistajan ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina valittiin Fanni Ali-Melkkilä ja Susanna Kiuru.

5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sininauhaliiton sääntöjen mukaan kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti jäsenille kolme (3) viikkoa ennen kokousta ja siinä on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

6 § Työjärjestyksestä päättäminen

Kokouskutsun liitteenä lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

7 § Tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastajien lausunto vuodelta 2022

Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Pekka Lund esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2022.

Sininauhaliiton talous- ja henkilöstöpäällikkö Marja Mettälä esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon vuodelta 2022.

Hyväksyttiin Sininauhaliiton tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022.

8 § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9 § Sininauhaliiton kokonaisstrategia, toimintasuunnitelma 2023, talousarvio 2023, alustava toimintasuunnitelma 2024 ja alustava talousarvio 2024

Hyväksyttiin Sininauhaliiton kokonaisstrategia, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023, alustava toimintasuunnitelma 2024 ja alustava talousarvio 2024.

10 § Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen

Hallitus esitti seuraavia jäsenmaksuja:

 • Henkilöjäsenten jäsenmaksu 0 euroa
 • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat vuodessa 0 – 50.000 euroa, jäsenmaksu 0 euroa
 • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat 50.001-150.000 euroa, jäsenmaksu 175 euroa
 • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat 150.001-500.000 euroa, jäsenmaksu 300 euroa
 • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat 500.001-1 000.000 euroa, jäsenmaksu 400 euroa
 • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat yli 1 000.000 euroa, jäsenmaksu 500 euroa.

Päätettiin jäsenmaksuista hallituksen esityksen mukaisesti.

11 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus esitti, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 180,00 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenten palkkio 100,00 euroa kokoukselta. Hallitus esitti, että hallituksen jäsenille korvataan matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaisesti.

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioista hallituksen esityksen mukaisesti.

12 § Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Sininauhaliiton ja Nexia Tilintarkastusyhteisön 4-vuotinen sopimus lakisääteisestä tilintarkastuksesta loppui vuoden 2022 tilinpäätökseen ja AUP-raportointiin. Sininauhaliitto on kilpailuttanut tilintarkastuksen vuosille 2023-2026. Tarjouspyyntö tilikausien 2023-2026 tilintarkastuksista lähetettiin kymmeneen keskisuureen tilintarkastustoimistoon. Näistä tarjouspyyntöön vastasi neljä toimistoa. Tilintarkastajan valintaperusteena tarjouspyynnössä nimettiin kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto, johon vaikuttavat arvioitu kokonaishinta ja vastuullisen tilintarkastajan kokemus yhdistystaloudesta sekä yhdistysten tilintarkastuksesta.

Hallitus esitti suoritetun kilpailutuksen ja kokonaistaloudellisuuden arvioinnin perusteella liiton kokoukselle, että Sininauhaliiton tilintarkastajaksi tilikausille 2023-2026 valitaan HT-tilintarkastaja Markus Palmola ja varatilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Katja Hanski Nexia tilintarkastusyhteisöstä.

Hallitus esitti, että tilintarkastuksesta maksetaan vastaanotetun tarjouksen mukainen palkkio, joka perustuu tehtyyn työhön.

Päätettiin valita Sininauhaliiton tilintarkastaja ja varatilintarkastaja hallituksen esityksen mukaisesti. Päätettiin tilintarkastuksesta maksettavasta palkkiosta hallituksen esityksen mukaisesti.

13 § Sininauhaliiton hallituksen jäsenten valinta kahdeksi vuodeksi

Tiedot jäseniksi ehdotetuista ja vaalivaliokunnan esitys esiteltiin kokouksessa.

Todettiin, että kokousedustajat voivat esittää myös vaalivaliokunnasta poikkeavia esityksiä. Kokous äänestää tarvittaessa uusista hallituksen jäsenistä.

Satu Toivanen esitteli asian seuraavasti:

a) Ehdokkaat ja heitä ehdottaneet tahot:

  • Larissa Franz-Koivisto (Suomen Caritas ry ja Jyväskylän Suvanto ry)
  • Janika Lindström (ViVo ry)
  • Pertti Saarela (Helsingfors Gästhem och Natthärbäringen)
  • Anu Louhelainen (Porin Sininauha ry)
  • Juha Konttinen (Jyväskylän Katulähetys ry ja Kuiville pyrkivien tuki ry)
  • Erja Blomberg (Laukaan Väentupa ry)

b) Vaalivaliokunnan esitys:

Varsinaisiksi jäseniksi:

  • Larissa Franz-Koivisto
  • Janika Lindström
  • Anu Louhelainen
  • Pertti Saarela

Varajäseneksi:

Erja Blomberg

Kokouksessa esitettiin Juha Konttista hallituksen jäseneksi. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Päätettiin valita hallituksen jäsenet seuraavaksi kahden vuoden toimikaudeksi vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti.

14 § Vaalivaliokunnan nimeäminen

Hallitus esitti, että 13 §:ssä valitut uudet hallituksen jäsenet ja varajäsen muodostavat vaalivaliokunnan.

Päätettiin vaalivaliokunnan nimeämisestä hallituksen esityksen mukaisesti.

15 § Sääntömuutos

Hallitus esitti muutoksia Liiton sääntöjen pykäliin 6§, 7§ ja 8§. Muutosehdotukset koskevat mahdollisuutta järjestää Liiton kokous etäkokouksena sekä hallituksen varajäsenten muuttamista hallituksen varsinaisiksi jäseniksi. Liiton sääntöjen 14§ mukaan Liiton sääntöjen muuttamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa perättäisessä liiton kokouksessa. Esitetty sääntömuutos on hyväksytty Liiton kokouksessa 27.4.2022, tässä kokouksessa on kyse muutosesityksen toisesta käsittelystä.

Päätettiin sääntömuutoksesta hallituksen esityksen mukaisesti.

16 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

17 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.14.

Sininauhaliiton liiton kokouksen pöytäkirja

Aika 27.4.2022 klo 14.00

Paikka Messukeskus/Holiday Inn, Helsinki

Kutsutut

Sininauhaliiton jäsenet

Säännöt

Marraskuussa 2013 voimaan tulleen sääntömuutoksen jälkeen liiton kokouksessa yksi kokousedustaja voi edustaa kerrallaan vain yhtä liiton jäsenjärjestöä.

1 § Kokouksen avaus

Sininauhaliiton hallituksen puheenjohtaja Ari Inkinen avasi kokouksen klo 14.29

Läsnäolijat

Todettiin läsnäolijat, Sininauhaliiton jäsenet, jotka ovat toimittaneet valtakirjan kokousedustajalleen kokoukseen osallistumisesta ja ovat kokouksessa äänioikeutettuja.

Kimmo Karvonen, Sininauhasäätiö sr
Mari Kauhanen, Kuiville Pyrkivien Tuki ry
Laura Kristoffersson, Kaakkois-Suomen Sininauha ry
Hannele Liukkonen, Suomen Caritas ry
Anu Louhelainen, Porin Sininauha ry
Tarja Pietilä, Manna-Apu ry
Katriina Roth, Romano Missio ry
Mari Tuomainen, Kirkkopalvelut ry
Rebekka Ylen, Rauman Seudun Katulähetys ry

2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Karvonen (Sininauhasäätiö sr).

3 § Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Sininauhaliiton järjestöpäällikkö Susanna Kiuru.

4 § Kahden pöytäkirjan tarkistajan ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, valittiin Sininauhaliiton suunnittelija Anne Hyyrynen ja projektipäällikkö Katariina Hänninen.

5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sininauhaliiton sääntöjen mukaan kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti jäsenille kolme (3) viikkoa ennen kokousta ja siinä on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

Päätös: Todettiin, että kokouskutsu ja -esityslista on toimitettu sääntöjen mukaisesti ajallaan liiton jäsenille. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hallitus esittää, että työjärjestykseksi hyväksytään kokouskutsun yhteydessä toimitettu esityslista.

Päätös: Työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä toimitettu esityslista.

7 § Tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastajien lausunto vuodelta 2021

Esitys: Hallitus esittää, että liiton kokous hyväksyy Sininauhaliiton tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastajan lausunnon vuodelta 2021 (liitteenä).

Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Pekka Lund esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2021.

Sininauhaliiton talous- ja henkilöstöpäällikkö Marja Mettälä esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon vuodelta 2021.

Päätös: Hyväksyttiin Sininauhaliiton tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastajan lausunto vuodelta 2021.

8 § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Esitys: Hallitus esittää, että liiton kokous myöntää tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätös: Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9 § Sininauhaliiton kokonaisstrategia, toimintasuunnitelma 2022, talousarvio 2022, alustava toimintasuunnitelma 2023 ja alustava talousarvio 2023

Esitys: Hallitus esittää, että liiton kokous hyväksyy Sininauhaliiton kokonaisstrategian, toimintasuunnitelman ja talousarvion 2022 sekä alustavan toimintasuunnitelman 2023 ja alustavan talousarvion 2023.

Päätös: Hyväksyttiin Sininauhaliiton kokonaisstrategia, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022 sekä alustava toimintasuunnitelma ja alustava talousarvio 2023.

10 § Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen

Esitys: Hallitus esittää seuraavia jäsenmaksuja:

 • Henkilöjäsenten jäsenmaksu 0 euroa
 • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat vuodessa 0–50 000 euroa, jäsenmaksu 0 euroa
 • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat 50 001–150 000 euroa, jäsenmaksu 175 euroa
 • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat 150 001–500 000 euroa, jäsenmaksu 300 euroa
 • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat 500 001–1 000 000 euroa, jäsenmaksu 400 euroa
 • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat yli 1 000 000 euroa, jäsenmaksu 500 euroa.

Päätös: Päätettiin jäsenmaksujen suuruudesta esityksen mukaisesti.

11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Esitys: Hallitus esittää, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 180,00 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenten palkkio 100,00 euroa kokoukselta. Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille korvataan matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajille esitetään maksettavaksi palkkio vuonna 2019 tehdyn kilpailutuksen perusteella solmittuun sopimukseen perustuvan laskun mukaisesti.

Päätös: Päätettiin hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista hallituksen esityksen mukaisesti.

12 § Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Sininauhaliitto on kilpailuttanut tilintarkastuksen vuosille 2019–2022. Liiton kokouksessa 10.4.2019 on valittu Sininauhaliiton tilintarkastajaksi tilikausille 2019–2022 KHT Johanna Hildén ja varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Nexia Oy. Tilintarkastuksesta maksetaan tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Esitys: Hallitus esittää suoritetun kilpailutuksen ja kokonaistaloudellisuuden arvioinnin perusteella liiton kokoukselle, että Sininauhaliiton tilintarkastajaksi tilikaudelle 2022 valitaan KHT Johanna Hildén ja varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Nexia Oy

Päätös: Päätettiin valita Sininauhaliiton tilintarkastajaksi tilikaudelle 2022 KHT Johanna Hildén ja varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Nexia Oy.

13 § Sininauhaliiton hallituksen jäsenten valinta kahdeksi vuodeksi

Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Ari Inkinen esitteli vaalivaliokunnan nimeämät ehdokkaat Sininauhaliiton hallituksen jäseniksi kahden vuoden toimikaudeksi.

Hallituksen jäseniksi oli ehdotettu seuraavia henkilöitä:

 • Satu Toivanen
 • Janne Rantala
 • Jappe Vilponen
 • Pertti Saarela
 • Jarmo Kantonen
 • Mari Tuomainen
 • Jyrki Myllärniemi
 • Rita Lepikko.

Esitys: Vaalivaliokunta esittää, että hallituksen jäseniksi kahden vuoden toimikaudeksi valitaan:

Varsinaisiksi jäseniksi:
 • Janne Rantala
 • Satu Toivanen
 • Rita Lepikko
 • Jarmo Kantonen.
Varajäseneksi:
 • Jappe Vilponen.

Päätös: Päätettiin valita hallituksen jäsenet seuraavaksi kahden vuoden toimikaudeksi vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti.

14 § Vaalivaliokunnan nimeäminen

Hallitus esittää, että 13 §:ssä valitut uudet hallituksen jäsenet ja varajäsen muodostavat vaalivaliokunnan.

Päätös: Päätettiin nimetä vaalivaliokunta hallituksen esityksen mukaisesti.

15 § Sääntömuutos

Esitys: Hallitus esittää muutoksia Liiton sääntöjen pykäliin 6 §, 7 § ja 8 §. Muutosehdotukset koskevat mahdollisuutta järjestää Liiton kokous etäkokouksena sekä hallituksen varajäsenten muuttamista hallituksen varsinaisiksi jäseniksi. Liiton sääntöjen 14 § mukaan Liiton sääntöjen muuttamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa perättäisessä liiton kokouksessa.

Päätös: Päätettiin sääntömuutoksesta yksimielisesti esityksen mukaisesti.

16 § Muut asiat

Kiitettiin Ella Suojalehtoa hallitustyöskentelystä. Suojalehto kiitti yhteistyöstä ja toivotti menestystä Liitolle sekä sen jäsenjärjestöille.

17 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.

Sininauhaliiton liiton kokouksen pöytäkirja

Aika 21.4.2021 klo 14.00

Paikka Sininauhaliiton toimitilat, Opastinsilta 7A, 00520 Helsinki

Kokous toteutettiin etäkokouksena Teams -sovelluksella.

Kutsutut

Sininauhaliiton jäsenet

Säännöt           

Sininauhaliiton sääntöjen 6 §: n mukaan liiton kokouksessa yksi kokousedustaja voi edustaa kerrallaan vain yhtä liiton jäsenjärjestöä.

1 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sininauhaliiton hallituksen puheenjohtaja Mari Tuomainen avasi kokouksen klo 14.02.

Läsnäolijat

Todettiin läsnäolijat, Sininauhaliiton jäsenet, jotka ovat toimittaneet valtakirjan kokousedustajalleen kokoukseen osallistumisesta ja ovat kokouksessa äänioikeutettuja.

Pekka Arposuo, Jyväskylän Katulähetys ry

Larissa Franz-Koivisto, Suomen Caritas ry

Leea Hiltunen, Rauman seudun Katulähetys ry

Pertti Hottinen, Evankeliointi ja vankilalähetys ry

Johanna Huhtala, Porin Sininauha ry

Risto Huttunen, Kan ry

Ilkka Kantola, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr

Kimmo Karvonen, Sininauhasäätiö sr

Mari Kauhanen, Kuiville Pyrkivien Tuki ry

Eija Kilgast, Kirkkopalvelut ry

Riika Kokkonen, Kaakkois-Suomen Sininauha ry

Ritva Kuusisto, Etra-liitto ry

Tarja Perälä, Mallusjokisäätiö sr

Tarja Pietilä, Manna-Apu ry

Tuula Åkerlund, Romano Missio ry

2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Karvonen (Sininauhasäätiö sr).

3 § Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Sininauhaliiton lakimies, varatuomari Suvi-Sorja Kemppainen.

4 § Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina valittiin toiminnanjohtaja Pekka Lund ja talous- ja henkilöstöpäällikkö Marja Mettälä.

5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sininauhaliiton sääntöjen mukaan kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti jäsenille kolme (3) viikkoa ennen kokousta ja siinä on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

Päätös: Todettiin, että liiton kokouskutsu ja -esityslista on toimitettu sääntöjen mukaisesti määräajassa liiton jäsenille. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hallitus esittää, että työjärjestykseksi hyväksytään kokouskutsun yhteydessä toimitettu esityslista.

Päätös: Työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä toimitettu esityslista.

7 § Tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastajien lausunto vuodelta 2020

Esitys: Hallitus esittää, että liiton kokous hyväksyy Sininauhaliiton tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastajan lausunnon vuodelta 2020.

Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Pekka Lund esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2020.

Sininauhaliiton talous- ja henkilöstöpäällikkö Marja Mettälä esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon vuodelta 2020.

Päätös: Hyväksyttiin Sininauhaliiton tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020.

8 § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Esitys: Hallitus esittää, että liiton kokous myöntää tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätös: Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9 § Sininauhaliiton kokonaisstrategia, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021 sekä alustava toimintasuunnitelma ja alustava talousarvio 2022

Esitys: Hallitus esittää, että liiton kokous hyväksyy Sininauhaliiton kokonaisstrategian, toimintasuunnitelman ja talousarvion 2021 sekä alustavan toimintasuunnitelman 2022 ja alustavan talousarvion 2022

Päätös: Hyväksyttiin Sininauhaliiton kokonaisstrategia, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021 sekä alustava toimintasuunnitelma ja alustava talousarvio 2022 (LIITE).

10 § Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen

Esitys: Hallitus esittää seuraavia jäsenmaksuja:

 • Henkilöjäsenten jäsenmaksu 0 euroa
 • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat vuodessa 0 – 50.000 euroa, jäsenmaksu 0 euroa
 • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat 50.001-150.000 euroa, jäsenmaksu 175 euroa
 • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat 150.001-500.000 euroa, jäsenmaksu 300 euroa
 • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat 500.001-1 000.000 euroa, jäsenmaksu 400 euroa
 • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat yli 1 000.000 euroa, jäsenmaksu 500 euroa.

Päätös: Päätettiin jäsenmaksuista vuodelle 2022 hallituksen esityksen mukaisesti.

11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Esitys: Hallitus esittää, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 180,00 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenten palkkio 100,00 euroa kokoukselta. Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille korvataan matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajille esitetään maksettavaksi palkkio vuonna 2019 tilikausille 2019 – 2022 tehdyn kilpailutuksen perusteella solmittuun sopimukseen perustuvan laskun mukaisesti.

Päätös: Päätettiin hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista hallituksen esityksen mukaisesti.

12 § Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Sininauhaliitto on kilpailuttanut tilintarkastuksen vuosille 2019-2022. Liiton kokouksessa 10.4.2019 on valittu Sininauhaliiton tilintarkastajaksi tilikausille 2019-2022 KHT Johanna Hildén ja varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Nexia Oy.

Esitys: Hallitus esittää suoritetun kilpailutuksen ja kokonaistaloudellisuuden arvioinnin perusteella liiton kokoukselle, että Sininauhaliiton tilintarkastajaksi tilikaudelle 2021 valitaan KHT Johanna Hildén ja varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Nexia Oy.

Päätös: Päätettiin valita Sininauhaliiton tilintarkastajaksi tilikaudelle 2021 KHT Johanna Hildén ja varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Nexia Oy.

13 § Sininauhaliiton hallituksen jäsenten ja varajäsenen valinta kahdeksi vuodeksi

Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Satu Toivanen esitteli vaalivaliokunnan nimeämät ehdokkaat Sininauhaliiton hallituksen jäseniksi kahden vuoden toimikaudeksi:

Hallituksen jäseniksi oli ehdotettu seuraavia henkilöitä:

 • Larissa Franz-Koivisto
 • Ari Inkinen
 • Jussi Kastepohja
 • Jari Lindroos
 • Janika Lindström
 • Jyrki Myllärniemi
 • Tarja Perälä
 • Pertti Rajala

Esitys: Vaalivaliokunta esittää, että hallituksen jäseniksi kahden vuoden toimikaudeksi valitaan:

Hallituksen jäseniksi
 • Ari Inkinen
 • Jussi Kastepohja
 • Janika Lindström
 • Pertti Rajala
Varajäseneksi
 • Larissa Franz-Koivisto

Päätös: Päätettiin valita hallituksen jäsenet seuraavaksi kahden vuoden toimikaudeksi vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti.

14 § Vaalivaliokunnan nimeäminen

Hallitus esittää, että 13§: n kohdalla valitut uudet hallituksen jäsenet ja varajäsen muodostavat vaalivaliokunnan.

Päätös: Päätettiin nimetä vaalivaliokunta hallituksen esityksen mukaisesti

15 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

16 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Kimmo Karvonen päätti kokouksen klo 15.31.

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sininauhaliiton liiton kokouksen pöytäkirja

Aika 2.9.2020 klo 14-15

Paikka Eläketurvakeskuksen toimitalo, Opastinsilta 7, Helsinki

Kutsutut

Sininauhaliiton jäsenet

Säännöt

Marraskuussa 2013 voimaan tulleen sääntömuutoksen jälkeen liiton kokouksessa yksi kokousedustaja voi edustaa kerrallaan vain yhtä liiton jäsenjärjestöä.

1 § Kokouksen avaus

Sininauhaliiton jäsenet, joista seuraavat ovat jättäneet valtakirjan kokoukseen osallistumisesta ja ovat kokouksessa äänioikeutettuja.

Pekka Arposuo, Jyväskylän katulähetys ry

Ella Suojalehto, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr

Maaret Karjalainen, ViaDia ry

Johanna Huhtala, Porin Sininauha ry

Jarno Laaksonen, Sininauhasäätiö sr

Mirva Korpela, Etra-liitto ry

Leea Hiltunen, Rauman seudun Katulähetys ry

Eija Kilgast, Kirkkopalvelut ry

Pekka Matilainen, ViaDia Pirkanmaa ry

Hallituksen puheenjohtaja Tapio Tähtinen avasi kokouksen klo 14.00.

2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Johanna Huhtala.

3 § Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Saija Selkälä.

4 § Kahden pöytäkirjan tarkistajan ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Asta Juntunen ja Anne Hyyrynen.

5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sininauhaliiton sääntöjen mukaan kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti jäsenille kolme viikkoa ennen kokousta ja siinä on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

Päätös: Todettiin, että liiton kokouskutsu ja -esityslista on toimitettu ajallaan liiton jäsenille. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hallitus esittää, että työjärjestykseksi hyväksytään kokouskutsun yhteydessä toimitettu esityslista.

Päätös: Esityksen mukainen.

7 § Tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastajien lausunto vuodelta 2019

Esitys: Hallitus esittää, että liiton kokous hyväksyy Sininauhaliiton tilinpäätöksen, toimintakertomuksen v. 2019 sekä tilintarkastajan lausunnon v. 2019.

Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Pekka Lund esitteli toimintakertomuksen v. 2019.

Sininauhaliiton talous- ja henkilöstöpäällikkö Marja Mettälä esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon v. 2019.
Päätös: Esityksen mukainen.

8 § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Esitys: Hallitus esittää, että liiton kokous myöntää tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätös: Esityksen mukainen.

9 § Sininauhaliiton kokonaisstrategia, toimintasuunnitelma 2020, talousarvio 2020, alustava toimintasuunnitelma 2021 ja alustava talousarvio 2021

Esitys: Hallitus esittää, että liiton kokous hyväksyy Sininauhaliiton kokonaisstrategian, toimintasuunnitelman 2020, talousarvion 2020, alustava toimintasuunnitelman 2021 ja alustava talousarvion 2021 (LIITE).

Päätös: Esityksen mukainen.

10 § Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen

Esitys: Hallitus esittää seuraavia jäsenmaksuja:

 • Henkilöjäsenten jäsenmaksu 0 euroa
 • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat vuodessa 0 – 50.000 euroa, jäsenmaksu 0 euroa
 • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat 50.001-150.000 euroa, jäsenmaksu 175 euroa
 • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat 150.001-500.000 euroa, jäsenmaksu 300 euroa
 • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat 500.001-1 000.000 euroa, jäsenmaksu 400 euroa
 • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat yli 1 000.000 euroa, jäsenmaksu 500 euroa.

Päätös: Esityksen mukainen.

11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Esitys: Hallitus esittää, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 180,00 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenten palkkio 100,00 euroa kokoukselta. Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille korvataan matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajille esitetään maksettavaksi palkkio vuonna 2019 tehdyn kilpailutuksen perusteella solmittuun sopimukseen perustuvan laskun mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukainen.

12 § Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Sininauhaliitto on kilpailuttanut tilintarkastuksen vuosille 2019-2022. Liiton kokouksessa 10.4.2019 on valittu Sininauhaliiton tilintarkastajaksi tilikausille 2019-2022 KHT Johanna Hildén ja varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Nexia Oy.

Esitys: Hallitus esittää suoritetun kilpailutuksen ja kokonaistaloudellisuuden arvioinnin perusteella liiton kokoukselle, että Sininauhaliiton tilintarkastajaksi tilikausille 2019-2022 valitaan KHT Johanna Hildén ja varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Nexia Oy.

Päätös: Esityksen mukainen.

13 § Sininauhaliiton hallituksen jäsenten valinta kahdeksi vuodeksi

Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Pertti Rajala esitteli ehdokkaat Sininauhaliiton hallituksen jäseniksi v.2020-2021, jotka ovat:

 • Satu Toivanen / Kaakkois-Suomen Sininauha ry
 • Kristian Vilkman / ViaDia ry
 • Jouko Vuorenniemi / Kan ry
 • Ella Suojalehto / Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr
Varajäseneksi:
 • Janne Rantala / Rauman seudun Katulähetys ry

Esitys: Vaalivaliokunta esittää, että hallituksen jäseniksi kahden vuoden toimikaudeksi valitaan:

Hallituksen jäseniksi
 • Satu Toivanen / Kaakkois-Suomen Sininauha ry
 • Kristian Vilkman / ViaDia ry
 • Jouko Vuorenniemi / Kan ry
 • Ella Suojalehto / Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr
Varajäseneksi:
 • Janne Rantala / Rauman seudun Katulähetys ry

Päätös: Esityksen mukaisesti.

14 § Vaalivaliokunnan nimeäminen

 Hallitus esittää, että 13§:ssä valitut uudet hallituksen jäsenet ja varajäsen muodostavat vaalivaliokunnan.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

15 § Muut asiat

 Liiton kokoukselle ei esitetty muita asioita käsiteltäviksi.

16 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Johanna Huhtala päätti kokouksen klo 15.00.

Sininauhaliiton liiton kokouksen pöytäkirja

Aika 10.4.2019 klo 13-14.12

Paikka Majatalo Onnela, Rantatie 34, 04310, Tuusula

Kutsutut

Sininauhaliiton jäsenet

Säännöt

Marraskuussa 2013 voimaan tulleen sääntömuutoksen jälkeen liiton kokouksessa yksi kokousedustaja voi edustaa kerrallaan vain yhtä liiton jäsenjärjestöä.

1 § Kokouksen avaus

Sininauhaliiton jäsenet, joista seuraavat ovat jättäneet valtakirjan kokoukseen osallistumisesta ja ovat kokouksessa äänioikeutettuja.

Pekka Arposuo, Jyväskylän katulähetys ry
Mari Kauhanen, Kuiville Pyrkivien Tuki ry
Pertti Rajala, Porin Sininauha ry
Janne Rantala, Rauman seudun katulähetys ry
Tino Grönfors, ViaDia Pohjois-Savo ry
Hannele Liesmäki, Hyvinkään Toimari ry
Martti Nakari, Haminan Sininauha ry
Saila Holm, Fingerroosin säätiö
Pasi Marttinen, Sininauhasäätiö ry
Eila Kilgast, Kirkkopalvelut ry
Sami Niikko, Takaisin elämään ry
Juha Kuusela, ViaDia Helsinki ry

Hallituksen puheenjohtaja Leea Hiltunen avasi kokouksen klo 13.00.

2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Nakari.

3 § Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Nina Hagman.

4 § Kahden pöytäkirjan tarkistajan ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Asta Juntunen ja Anne Hyyrynen.

5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sininauhaliiton sääntöjen mukaan kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti jäsenille kolme viikkoa ennen kokousta ja siinä on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

Päätös: Todettiin, että liiton kokouskutsu ja -esityslista on toimitettu ajallaan (lähetetty 18.4.2019) liiton jäsenille. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hallitus esittää, että työjärjestykseksi hyväksytään kokouskutsun yhteydessä toimitettu esityslista.

Päätös: Esityksen mukainen.

7 § Tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastajien lausunto vuodelta 2018

Esitys: Hallitus esittää, että liiton kokous hyväksyy Sininauhaliiton tilinpäätöksen, toimintakertomuksen v. 2018. sekä tilintarkastajien lausunnon v. 2018 (liite).

Sininauhaliiton viestintäpäällikkö Anna-Liisa Karhula esitteli toimintakertomuksen v. 2018.

Sininauhaliiton talouspäällikkö Marja Mettälä esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon v. 2018.

Päätös: Esityksen mukainen.

8 § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Esitys: Hallitus esittää, että liiton kokous myöntää tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätös: Esityksen mukainen.

9 § Sininauhaliiton kokonaisstrategia, toimintasuunnitelma 2019, talousarvio 2019, alustava toimintasuunnitelma 2020 ja alustava talousarvio 2020

Esitys: Hallitus esittää, että liiton kokous hyväksyy Sininauhaliiton kokonaisstrategian, toimintasuunnitelman 2019, talousarvion 2019, alustava toimintasuunnitelman 2020 ja alustava talousarvion 2020.

Päätös: Esityksen mukainen.

10 § Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen

Esitys: Hallitus esittää seuraavia jäsenmaksuja liiton kokoukselle päätettäviksi:

 • Henkilöjäsenten jäsenmaksu 0 euroa
 • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat vuodessa 0 – 50.000 euroa, jäsenmaksu 0 euroa
 • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat 50.001-150.000 euroa, jäsenmaksu 175 euroa
 • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat 150.001-500.000 euroa, jäsenmaksu 300 euroa
 • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat 500.001-1 000.000 euroa, jäsenmaksu 400 euroa
 • Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat yli 1 000.000 euroa, jäsenmaksu 500 euroa.

Päätös: Esityksen mukainen.

11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Esitys: Hallitus esittää liiton kokoukselle päätettäväksi, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 180,00 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenten palkkio 100,00 euroa kokoukselta. Hallituksen kokouspalkkioita on korotettu edellisen kerran vuonna 2010 ja palkkiot ovat olleet 120,00 euroa (puheenjohtaja) ja 70,00 euroa (jäsen).

Tilintarkastajille esitetään maksettavaksi palkkio vuonna 2019 tehdyn kilpailutuksen perusteella solmittuun sopimukseen perustuvan laskun mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukainen.

12 § Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Sininauhaliiton ja Nexia Tilintarkastusyhteisön 4-vuotinen sopimus lakisääteisestä tilintarkastuksesta loppui vuoden 2018 tilinpäätökseen. Sininauhaliitto on kilpailuttanut tilintarkastuksen. Tarjouspyyntö tilikausien 2019-2022 tilintarkastuksista lähetettiin 17.1.2019 yhdeksään keskisuureen tilintarkastustoimistoon. Näistä tarjouspyyntöön vastasi neljä toimistoa. Tilintarkastajan valintaperusteena tarjouspyynnössä nimettiin kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto, johon vaikuttavat arvioitu kokonaishinta ja vastuullisen tilintarkastajan kokemus yhdistystaloudesta sekä yhdistysten tilintarkastuksesta.

Hallituksen näkemyksen mukaan Nexia tilintarkastusyhteisön tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin.

Esitys: Hallitus esittää suoritetun kilpailutuksen ja kokonaistaloudellisuuden arvioinnin perusteella liiton kokoukselle, että Sininauhaliiton tilintarkastajaksi tilikausille 2019-2022 valitaan KHT Johanna Hildén ja varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Nexia Oy.

Päätös: Esityksen mukainen.

13 § Sininauhaliiton hallituksen jäsenten valinta kahdeksi vuodeksi

Tiedot jäseniksi ehdotetuista ja vaalivaliokunnan ehdotus on lähetetty jäsenille tiedoksi ennen kokousta ja se esitellään kokouksessa.
Kokousedustajat voivat esittää myös vaalivaliokunnasta poikkeavia esityksiä. Kokous äänestää tarvittaessa uusista hallituksen jäsenistä.

Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Jouko Vuorenniemi esitteli ehdokkaat Sininauhaliiton hallituksen jäseniksi v.2019-2021, jotka ovat:

 • Vuokko Ahti
 • Katriina Hiippavuori-Kerttula
 • Ari Inkinen
 • Erkki Keski-Lusa
 • Rita Lepikko
 • Kaj Mönkkönen
 • Henri Pelkonen
 • Pertti Rajala
 • Mari Tuomainen
 • Tapio Tähtinen.

Esitys: Vaalivaliokunta esittää, että hallituksen jäseniksi kahden vuoden toimikaudeksi valitaan

Hallituksen jäseniksi
 • Vuokko Ahti
 • Erkki Keski-Lusa
 • Mari Tuomainen
 • Pertti Rajala
Varajäseneksi:
 • Ari Inkinen.

Päätös: Esityksen mukainen.

14 § Vaalivaliokunnan nimeäminen

Esitys: Hallitus esittää, että 13§:ssä valitut uudet hallituksen jäsenet ja varajäsen muodostavat vaalivaliokunnan.

Päätös: Esityksen mukainen.

15 § Muut asiat

Hallitukselle ei esitetty muita asioita käsiteltäviksi.

16 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Martti Nakari päätti kokouksen klo 14.12.