Ohita valikko
Kaksi naista katsoo eteen ylös samaan suuntaan

Työllistyminen vaikuttaa ihmisen sosiaaliseen hyvinvointiin – palkkatukiuudistuksen vaikutuksia eri kohderyhmiin on selvitettävä

Uudistuksen kielteisiä vaikutuksia yhdistyksille ja säätiöille ei ole arvioitu riittävästi.
JAA

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta.

Tavoitteena on lisätä merkittävästi palkkatuen käyttöä yrityksissä ja yksinkertaistaa palkkatukea vähentämällä työnantajabyrokratiaa sekä uudistaa kolmannen sektorin palkkatukea.

Esitysluonnoksessa tulisi kuvata myös muita esityksen kohderyhmiin kohdistuvia vaikutuksia

Lainsäädännön arviointineuvosto toteaa, että taloudellisia vaikutuksia on käsitelty pääosin perusteellisesti, mutta vaikutuksia eri kohderyhmille tulisi kuitenkin vielä konkretisoida; esimerkiksi miten palkkatuki vaikuttaa palkkatuella palkatun käytettävissä oleviin tuloihin ja sitä kautta yleisimmin tulonjakoon tai mikä vaikutus työllistymisellä on työttömän henkilön sosiaaliseen hyvinvointiin.

Myös Sininauhaliitto piti lausunnossaan  (lausuntopyyntö julkaistu 1.4.2022, lausunto annettu 17.6.2022) tärkeänä vaikutusarviointia, joka on läpinäkyvää ja kokonaisvaltaista ja joka huomioi taloudellisten ja työllisyystavoitteiden lisäksi myös sosiaaliset vaikutukset.

Esitettyjen muutosten arvioidaan lisäävän palkkatuetun työn määrää erityisesti yrityksissä, mutta riskinä voi olla, etteivät yritykset palkkaa tarpeeksi henkilöitä.

Näkemystä vahvistaa SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n yrittäjille tekemän selvityksen tulokset, jonka mukaan vastaajista 61 % (N= 654) ei pidä mahdollisena heikossa työmarkkina-asemassa olevan henkilön palkkaamista.

Kielteisiä vaikutuksia yhdistyksille ja säätiöille ei ole arvioitu riittävästi

Arviointineuvosto kiinnittää huomiota lausuntopalautteisiin, joissa korostettiin, että yhdistysten toimintamahdollisuudet ja mahdollisuudet työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöitä voivat jopa heikentyä. Muutoksella voi olla odottamattomia vaikutuksia esimerkiksi yhdistysten ja säätiöiden toimintaan.

Jaana Joutsiluoma
Sininauhaliiton työllisyystoiminnan suunnittelija Jaana Joutsiluoma. KUVA Henriikka Seppälä / Studio Arcadia.

– Esitys ei turvaa heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien perusoikeutta työhön eikä ehdotetut toimenpiteet estä juuri tähän ryhmään kuuluvien syrjäytymistä vaan nimenomaan osaltaan edistävät työstä pysyvästi syrjäytyvän ryhmän muodostumista. Lisäksi uudistuksen kerrannaisvaikutukset ovat arvaamattomat niin monille hauraille ihmisille kuin itse järjestöjen toiminnalle, toteaa Sininauhaliiton työllisyyspalvelujen suunnittelija Jaana Joutsiluoma.

”Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitystä täydennetään neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.”

Sininauhaliitto yhtyy arviointineuvoston suositteluun ja pitää esityksen täydentämistä erittäin kannatettavana, koska esityksen kokonaisvaikutuksien arviointi on lähes mahdotonta. Vaikutukset näyttäisivät olevan hyvinkin erilaisia asiakasryhmien mukaan.

Lue aiemmat uutiset palkkatukiuudistusehdotuksesta