Ohita valikko
Käsi pitelee tietokoneen hiirtä.
Etusivulle

Sininauhaliiton tietosuojaseloste ja evästekäytännöt

Verkkosivuillamme on analytiikka- ja muita evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Käyttämällä palvelujamme, verkkosivustoamme tai ottamalla meihin yhteyttä, hyväksyt että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja alla olevan tietosuojaselosteen mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

 

Tämä tietosuojaseloste on Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) 30 artiklan mukainen seloste henkilötietojen käsittelytoimista Sininauhaliitto ry:ssä. Lisäksi tietosuojaselosteen tarkoituksena on toimia tietosuoja-asetuksen 3 luvun mukaisena informointiasiakirjana Sininauhaliiton henkilörekistereihin rekisteröidyille henkilöille.

Olemme sitoutuneet suojaamaan käyttäjiemme yksityisyyttä ja noudattamaan henkilötietoja koskevia asetuksia ja lainsäädäntöä.

Käsittelemämme henkilötiedot ovat joko käyttäjän antamia tai verkkopalveluiden käytössä havainnoituja.

Tilaajarekisterissämme olevia henkilötietoja käytämme palveluiden toimittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakasviestintään. Asiakkailta kerättyjä henkilötietoja käytetään myös tuotekehitykseen, verkon kävijäseurantaan ja osuvampaan tiedotukseen.

Rekisterissämme olevat henkilötiedot ovat asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään.

Henkilötiedot säilytetään muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi.

Sininauhaliitto ei pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja EU:n ulkopuolelle, mutta sen käyttämät kumppanit saattavat näin tehdä. Silloin huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tämän dokumentin lopussa on yhteistyökumppaniemme ohje- ja yksityisyyslausekesivustot.

Sininauhaliiton pelihaittatoiminnoista (Tiltti, Peluuri) ovat omat tietosuojaselosteensa koskien kyseisissä palveluissa tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä. Lisäksi Sininauhaliiton työntekijöiden ja luottamusjohdon henkilötietojen käsittelytoimista on oma erillinen tietosuojaselosteensa. Näissä rekistereissä olevien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan tämän tietosuojaselosteen mukaisia tietosuojaperiaatteita siltä osin kuin niitä koskevissa tietosuojaselosteissa ei ole toisin mainittu.

1. Henkilötietojen käsittely: Sininauhaliiton jäsenyhteisöt sekä tapahtumat, koulutukset ja viestintä

1.1. Rekisterinpitäjä

Sininauhaliitto ry
y-tunnus: 0217042-5
Opastinsilta 7a, 00520 Helsinki

1.2. Rekisteriasioiden yhteys

tietosuoja@sininauha.fi

1.3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyslain 11 §:n mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa, Sininauhaliiton tekemien sopimusten täytäntöönpaneminen sekä oikeutettu etu huolehtia jäsenpalveluista ja viestinnästä jäsensuhteen aikana tai muun asiallisen yhteyden perusteella. Muissa tapauksissa henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on

 • jäsenpalvelut
 • viestintä ja tiedottaminen, mm. jäsenkirje Toivotus
 • koulutusten- ja tapahtumien toteuttaminen ja markkinointi
 • yhteistyö ja viestintä eri toimijoiden välillä
 • toiminnan kehittäminen.

1.4. Käsiteltävät henkilötiedot

Sininauhaliitto ry:n jäseneksi voidaan hyväksyä ehkäisevän päihdetyön, päihdehaittojen ja syrjäytymisen vähentämisen, toipumistyön tai kokonaisvaltaisen terveyden edistämisen aloilla toimivat oikeuskelpoiset kristilliset yhdistykset, säätiöt ja yhteisöt. Jäseniksi ottamisesta päättää liiton hallitus, jolle kirjallinen hakemus jäseneksi liittymisestä on tehtävä.

Rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia jäsenyhteisöjen työntekijöiden ja luottamushenkilöiden henkilötietoja:

 • yhteisöä tai yhteisön yhteyshenkilöitä koskevat tiedot, kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet, asema jäsenyhteisössä sekä puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot
 • tapahtumien- ja koulutusten osallistumistiedot
 • mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot
 • mahdolliset suoramarkkinointikiellot.

Rekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia henkilötietoja tapahtumien ja koulutusten järjestämiseksi:

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • taustaorganisaatio
 • asema taustaorganisaatiossa
 • mahdolliset erityistarpeet
 • laskutustiedot (tilaustietoja säilytetään 48 kk tilauksen päättymisen jälkeen, laskutustietoja säilytetään kirjanpitolainmukaisesti kuusi vuotta + kuluva vuosi).

Muissa yhteyksissä, mm. jäsenkirje Toivotuksen ja muun viestinnän toimittamiseksi rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi ja yhteystiedot, sähköpostisoite.

Verkkopalvelun käyttämiseen liittyvien evästeiden, javascriptin ja palvelinlokien hallinta:

 • Sivu sininauha.fi käyttää kolmannen osapuolten evästeitä: Google Analytics on Googlen analysointityökalu, joka auttaa selvittämään, miten vierailijat käyttävät sivustoa.
 • Käyttäjä voi tarkastella ja hallinnoida yksityisyysasetuksiaan tietokoneensa selaimen asetuksissa. Hän voi tarkastella evästeitä sekä muokata niiden hyväksymisperusteita selaimensa asetuksissa.

1.5. Tietolähteet

Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään, väestörekisteristä, viranomaisilta ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös jäsenorganisaatiolta, julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa.

1.6. Tietojen luovutukset ja siirrot

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Rekisterinpitäjä on ulkoistanut IT-hallinnan ja keskitetyn rekisterin ylläpidon ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimille ja suojaamille palvelimille henkilötietoja tallennetaan.

Ulkopuolisia palveluntarjoajia käytetään

 • fi -verkkosivujen ylläpidossa (Geniem Oy)
 • Julkaisujen ja tiedotteiden laatimisessa sekä jakelussa (MailChimp)
 • Kyselyjen ja sähköisten ilmoittautumisten toteuttamisessa (Webropol)
 • Jäsenpalvelujen asiakkuudenhallintajärjestelmän (WebCRM) ylläpitämisessä.

Tapahtumien ja koulutusten osallistujatiedot voidaan siirtää tapahtuman tai koulutuksen sekä niihin liittyvien matkojen toteuttamiseksi tila-, hotelli- ja ravitsemuspalvelujen tarjoajalle, lentoyhtiölle, tilausliikennepalvelujen tuottajalle, matkatoimistolle sekä laivayhtiölle.

1.7. Tietojen suojaus ja säilytysajat

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja ainoastaan nimetyt henkilöt, joiden työtehtävät järjestelmän käyttöä edellyttävät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se henkilötietojen käyttötarkoitus huomioiden on tarpeellista. Säilytämme henkilötietoja vähintään jäsenyyden tai tilauksen keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. kirjapitolainsäädäntö, valtionavustuksiin liittyvä lainsäädäntö rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset.

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

1.8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseä koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseen kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Reksiterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Rekisteröidyllä on myös oikeus, milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

1.9. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti
tietosuoja@sininauha.fi

1.10. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli teemme tietosuojaselosteeseen olennaisia muutoksia, informoimme niistä rekisteröityjä sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Ajantasaisen tietosuojaselosteen löytää aina sininauha.fi -verkkosivustoilta.

2. Henkilötietojen käsittely: Sininauhaliiton yhteistyökumppanit, sidosryhmät ja vaikuttamistyö

2.1. Rekisterinpitäjä

Sininauhaliitto ry
y-tunnus: 0217042-5
Opastinsilta 7a, 00520 Helsinki

2.2. Rekisteriasioiden yhteystieto

tietosuoja@sininauha.fi

2.3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat oikeutetut edut, esimerkiksi yhteistyösuhteen ylläpito ja hoito, yhteydenpito sidosryhmiin, vaikuttamistoiminnan toteuttaminen sekä sopimusten täytäntöönpano ja rekisteröidyn suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on

 • viestintä
 • vaikuttaminen
 • yhteistyö
 • sopimusten ja laista johtuvien velvollisuuksien täyttäminen.

2.4. Käsiteltävät henkilötiedot

Käsiteltäviä henkilötietoja ovat

 • rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot
 • yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien ja niiden yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot
 • sopimuksia ja hankintoja koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista, muut yhteydenotot
 • yksittäistapauksissa rekisteröityjen itse vapaaehtoisesti antamat tiedot, esimerkiksi erityisruokavaliota koskeva tieto Sininauhaliiton tapahtumiin ilmoittautuessa

2.5. Tietolähteet

Saamme tietoja rekisteröidyltä itseltään ja julkisesti saatavilla olevista lähteistä.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös jäsenorganisaatiolta, viranomaisilta ja muilta luotettavilta tahoilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa.

2.6. Tietojen luovutukset ja siirrot

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-hallinnan ja keskitetyn rekisterin ylläpidon ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimille ja suojaamille palvelimille henkilötietoja tallennetaan.

Ulkopuolisia palveluntarjoajia käytetään

 • fi -verkkosivujen ylläpidossa (Geniem Oy)
 • Julkaisujen ja tiedotteiden laatimisessa sekä jakelussa (MailChimp)
 • Kyselyjen ja sähköisten ilmoittautumisten toteuttamisessa (Webropol)
 • Jäsenpalvelujen asiakkuudenhallintajärjestelmän (WebCRM) ylläpitämisessä
 • Sininauhaliitto käyttää kävijäseurannan työkaluna Google Analyticsia. Tämä mittaus toteutetaan sivulla olevalla JavaScript-koodilla, joka voi asettaa evästeitä.
 • Google Analyticsin keräämää dataa säilytetään 14 kuukautta, ja käyttäjien IP-osoitteet on anonymisoitu.

2.7. Tietojen suojaus ja säilytysajat

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Säilytämme henkilötietoja vähintään yhteistyön keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset.

Arvioimme säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

2.8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseä koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseen kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Rekisteröidyllä on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

2.9. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti osoitteeseen

tietosuoja@sininauha.fi

2.10. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli teemme tietosuojaselosteeseen olennaisia muutoksia, informoimme niistä rekisteröityjä sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Ajantasaisen tietosuojaselosteen löytää aina sininauha.fi -verkkosivustoilta.

 

Yhteistyökumppaniemme yksityisyyslausekkeita ja ohjeita
Facebook https://www.facebook.com/business/gdpr (sosiaalinen media)
Google https://policies.google.com/privacy/update?hl=fi&gl=fi ja https://privacy.google.com/businesses/compliance/ ja https://www.google.com/settings/ads (useita palveluita)
MailChimp https://mailchimp.com/legal/privacy/ (uutiskirje)
Twitter https://gdpr.twitter.com/ (sosiaalinen media)
Instagram https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Evästeiden poistaminen
Your Online Choices -sivusto kertoo suomeksi selainkäyttöön perustuvasta verkkomainonnasta ja yksityisyydensuojasta http://www.youronlinechoices.com/fi/
Evästeiden poistaminen Chrome-selaimesta https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fi
Evästeiden poistaminen Edge-selaimesta https://support.microsoft.com/fi-fi/help/4027947/windows-delete-cookies
Evästeiden poistaminen Firefox-selaimesta https://support.mozilla.org/fi/kb/poista-verkkosivujen-tietokoneellesi-tallentamia

 

Päivitetty 17.5.2021